НПК з до­став­кою до­до­му

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - КРАЩИЙ ІНОЗЕМНИЙ ІНВЕСТОР -

АГРА­РІЇ, ЯКІ КУ­ПУ­ЮТЬ МІ­НЕ­РАЛЬ­НІ ДО­БРИ­ВА В ПРАТ "УКРАГРО НПК", ЗА ЧИ­МА­ЛО РО­КІВ ПЕ­РЕ­КО­НА­ЛИ­СЯ В ЕФЕ­КТИВ­НО­СТІ Й НА­ДІЙ­НО­СТІ РО­БО­ТИ ЦІ­ЄЇ КОМ­ПА­НІЇ: ЗАВ­ДЯ­КИ ПОТУЖНІЙ МЕ­РЕ­ЖІ СКЛА­ДІВ, ЯКА НА­ЛІ­ЧУЄ 25 ДІ­Ю­ЧИХ СКЛА­ДІВ В УСІХ СІЛЬ­СЬКО­ГО­СПО­ДАР­СЬКИХ РЕ­ГІО­НАХ УКРА­Ї­НИ, І ШИ­РО­КО­МУ АСОР­ТИ­МЕН­ТНО­МУ РЯ­ДУ ДО­БРИВ, ПЕ­РЕ­БО­ЇВ ІЗ ПО­СТАВ­КОЮ ПРО­ДУ­КЦІЇ ТУТ НЕ БУ­ВАЄ, НА­ВІТЬ У ПЕ­РІ­ОД ПІ­КО­ВИХ НА­ВАН­ТА­ЖЕНЬ.

Окрім того, в ар­се­на­лі ком­па­нії — чо­ти­ри ви­ро­бни­чі під­при­єм­ства з ви­го­тов­ле­н­ня ту­ко­су­мі­шей, при­йма­н­ня та фа­су­ва­н­ня на­си­пних мін­до­брив, три ді­ю­чі ба­зи з при­йма­н­ня, збе­рі­га­н­ня та від­ван­та­же­н­ня кар­бі­дно-амі­а­чної су­мі­ші (КАС-32), кіль­кість яких цьо­го ро­ку збіль­ши­ться ще на дві оди­ни­ці, а та­кож сім ме­ха­ні­зо­ва­них за­го­нів для вне­се­н­ня без­во­дно­го амі­а­ку, ві­сім ав­то­ци­стерн для пе­ре­ве­зе­н­ня рід­ких мін­до­брив, со­ня­шни­ко­вої олії та ін­шої про­ду­кції. По­чи­на­ю­чи з 2006 ро­ку ком­па­нія ПрАТ «УкрАгро НПК» ста­біль­но вхо­дить до п’ятір­ки най­біль­ших по­ста­чаль­ни­ків мі­не­раль­них до­брив в Укра­ї­ні — рі­чний об­сяг ре­а­лі­за­ції мі­не­раль­них до­брив пе­ре­ви­щує 700 тис. тонн.

Свою ді­яль­ність ПрАТ «УкрАгро НПК» по­ча­ла у 2002 ро­ці в скла­ді ли­тов­сько­го хол­дин­гу Linas Agro з ви­ро­бни­цтва ком­пле­ксних мі­не­раль­них до­брив (ту­ко­су­мі­шей). Про­те з 2005 ро­ку стра­те­гія ком­па­нії за­зна­ла змін: від­то­ді основ­ним на­пря­мом її ді­яль­но­сті є по­ста­ча­н­ня на ри­нок Укра­ї­ни всього спе­ктра мі­не­раль­них до­брив, як ві­тчи­зня­них, так і ім­порт­них. Зокре­ма, на­ла­го­дже­но по­став­ки в Україну ка­лій­них до­брив із Бі­ло­ру­сі, без­хлор­них і во­до­роз­чин­них до­брив з кра­їн Європи та Ізра­ї­лю. Ди­на­мі­ка по­ста­вок уже 2010 ро­ку ви­ве­ла ПрАТ «УкрАгро НПК» у лі­де­ри склад­ської тор­гів­лі в Укра­ї­ні в се­гмен­ті су­хих мін­до­брив.

Но­вий етап роз­ви­тку ПрАТ «УкрАгро НПК» озна­ме­ну­вав­ся вхо­дже­н­ням у 2012 ро­ці в гру­пу OSTСHEM, що зна­чно по­си­ли­ло по­зи­ції ком­па­нії на ві­тчи­зня­но­му рин­ку, при­зве­ло до зро­ста­н­ня об­ся­гів ре­а­лі­за­ції про­ду­кції та збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті скла­дів. Ни­ні ПрАТ «УкрАгро НПК», як офі­цій­ний дистри­бу­тор гру­пи, ре­а­лі­зує всі ви­ди до­брив, що ви­ро­бляє OSTСHEM: амі­а­чну се­лі­тру, кар­ба­мід, КАС, без­во­дний амі­ак, ва­пня­ко­во-амі­а­чну се­лі­тру й амі­а­чну во­ду. Як тор­го­ва ком­па­нія, ПрАТ «УкрАгро НПК» є ре­а­лі­за­то­ром усьо­го асор­ти­мен­ту про­ду­кції ПАТ «Сумихімпром»: ком­пле­ксних до­брив «Су­пе­ра­гро 15-15-15», «Су­пе­ра­гро 16-16-16», «Су­пе­ра­гро 8-24-24” з рі­зним умі­стом сір­ки, «Су­пе­ра­гро 10-26-26», азо­тно-фо­сфор­них до­брив «Су­пе­ра­гро 12-24+сір­ка. Бу­ду­чи ще й не­за­ле­жним трей­де­ром, ПрАТ «УкрАгро НПК» по­ста­чає в Україну амо­фос 12-52 ви­ро­бни­цтва ПрАТ «Крим­ський ти­тан», а та­кож ні­тро­а­мо­фо­ску 16-16-16 ви­ро­бни­цтва ВАТ «Мін­до­бри­ва» (Рос­со­шь, Ро­сія) і ка­лій­ні до­бри­ва ви­ро­бни­цтва ВАТ «Бі­ло­ру­ська­лій», а та­кож суль­фат амо­нію, без­хлор­ні ка­лій­ні до­бри­ва ін­ших ви­ро­бни­ків. Спе­ці­аль­но для при­ва­тних ко­ри­сту­ва­чів в асор­ти­мен­тно­му ря­ді ком­па­нії — мін­до­бри- ва в дрі­бно­му фа­су­ван­ні (1, 3 кг) під мар­кою OSTСHEM, а та­кож ту­ко­су­мі­ші з рі­зни­ми спів­від­но­ше­н­ня­ми НПК із до­бав­ка­ми сір­ки або ін­ших еле­мен­тів. Окрім того, ПрАТ «УкрАгро НПК» про­по­нує сво­їм клі­єн­там до­бри­ва для ви­ро­щу­ва­н­ня ово­че­вих і ін­ших куль­тур у те­пли­цях та від­кри­то­му грун­ті, зокре­ма ка­лі­є­ву се­лі­тру ви­ро­бни­цтва ПрАТ «Сє­вє­ро­до­не­цьке об’єд­на­н­ня Азот», а та­кож ка­лі­ма­гне­зію без умі­сту хло­ру для ви­ро­щу­ва­н­ня кар­то­плі, по­мі­до­рів та ін­ших хло­ро­фо­бних куль­тур. У ком­па­нії пе­ре­ко­ну­ють: ни­ні їхній асор­ти­мен­тний ряд мі­стить усі ви­ди до­брив для жив­ле­н­ня всіх сіль­гос­пкуль­тур, які ви­ро­щу­ють в Укра­ї­ні. Ва­жли­во, що вся про­ду­кція за­ре­є­стро­ва­на, сер­ти­фі­ко­ва­на, збе­рі­га­є­ться в на­ле­жних умо­вах і від­по­від­ає най­ви­щим стан­дар­там яко­сті.

РІД­КІ МІ­НЕ­РАЛЬ­НІ ДО­БРИ­ВА

Одним із най­пер­спе­ктив­ні­ших на­пря­мів сво­єї ді­яль­но­сті в ПрАТ «УкрАгро НПК» вва­жа­ють по­пу­ля­ри­за­цію се­ред ві­тчи­зня­них по­ку­пців рід­ких до­брив, зокре­ма КАС (кар­ба­мі­дно-амі­а­чних су­мі­шей). Роз­ви­ва­ти цей на­прям у ком­па­нії ви­рі­ши­ли пі­сля того, як до­слі­ди­ли ри­нок до­брив роз­ви­не­них аграр­них кра­їн Пів­ні­чної та Пів­ден­ної Аме­ри­ки, а та­кож Європи, де КАС над­зви­чай­но по­пу­ляр­ні. Спе­ці­а­лі­сти ком­па­нії пе­ре­свід­чи­ли­ся, що КАС ма­ють зна­чні пе­ре­ва­ги пе­ред су­хи­ми до­бри­ва­ми. Окрім того, що рід­ка су­міш до­брив мі­стить три фор­ми азо­ту — ніт­ра­тний, амо­ній­ний та амі­дний, які пра­кти­чно не за­зна­ють втрат (за умо­ви пра­виль­но­го вне­се­н­ня в ґрунт), во­на має ще й про­лон­го­ва­ну дію: пі­сля вне­се­н­ня ніт­ра­тний азот за­сво­ю­є­ться одра­зу, амо­ній­ний — час­тко­во за­сво­ю­є­ться, а ін­ша ча­сти­на пе­ре­хо­дить у ніт­ра­тний, амі­дний (пі­сля пе­ре­тво­рень) — у більш пі­зні фа­зи ро­сту та роз­ви­тку ро­слин, та­ким чи­ном за­без­пе­чу­ю­чи жив­ле­н­ня ро­сли­ни до­сить три­ва­лий час.

Ця зда­тність КАС ді­я­ти про­лон­го­ва­но є осо­бли­во ви­гі­дною для спо­жи­ва­чів, зва­жа­ю­чи на пер­ма­нен­тний де­фі­цит в Укра­ї­ні су­хих гра­ну­льо­ва­них азо­тних до­брив, у пер­шу чер­гу се­лі­три — під час пі­ко­вих на­ван­та­жень у ве­сня­ний се­зон чи під­го­тов­ки до ве­сня­но-по­льо­вих ро­біт. Осо­бли­во ви­гі­дно за­сто­со­ву­ва­ти КАС агра­рі­ям, які пра­цю­ють у зо­нах ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства. Та­кож, ва­жли­вою пе­ре­ва­гою КАС є мо­жли­вість йо­го за­сто­су­ва­н­ня для лис­тко­во­го піджив­ле­н­ня в до­зах 20-40 л/га (зер­но­ві та те­хні­чні куль­ту­ри)

Окрім агро­но­мі­чної вигоди за­сто­су­ва­н­ня КАС для агра­рі­їв має ще й су­то еко­но­мі­чні пе­ре­ва­ги. Адже під час вне­се­н­ня твер­дих до­брив у ґрунт втрат азо­ту не уни­кну­ти, ро­сли­на мо­же від­чу­ва­ти азо­тний го­лод три­ва­лий пе­рі­од (на­при­клад, за вне­се­н­ня кар­ба­мі­ду), що не­га­тив­но впли­ває на її вро­жай­ність. У гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті ці втра­ти бу­дуть зна­чно біль­ши­ми, ніж ті ви­тра­ти, що не­се агра­рій, ку­пу­ю­чи справ­ді де­що до­рож­чі рід­кі су­мі­ші. То­му КАС — це до­бри­ва для тих, хто вміє ра­ху­ва­ти гро­ші.

За­зна­чи­мо, що ком­па­нія ПрАТ «УкрАгро НПК» про­дає КАС ли­ше мар­ки 32 з біль­шим умі­стом азо­ту — ви­ро­бни­цтва ПАТ «Азот» (м. Чер­ка­си) і ПАТ «Кон­церн Сти­рол» (м. Гор­лів­ка), що вхо­дять до скла­ду хол­дин­гу OSTСHEM. Та­ка по­ку­пка для клі­єн­тів ком­па­нії має до­да­тко­вий зиск, адже ку­пу­ю­чи про­дукт із ви­щою кон­цен­тра­ці­єю ді­ю­чої ре­чо­ви­ни, во­ни еко­ном­лять свої ко­шти, в то­му чи­слі і на ло­гі­сти­ці.

Тре­тя пе­ре­ва­га КАС пе­ред су­хи­ми до­бри­ва­ми по­ля­гає в то­му, що для їх вне­се­н­ня не по­трі­бно мо­дер­ні­зу­ва­ти чи пе­ре­о­сна­щу­ва­ти на­яв­ну те­хні­ку. Вар­то ли­ше за­мі­ни­ти фор­сун­ки на зви­чай­но­му об­при­ску­ва­чі (що ко­штує не­до­ро­го) — і КАС мо­жна вно­си­ти.

Зві­сно, не ко­жен спо­жи­вач мо­же вла­сним ав­то­транс­пор­том до­ста­ви­ти КАС зі скла­ду до сво­го по­ля. Утім, ПрАТ «УкрАгро НПК» цю про­бле­му розв’яза­ла, по­пов­нив­ши свій те­хні­чний парк ві­сьмо­ма ав­то­тя­га­ча­ми із ци­стер­на­ми для пе­ре­ве­зе­н­ня КАС. Та­ким чи­ном, ком­па­нія мо­же по­став­ля­ти рід­кі до­бри­ва без­по­се­ре­дньо до клі­єн­та.

Сьо­го­дні ПрАТ «УкрАгро НПК» має три ба­зи з при­йом­ки та збе­рі­га­н­ня КАС — у Чер­ка­ській, Сум­ській і Оде­ській обла­стях. Утім, пра­кти­ка по­ка­зує, що цьо­го не­до­ста­тньо. То­му цьо­го ро­ку ком­па­нія вво­дить в екс­плу­а­та­цію ще дві ба­зи — у Пол­тав­ській і Він­ни­цькій обла­стях, зав­дя­ки чо­му за­галь­на по­ту­жність ста­но­ви­ти­ме по­над 15 тис. тонн.

БЕЗ­ВО­ДНИЙ АМІ­АК ДЛЯ ЛА­ТИ­ФУН­ДИ­СТІВ

Ін­шим пер­спе­ктив­ним азо­тним до­бри­вом для ві­тчи­зня­них агра­рі­їв, на пе­ре­ко­на­н­ня ПрАТ «УкрАгро НПК», є без­во­дний амі­ак із кон­цен­тра­ці­єю азо­ту 82%. Пе­ре­ва­ги без­во­дно­го амі­а­ку на­сам­пе­ред у де­ше­ви­зні йо­го ді­ю­чої ре­чо­ви­ни. На­при­клад, якщо в амі­а­чній се­лі­трі — 98 грн, кар­ба­мі­ді — 91 грн, то у вне­се­но­му в по­ле без­во­дно­му амі­а­ку — 84 грн. Утім, за­сто­со­ву­ва­ти без­во­дний амі­ак по­ки що по ки­ше­ні ли­ше ве­ли­ким агро­фор­му­ва­н­ням — че­рез ви­со­кі ви­тра­ти на ло­гі­сти­ку, адже пе­ре­во­зи­ти та вно­си­ти без­во­дний амі­ак, який є ду­же ле­ткою рі­ди­ною, мо­жна ли­ше спе­ці­аль­ним транс­пор­том.

Для цьо­го ПрАТ «УкрАгро НПК» ство­ри­ла спе­ці­аль­ні транс­порт­ні бри­га­ди, до яких вхо­дить тра­ктор, куль­ти­ва­тор, по­льо­ва бо­чка й ав­то­тя­гач з ав­то­мо­біль­ною ци­стер­ною. Схе­ма дій про­ста: ци­стер­ну на за­во­ді за­прав­ля­ють амі­а­ком, до­став­ля­ють ав­то­тя­га­чем до по­ля клі­єн­та, де амі­ак пе­ре­ка­чу­ють у по­льо­ву бо­чку. Вно­сять амі­ак у ґрунт за до­по­мо­гою куль­ти­ва­то­ра, обла­дна­но­го тру­бо­про­во­да­ми з ви­став­ле­ним рів­нем гли­би­ни вне­се­н­ня (15–30 см) і до­за­ми вне­се­н­ня (120–180 кг/га), який ра­зом із бо­чкою чі­пля­ють до тра­кто­ра. За до­бу агре­гат мо­же вне­сти до­бри­во на площу 200–300 га.

У сво­є­му роз­по­ря­джен­ні ПрАТ «УкрАгро НПК» має сім та­ких бри­гад із тра­кто­ра­ми рі­зної по­ту­жно­сті й куль­ти­ва­то­ра­ми рі­зної кон­стру­кції, що до­зво­ляє вно­си­ти амі­ак на по­ля з бу­дья­ким ти­пом ґрун­ту, ре­льє­фом, пі­сля будь-яко­го по­пе­ре­дни­ка та за рі­зних си­стем зем­ле­роб­ства.

Бри­га­ди ви­ко­ну­ють за­мов­ле­н­ня по всій Укра­ї­ні. Утім, є один ню­анс: ва­жли­во, щоб го­спо­дар­ство, де пра­цю­ва­ти­ме бри­га­да, бу­ло роз­та­шо­ва­не на від­ста­ні не біль­ше 200–250 км від то­чки на­ли­ву азо­ту. Що­прав­да, той, хто має за­лі­зни­чну ко­лію, мо­же обла­шту­ва­ти на ній вла­сну то­чку при­йом­ки.

Без­во­дний амі­ак най­більш до­ціль­но вно­си­ти під ку­ку­ру­дзу, цукро­вий бу­ряк й ози­му пше­ни­цю — у та­ко­му ра­зі мо­жна до­ся­гну­ти ма­кси­маль­но­го еко­но­мі­чно­го й агро­но­мі­чно­го ефе­кту. Вно­сять до­бри­во в ґрунт пе­ре­ва­жно з ве­ре­сня по ли­сто­пад (там він утри­му­є­ться аж до ве­сни) і в кін­ці бе­ре­зня — на по­ча­тку трав­ня. Гео­гра­фія вне­се­н­ня — Центр, Північ і За­хід Укра­ї­ни, що пов’яза­но з обме­жу­валь­ни­ми по­го­дни­ми чин­ни­ка­ми.

ЩО РО­БИТЬ ПРАТ 'УКРАГРО НПК( ЛІ­ДЕ­РОМ

За ро­ки сво­єї ді­яль­но­сті ком­па­нія ПрАТ «УкрАгро НПК» сфор­му­ва­ла кри­те­рії ро­бо­ти, які до­зво­ля­ють їй бу­ти лі­де­ром на рин­ку до­брив і на­да­ва­ти най­кра­щий сер­віс сво­їм клі­єн­там.

Без­пе­ре­чно, най­силь­ні­ша сто­ро­на ком­па­нії — ши­ро­ка ме­ре­жа скла­дів, що дає змо­гу на­віть у пе­рі­од під­ви­ще­но­го по­пи­ту на пев­ні ви­ди до­брив без­пе­ре­бій­но за­без­пе­чу­ва­ти ни­ми клі­єн­тів.

По­став­ки ва­гон­ни­ми пар­ті­я­ми й і мо­жли­вість са­мо­ви­во­зу із за­во­дів, які вхо­дять у хол­динг OSTСHEM, — ще одна пе­ре­ва­га ком­па­нії пе­ред ін­ши­ми, адже зде­шев­лює для клі­єн­та вар­тість отри­ма­н­ня за­мов­ле­н­ня.

Во­дно­час ши­ро­кий асор­ти­мен­тний ряд про­ду­кції до­зво­ляє ком­па­нії за­до­воль­ни­ти по­тре­би будь-яко­го сіль­го­спви­ро­бни­ка під будь-який тип ви­ро­щу­ва­них ним куль­тур і, що ва­жли­во, у будь-яку по­ру ро­ку. Агра­рій мо­же на­віть за­оща­ди­ти, ку­пив­ши на скла­ді до­бри­во не в се­зон, ко­ли ці­на на ньо­го па­дає. Во­дно­час, ку­пу­ю­чи то­вар, клі­єнт зав­жди мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на агро­но­мі­чні кон­суль­та­ції як ме­не­дже­рів із про­да­жу та на­чаль­ни­ків стру­ктур­них під­роз­ді­лів, біль­шість яких має агро­но­мі­чну осві­ту, так і про­фе­сій­них кон­суль­тан­тів ком­па­нії — агро­но­мів-пра­кти­ків.

Окрім того, у ра­зі не­об­хі­дно­сті, ком­па­нія за­без­пе­чить до­став­ку то­ва­ру пря­мо в го­спо­дар­ства. І не тіль­ки КАС, рід­ко­го амі­а­ку чи, на­при­клад со­ня­шни­ко­вої олії (у не­се­зон), а й твер­дих мі­не­раль­них до­брив.

Від­не­дав­на ж спектр по­слуг ПрАТ «УкрАгро НПК» по­пов­нив­ся ще одні­єю — про­да­жем за­со­бів за­хи­сту ро­слин та на­сі­н­ня від про­від­них фірм «Байєр», «Басф», «Син­ген­та», «Монсанто», «Піо­нер», «Лі­ма­грейн» і ін­ших Так що, ку­пу­ю­чи мі­не­раль­ні до­бри­ва, клі­єн­ти ПрАТ «УкрАгро НПК» ма­ють змо­гу ще й за­до­воль­ни­ти свої по­тре­би в на­сін­ні та за­со­бах за­хи­сту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.