«Бі­зон-Тех»: стра­те­гія на­сту­пу

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВЛАСНА ТОРГОВА МАРКА -

КОМ­ПА­НІЯ «БІ­ЗОН-ТЕХ» ПРА­ЦЮЄ НА ВІ­ТЧИ­ЗНЯ­НО­МУ РИН­КУ ДИСТРИ­БУ­ЦІЇ НА­СІ­Н­НЯ, ДО­БРИВ І ЗА­СО­БІВ ЗА­ХИ­СТУ РО­СЛИН УСЬО­ГО ШІСТЬ РО­КІВ, ПРО­ТЕ ЗА ТА­КИЙ КО­РО­ТКИЙ ЧАС ЗА­ВО­Ю­ВА­ЛА ТА МІ­ЦНО УТРИ­МУЄ ЛІ­ДЕР­СЬКІ ПО­ЗИ­ЦІЇ.

Ва­ди­ме Ана­то­лі­йо­ви­чу, чим сьо­го­дні ком­па­нія «Бі­зон-Тех» ви­рі­зня­є­ться з-по­між ін­ших ком­па­ній цьо­го се­гмен­та рин­ку?

– Якщо коротко, то сьо­го­дні «Бі­зо­нТех» — це ком­па­нія, що най­ди­на­мі­чні­ше роз­ви­ва­є­ться. Адже та­кої ди­на­мі­ки про­да­жу жо­дна ін­ша ком­па­нія в Укра­ї­ні не по­ка­зу­ва­ла за всі ро­ки не­за­ле­жно­сті на­шої дер­жа­ви. Ни­ні за об­ся­га­ми про­да­жу ми вхо­ди­мо в п’ятір­ку про­від­них ком­па­ній Укра­ї­ни.

Ком­па­нія за­сно­ва­на 2006 ро­ку в За­по­ріж­жі, по­ча­ла пра­цю­ва­ти з 2008-го. Те­пер на­ші пред­став­ни­ки пра­цю­ють у 18 обла­стях Укра­ї­ни — від Лу­ган­ська до Він­ни­ці, від Чер­ні­го­ва до Кри­му. У пла­нах цьо­го ро­ку — від­кри­т­тя пред­став­ництв на За­хі­дній Укра­ї­ні. Пра­цю­є­мо в трьох на­пря­мах: про­даж ви­со­ко­які­сно­го на­сі­н­ня по­сів­них куль­тур, до­брив і за­со­бів за­хи­сту ро­слин від все­сві­тньо­ві­до­мих ви­ро­бни­ків «Син­ген­та», «Піо­нер», «Монсанто», «Лі­ма­грейн», «БАСФ», «Дю­пон», «Байєр» то­що. Сво­їм клі­єн­там про­по­ну­є­мо на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, ку­ку­ру­дзи, пше­ни­ці, рі­па­ку, цукро­вих бу­ря­ків й ін­ших сіль­гос­пкуль­тур. Ма­є­мо ши­ро­кий спектр гер­бі­ци­дів, де­си­кан­тів, ін­се­кти­ци­дів, про­труй­ни­ків, фун­гі­ци­дів, сти­му­ля­то­рів ро­сту й ін­ших ЗЗР. Утім, на­ша спе­ці­а­лі­за­ція — не ли­ше дистри­бу­ція цих то­ва­рів: гру­па ком­па­ній «Бі­зон-Тех» вклю­чає в се­бе ком­па­нії «Бі­зон-Тех 2006», «Бі­зо­нТех 20012», «Бі­зон-Тех до­бри­ва», а та­кож п’ять сіль­госп­під­при­ємств, екс­порт­ну ком­па­нію «Ам­бар-Екс­порт».

Не се­крет, що на ві­тчи­зня­но­му дистри­бу­тор­сько­му рин­ку кон­ку­рен­ція над­зви­чай­но жорс­тка. За ра­ху­нок чо­го вам вда­є­ться її ви­три­му­ва­ти?

– Я пе­ре­ко­на­ний: здо­ро­ва кон­ку­рен­ція — це шлях до успі­ху в будь-якій га­лу­зі. То­му чим во­на силь­ні­ша, тим лі­пше для бі­зне­су. Зав­дя­ки ви­со­кій кон­ку­рен­ції на цьо­му рин­ку пе­ре­ма­га­ють най­кра­щі. Однак ми не ли­ше про­по­ну­є­мо сво­їм клі­єн­там які­сну про­ду­кцію від про­від­них ви­ро­бни­ків — ми га­ран­ту­є­мо сво­їм клі­єн­там, що зав­дя­ки на­шій про­ду­кції та за умо­ви до­три­ма­н­ня на­ших ре­ко­мен­да­цій во­ни ма­ти­муть ви­со­кий уро­жай. Бо в обов’яз­ки на­ших спе­ці­а­лі­стів вхо­дить гра­мо­тно пі­ді­бра­ти то­вар, ура­хо­ву­ю­чи по­ба­жа­н­ня й осо­бли­во­сті кон­кре­тно­го го­спо­дар­ства. І, зві­сно, своє­ча­сно йо­го поставити. У цьо­му кон­текс­ті я не мо­жу не ска­за­ти про, мо­жли­во, одну з най­го­лов­ні­ших на­ших пе­ре­ваг пе­ред ін­ши­ми ком­па­ні­я­ми — наш ква­лі­фі­ко­ва­ний пер­со­нал. У нас не­має ви­пад­ко­вих лю­дей, оскіль­ки я пе­ре­ко­на­ний, що ка­дри ви­рі­шу­ють усе, то­му осо­би­сто їх на­би­раю. Я вже ска­зав, що ми пред­став­ле­ні у 18 обла­стях Укра­ї­ни, ре­шту обла­стей ми пла­ну­є­мо най­ближ­чим ча­сом охо­пи­ти, це для нас є стра­те­гі­чним пи­та­н­ням, то­му зараз шу­ка­є­мо іні­ці­а­тив­них пред­став­ни­ків, які по­ді­ля­ли б на­ші кор­по­ра­тив­ні цін­но­сті, від­по­від­а­ли би бо­йо­во­му ду­ху ком­па­нії. Окрім умі­н­ня пра­цю­ва­ти во­ни по­вин­ні бу­ти лю­дьми не­бай­ду­жи­ми, по­ря­дни­ми, про­фе­сій­ни­ми в сво­їй спра­ві, з ве­ли­ким ба­жа­н­ням пра­цю­ва­ти і до­ся­га­ти успі­хів. Сим­біоз усіх цих фа­кто­рів і до­по­ма­гає ма­ти кон­кур­сні пе­ре­ва­ги на цьо­му рин­ку.

Чи з’яви­ли­ся у вас за шість ро­ків по­стій­ні клі­єн­ти?

– Зві­сно. Біль­ше того — ми по­стій­но мо­ні­то­ри­мо си­ту­а­цію: якщо на яко­мусь ета­пі хтось від нас ві­ді­йшов (не­ва­жли­во, в яко­му ре­гіо­ні він пра­цює), я осо­би­сто з’ясо­вую, з якої при­чи­ни. Однак пра­кти­ка по­ка­зує, що та­ких оди­ни­ці.

Яким клі­єн­там ви від­да­є­те пе­ре­ва­гу?

– Най­від­да­ні­ші ком­па­нії «Бі­зон-Тех» — ті, хто має банк зем­лі 2–10 тис. га: фер­ме­ри, се­лян­сько-фер­мер­ські го­спо­дар­ства, при- ва­тні під­при­єм­ці то­що. Із вла­сно­го до­сві­ду я пе­ре­ко­нав­ся в їхній ло­яль­но­сті та на­дій­но­сті. До­ві­ру цих лю­дей не­лег­ко бу­ло за­во­ю­ва­ти: не при­хо­ву­ва­ти­му, на пер­ших по­рах во­ни ске­пти­чно ста­ви­ли­ся до на­ших по­рад що­до за­сто­су­ва­н­ня тих чи ін­ших пре­па­ра­тів, під­бо­ру на­сі­н­ня. Про­те вже пі­сля першого вро­жаю пе­ре­ко­на­ли­ся у пра­виль­но­сті на­ших ре­ко­мен­да­цій. То­му те­пер во­ни не ду­же то до­ві­ря­ють ін­шим про­дав­цям, на­віть якщо ті про­по­ну­ють тро­хи ниж­чу ці­ну за то­вар. Сьо­го­дні я свій пер­со­нал спря­мо­вую на ро­бо­ту са­ме з та­ки­ми агро­під­при­єм­ства­ми. Окрім того, ми про­по­ну­є­мо їм про­гра­му то­вар­но­го кре­ди­ту­ва­н­ня, адже ро­зу­мі­є­мо, що су­ча­сні бан­ків­ські про­гра­ми кре­ди­ту­ва­н­ня сіль­сько­го го­спо­дар­ства да­ле­ко не зав­жди до­сту­пні на­шим агра­рі­ям.

Якою ви ба­чи­те стра­те­гію роз­ви­тку ва­шої ком­па­нії?

– По­ки що бу­де­мо, так би мо­ви­ти, на­ро­щу­ва­ти м’язи, роз­ши­рю­ва­ти­ме­мо асор­ти­мент. Нам є ку­ди ру­ха­ти­ся: ще сім обла­стей че­ка­ють на нас. А вза­га­лі пе­ре­ко­на­ний: за п’ять ро­ків «Бі­зон-Тех» ста­не про­від­ною ком­па­ні­єю в Укра­ї­ні на рин­ку дистри­бу­ції. Зві­сно, якщо в дер­жа­ві бу­де мир і зла­го­да.

Су­діть са­мі: об­ся­ги про­да­жу ком­па­нії з 2008-го по 2014 рік зро­сли в чо­ти­ри ра­зи, а клі­єнт­ська ба­за ся­гну­ла 3,5 тис. по­ку­пців у 18 обла­стях Укра­ї­ни. Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ПП «Бі­зон-Тех» Ва­дим Ко­ве рник роз­по­вів жур­на­лу The Ukrainian FARMER, зав­дя­ки чо­му йо­го ко­ман­ді вда­ло­ся за­ли­ши­ти да­ле­ко по­за­ду сво­їх кон­ку­рен­тів.

Ва­дим КОВЕРНИК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.