Ри­нок зер­но­вих: від­нов­ле­н­ня цін дає на­дію на при­бу­тки

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - АНАЛIТИКА - Пав­ло КОРОТИЧ

Очі­ку­ва­н­ня пев­но­го зни­же­н­ня ва­ло­во­го збо­ру зер­но­вих в Укра­ї­ні, по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком, зро­ста­н­ня вну­трі­шніх цін на зер­но­ві на фо­ні не­ста­біль­ної по­лі­ти­чної си­ту­а­ції та кур­су грив­ні, пе­ре­орі­єн­та­ція екс­пор­ту з єв­ро­пей­ських на азій­ські рин­ки — го­лов­ні тен­ден­ції на рин­ку зер­но­вих поточного ви­ро­бни­чо­го се­зо­ну.

Для укра­їн­ських агра­рі­їв уже ста­ло до­брою тра­ди­ці­єю вста­нов­лю­ва­ти де­да­лі но­ві ре­кор­ди з ва­ло­во­го ви­ро­бни­цтва зер­на. Цьо­му спри­я­ють під­ви­ще­н­ня рів­ня те­хні­чної осна­ще­но­сті сіль­госп­під­при­ємств, за­сто­су­ва­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гій, а та­кож пер­со­наль­но та­ка зер­но­ва куль­ту­ра, як ку­ку­ру­дза. Ще на пам’яті біль­шо­сті агро­но­мів ті ча­си, ко­ли «цариця по­лів» па­сла за­дніх у зер­но­во­му кли­ні го­спо­дарств, а 2014 ро­ку во­на да­ла, не ба­га­то не ма­ло, по­ло­ви­ну за­галь­но­го об­ся­гу зі­бра­них в Укра­ї­ні зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур (який за офі­цій­ни­ми да­ни­ми ста­но­вив 62,9 млн тонн). І вже, ма­буть, не ви­ста­чить паль­ців на обох ру­ках, щоб по­лі­чи­ти ті сіль­госп­під­при­єм­ства, де ку­ку­ру­дзу ви­ро­щу­ють у мо­но­куль­ту­рі. Утім, як ві­до­мо, агра­рії сі­ють і зби­ра­ють уро­жай не за­ра­ди йо­го фі­зи­чних об­ся­гів, а за­ра­ди одер­жа­н­ня при­бу­тку. То­му, по­ки зер­но­ві ве­ге­ту­ють у по­лі, спро­бу­є­мо по­мір­ку­ва­ти, на що мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти ни­ні­шньо­го ро­ку.

Та­кти­чний від­ступ

На ре­зуль­та­тив­ність ви­ро­бни­цтва зер­на в Укра­ї­ні зав­жди впли­ва­ло ба­га­то чинників — по­чи­на­ю­чи від примх погоди і за­кін­чу­ю­чи ре­фле­ксі­я­ми на за­о­ке­ан­ських то­вар­них бір­жах. Ни­ні ж до­да­ли­ся ще й фа­кто­ри по­лі­ти­чної не­ста­біль­но­сті в При­чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні та па­ді­н­ня укра­їн­ської грив­ні. Усе це, з одно­го бо­ку, ще біль­ше утру­днює про­гно­зу­ва­н­ня цін на пе­рі­од зби­ра­н­ня вро­жаю, але з дру­го­го, дає змо­гу впев­не­но ка­за­ти про їх зро­ста­н­ня в на­ціо­наль­ній ва­лю­ті (що ми вже й ба­чи­мо). Це, без­пе­ре­чно, має де­що вті­ши­ти на­ших сіль­го­спви­ро­бни­ків, за­сму­че­них ми­ну­ло­рі­чним обва­лом цін пра­кти­чно по всіх зер­но­вих по­зи­ці­ях. Дру­гий чин­ник, який дає під­ста­ви спо­ді­ва­ти­ся на під­трим­ку цін, — очі­ку­ва­н­ня пев­но­го зни­же­н­ня ва- ло­во­го збо­ру зер­но­вих в Укра­ї­ні, а отже, і змен­ше­н­ня ти­ску то­вар­ної ма­си но­во­го вро­жаю на ри­нок. На дум­ку біль­шо­сті ана­лі­ти­ків, дві­чі по­спіль Укра­ї­на не змо­же зі­бра­ти вро­жай су­ку­пним об­ся­гом по­над 60 млн тонн. Чо­му? По-пер­ше, то­му, що пе­ред Мі­нАПіП уже не зві­тує АР Крим, тож ура­хо­ву­ва­ти ви­ро­ще­не в ав­то­но­мії зер­но стає важ­ко; по-дру­ге, цьо­го ро­ку в агра­рі­їв че­рез фі­нан­со­ві про­бле­ми не­має тих ма­те­рі­аль­них ре­сур­сів, які бу­ли то­рік, а це не­ми­ну­че по­зна­чи­ться на яко­сті до­гля­ду за по­сі­ва­ми та на ви­ро­бни­чих по­ка­зни­ках. Із дру­го­го бо­ку, пе­ре­хі­дні за­ли­шки зер­на цьо­го ро­ку ма­ють зро­сти до 7,125 млн тонн (по­рів­ня­но з ми­ну­ло­рі­чни­ми 5,862 млн). І ця то­вар­на ма­са де­що стри­му­ва­ти­ме під­ви­ще­н­ня цін на­при­кін­ці поточного мар­ке­тин­го­во­го ро­ку.

На що спо­ді­ва­ти­ся

А те­пер зу­пи­ни­мо­ся на оцін­ках по­сів­них площ клю­чо­вих зер­но­вих куль­тур у но­во­му се­зо­ні. Ку­ку­ру­дза. Цариця по­лів остан­ні­ми ро­ка­ми де­мон­стру­ва­ла стрім­ке збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва, але ми­ну­ло­го ро­ку, по­при вста­нов­ле­ний ре­корд ва­ло­во­го збо­ру, не змо­гла від­дя­чи­ти сіль­го­спви­ро­бни­ків фі­нан­со­во. Утім, цьо­го ро­ку не вар­то очі­ку­ва­ти істо­тно­го ско­ро­че­н­ня по­сі­вів ці­єї куль­ту­ри: гі­дну за­мі­ну ку­ку­ру­дзі в зер­но­во­му кли­ні зна­йти важ­ко, осо­бли­во в умо­вах, ко­ли став­ся не­до­сів ози­мих зер­но­вих. До того ж із по­ча­тком ве­сни ку­ку­ру­дза актив­но на­вер­стує втра­че­ні во­се­ни ці­но­ві по­зи­ції (у твер­дій ва­лю­ті), що є гідною від­дя­кою тим сіль­го­спви­ро­бни­кам, що змо­гли її збе­рі­га­ти про­тя­гом пів­ро­ку. Отже, очі­ку­ва­н­ня по сів­бі ку­ку­ру­дзи ста­нов­лять 4,8–4,9 тис. га, що май­же від­по­від­ає рів­ню ми­ну­ло­го ро­ку.

Ози­ма пше­ни­ця. Основ­ної про­до­воль­чої куль­ту­ри во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло по­сі­я­но 6,3 млн га (на 0,14 млн га мен­ше, ніж у се­ре­дньо­му за по­пе­ре­дні 5 ро­ків). Стан ози­ми­ни пі­сля пе­ре­зи­мів­лі пе­ре­ва­жно ду­же до­брий. Ве­сня­не піджив­ле­н­ня від­бу­ло­ся нор­маль­но, що свід­чить про ре­сур­сну го­тов­ність біль­шо­сті го­спо­дарств до цьо­го агро­те­хні­чно­го ета­пу.

Ози­мий ячмінь. Ці­єї куль­ту­ри бу­ло по­сі­я­но 1,18 млн га (на 0,16 млн га мен­ше, ніж у се­ре­дньо­му за по­пе­ре­дні 5 ро­ків). Ячмінь (як ози­мий, так і ярий) про­дов­жує втра­ча­ти при­ва­бли­вість в очах сіль­го­спви­ро­бни­ків. Зде­біль­шо­го це від­бу­ва­є­ться че­рез тиск ін­шої фу­ра­жної куль­ту­ри — ку­ку­ру­дзи. На сьо­го­дні ви­ро­щу­ва­н­ням ячме­ню за­йма­ю­ться пе­ре­ва­жно го­спо­дар­ства з роз­ви­не­ним тва­рин­ни­цтвом (для вла­сних по­треб), а та­кож ті, ко­го ця куль­ту­ра при­ва­блює низь­ки­ми ви­тра­та­ми на те­хно­ло­гію. Слід за­зна­чи­ти і той при­крий факт, що, на від­мі­ну від ку­ку­ру­дзи, ці­но­ва ди­на­мі­ка на ячмінь у І квар­та­лі 2014 ро­ку бу­ла не­га­тив­ною.

Ози­ме жи­то. Ни­ні­шньо­го ро­ку мо­жна очі­ку­ва­ти де­фі­ци­ту жи­та на вну­трі­шньо­му рин­ку, адже по­сі­я­но йо­го бу­ло 248 тис. га (на 58 тис. га мен­ше, ніж то­рік). Ці­ка­во, що у зві­тно­сті сіль­госп­під­при­ємств пе­ред по­ча­тком ве­сня­них ро­біт зна­чно зро­сла за­яв­ка на чи­сті па­ри: 1,060 млн га, що на 430 тис. біль­ше, ніж бу­ло то­рік. Про­те це не обов’яз­ко­во має свід­чи­ти про на­мір агра­рі­їв да­ти зем­лі від­по­чи­нок. До­свід під­ка­зує, що па­ро­ві зем­лі на­справ­ді бу­ва­ють зайня­ті не­о­блі­ко­ва­ни­ми «лі­ви­ми» по­сі­ва­ми. Що­до про­гно­зу­ва­н­ня об­ся­гів уро­жаю на 2014 рік на­да­мо сло­во де­яким із про­від­них укра­їн­ських ана­лі­ти­чних цен­трів. Вер­сія від «АПК-Ін­форм»: вал зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих — 57,3 млн тонн (без ура­ху­ва­н­ня Кри­му), із них ку­ку­ру­дзи — 29 млн, пше­ни­ці — 19,2 млн, ячме­ню — 6,6 млн. Вер­сія від «Укра­їн­сько­го клу­бу аграр­но­го бі­зне­су» що­до за­галь­но­го ва­лу зер­на пе­ред­ба­чає два ва­рі­ан­ти про­гно­зу: 55 млн тонн — якщо уряд ухва­лить за­хо­ди, про які ка­жуть пар­тне­ри УКАБ (на­сам­пе­ред що­до де­ре­гу­ля­ції рин­ку та спро­ще­н­ня про­це­ду­ри укла­да­н­ня до­го­во­рів орен­ди зем­лі) і 48–50 млн, якщо не ухва­лить. Вер­сія від ННЦ «Ін­сти­тут аграр­ної еко­но­мі­ки»: за­галь­ний уро­жай зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих в Укра­ї­ні збіль­ши­ться до 64,2 млн тонн (на­пев­но, з ура­ху­ва­н­ням Кри­му). До того ж вал ку­ку­ру­дзи ста­но­ви­ти­ме 31,7 млн тонн, пше­ни­ці — 21,8 млн тонн, ячме­ню — 8,3 млн тонн.

Сві­то­вий ри­нок

Най­біль­ше укра­їн­ських агра­рі­їв ці­ка­вить ди­на­мі­ка цін на сві­то­вих ринках ку­ку­ру­дзи, оскіль­ки, як уже не раз зга­ду­ва­ло­ся, це — «на­прям го­лов­но­го уда­ру» на­ших ви­ро­бни­ків зер­на. Отже, поточного мар­ке­тин­го­во­го ро­ку у сві­ті в ці­ло­му ви­ро­би­ли май­же 970 млн тонн ку­ку­ру­дзи, що на 12% біль­ше, ніж то­рік. З-по­між лі­де­рів най­біль­ше на­ро­сти­ли об­ся­ги ви­ро­бни­цтва США — на 29,2% (до 353,7 млн), а екс­пор­ту — на 98,2% (до 36,8 млн). Дру­гий за об­ся­гом ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи у сві­ті — Ки­тай (22,4%). Про­те че­рез ве­ли­че­зне вну­трі­шнє спо­жи­ва­н­ня ці­єї куль­ту­ри ця кра­ї­на є її нет­то­ім­пор­те­ром. Цьо­го МР Ки­тай збіль­шує імпорт ку­ку­ру­дзи на 85% (до 5 млн). Тре­тя — Бра­зи­лія (7,2%), про­те у цій кра­ї­ні очі­ку­є­ться змен­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва на 13,6%, що впли­не на змен­ше­н­ня екс­пор­ту до рів­ня 20 млн тонн. Єв­ро­со­юз (6,7%) ви­ро­бни­цтво та спо­жи­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на­ро­щує на 9,9% (до 64,7 млн), а імпорт ско­ро­чує на 20,7% (до 9 млн). На час­тку Укра­ї­ни при­па­дає 3,1% за­галь­но­сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи, екс­порт у по­то­чно­му се­зо­ні ста­но­ви­ти­ме со­лі­дні 21 млн тонн (із 30,9 млн зі­бра­них). Пше­ни­ця є дру­гою пі­сля ку­ку­ру­дзи то­вар­ною по­зи­ці­єю укра­їн­ських ви­ро­бни­ків зер­на. На­ве­сні сві­то­вий ри­нок пше­ни­ці ре­фле­ксу­вав на фо­ні трьох основ­них фа­кто­рів ри­зи­ків: по­су­шли­вої погоди в пше­ни­чно­му по­ясі США, по­лі­ти­чної не­ста­біль­но­сті в Укра­ї­ні та не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов у кра­ї­нах Пів­ден­но-Схі­дної Азії та Ав­стра­лії. Однак по­бо­ю­ва­н­ня що­до нев­ро­жаю в США та ін­ших ре­гіо­нах сві­ту є ли­ше по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми, а ди­на­мі­ка екс­пор­ту зер­на з Укра­ї­ни від­бу­ва­є­ться від­по­від­но до укладених кон­тра­ктів. Отже, мо­же­мо кон­ста­ту­ва­ти фа­кти­чну ста­біль­ність на сві­то­во­му рин­ку пше­ни­ці. Укра­їн­ський вклад у сві­то­вий її екс­порт цьо­го МР ста­но­ви­ти­ме 9,5 млн тонн (із 22,3 млн зі­бра­них). Екс­порт укра­їн­сько­го ячме­ню остан­ні­ми ро­ка­ми зву­зив­ся до ло­каль­но­го й сто­су­є­ться ли­ше рин­ків кра­їн араб­сько­го Схо­ду. Ни­ні­шньо­го се­зо­ну йо­го об­сяг оці­ню­є­ться рів­нем 2,6 млн тонн (із 7,6 млн зі­бра­них).

Екс­порт­ні ню­ан­си

Ці­ка­во, що зер­но­трей­де­ри осо­бли­во не пе­ре­йма­ю­ться та­кою по­пу­ляр­ною в Укра­ї­ні те­мою, як єв­ро­ін­те­гра­ція, бо для них за­во­ю­ва­н­ня єв­ро­пей­сько­го рин­ку — це вже прой­де­ний етап. Ни­ні­шній тренд — Азія. Якщо ми­ну­ло­го МР на час­тку Єв­ро­со­ю­зу при­па­ло 34% укра­їн­сько­го зер­но­во­го екс­пор­ту, то ни­ні­шньо­го очі­ку­ють її зни­же­н­ня до 26%. На­то­мість час­тка Пів­ден­но-Схі­дної Азії в су­ку­пно­му зер­но­во­му екс­пор­ті Укра­ї­ни зро­сла до 16%. Остан­ні мі­ся­ці за­свід­чи­ли тен­ден­цію до пе­ре­орі­єн­та­ції кра­їн цьо­го ре­гіо­ну (на­сам­пе­ред Ки­таю) з аме­ри­кан­сько­го по­ста­ча­н­ня, яке тут упев­не­но до­мі­ну­ва­ло, на аль­тер­на­тив­не. При­чи­ною цьо­го час­тко­во по­слу­жи­ли по­го­дні ка­та­клі­зми в США, які спри­чи­ня­ють не­ста­біль­ність у по­ста­чан­ні зер­на, час­тко­во — не­ба­жа­н­ня ку­пу­ва­ти ГМО, якщо на рин­ку ви­ста­чає «чи­стої» ку­ку­ру­дзи за ана­ло­гі­чну ці­ну. Зокре­ма, спо­жи­ва­чі з Пів­ден­но-Схі­дної Азії по­чи­на­ють де­да­лі біль­ше ува­ги звер­та­ти в бік Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.