Ри­нок пти­ці та яй­ця: ста­біль­не зро­ста­н­ня

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - АНАЛIТИКА - Ві­кто­рія ДИЧАКОВСЬКА

Роз­ши­ре­н­ня при­су­тно­сті на тра­ди­цій­них ринках збу­ту та осво­є­н­ня но­вих — основ­ні трен­ди пта­хів­ни­чої га­лу­зі 2013 ро­ку.

М’ясо пти­ці

Про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку вітчизняна га­лузь птахівництва ін­тен­сив­но роз­ви­ва­ла­ся. За 2013 рік ви­ро­бни­цтво м’яса пти­ці зро­сло на 10,5% — до 1061,5 тис. тонн за­бій­ної ва­ги. Та­ким чи­ном, при­ріст до по­пе­ре­дньо­го ро­ку ста­но­вив що­най­мен­ше 100 тис. тонн. Об­сяг ре­а­лі­зо­ва­ної на за­бій пти­ці збіль­шив­ся на 11,8%, або на 133,4 тис. тонн від­по­від­но. Якщо у 2011–2012 рр. зро­ста­н­ня га­лу­зі зна­чною мі­рою стри­му­ва­ли обме­же­ні мо­жли­во­сті екс­пор­ту ку­ря­ти­ни, то вже 2013 ро­ку си­ту­а­ція змі­ни­ла­ся. Екс­порт­ні по­став­ки ві­тчи­зня­ної ку­ря­ти­ни збіль­ши­ли­ся з 80 до 145 тис. тонн. Укра­ї­на уві­йшла в ТОП-10 сві­то­вих екс­пор­те­рів ку­ря­ти­ни.

Екс­порт як мо­жли­вість на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва

За по­пе­ре­дні­ми про­гно­за­ми сві­то­ве ви­ро­бни­цтво ку­ря­ти­ни 2014 ро­ку збіль­ши­ться на 2,8% що­до по­ка­зни­ка 2013-го. Про­гно­зо­ва­не зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва ку­ря­ти­ни в Укра­ї­ні ста­но­вить близь­ко 10%. Вну­трі­шній ри­нок кра­ї­ни вже близь­кий до на­си­че­н­ня — спо­жи­ва­н­ня ку­ря­ти­ни ся­гну­ло 25 кг на ду­шу на­се­ле­н­ня. То­му подаль­ший роз­ви­ток га­лу­зі мо­жли­вий ли­ше за ра­ху­нок збіль­ше­н­ня об’ємів екс­порт­них по­ста­вок. До кін­ця 2014 ро­ку Укра­ї­на пла­нує екс­пор­ту­ва­ти близь­ко 160–170 тис. тонн ку­ря­ти­ни. Гео­гра­фі­чний аре­ал по­ста­вок за кор­дон роз­ши­рю­є­ться і де­що змі­ню­є­ться. На сьо­го­дні укра­їн­ські ви­ро­бни­ки ку­ря­ти­ни екс­пор­ту­ють свою про­ду­кцію пра­кти­чно у 40 кра­їн сві­ту (до 2017-го пла­ну­ють здій­сню­ва­ти по­став­ки у що­най­мен­ше 50 кра­їн). На екс­порт по­став­ля­є­ться пе­ре­ва­жно за­мо­ро­же­не м’ясо. До 2014 ро­ку най­біль­ши­ми спо­жи­ва­ча­ми укра­їн­ської ку­ря­ти­ни бу­ли кра­ї­ни Ми­тно­го со­ю­зу, Се­ре­дньої Азії, Близь­ко­го Схо­ду, Пів­ні­чної Аф- ри­ки. Най­біль­ше м’яса брой­ле­рів екс­пор­то­ва­но в кра­ї­ни Ми­тно­го со­ю­зу. Та на сьо­го­дні та­кі по­став­ки для ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків є ри­зи­ко­ва­ни­ми че­рез не­пе­ре­дба­чу­ва­ну по­ве­дін­ку кра­їн-ім­пор­те­рів, яка над­то за­ле­жить від по­лі­ти­ки дер­жав. Осо­бли­во не­на­дій­ним у цьо­му сен­сі за­ли­ша­є­ться ри­нок Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Це зму­шує укра­їн­ських ви­ро­бни­ків ма­кси­маль­но ди­вер­си­фі­ку­ва­ти рин­ки збу­ту й збіль­шу­ва­ти по­став­ки про­ду­кції у кра­ї­ни Араб­сько­го сві­ту, Афри­ки, на­ла­го­джу­ва­ти тор­го­ві зв’яз­ки із Са­у­дів­ською Ара­ві­єю та Ки­та­єм. Остан­ній ри­нок є осо­бли­во пер­спе­ктив­ним. За оцін­ка­ми екс­пер­тів, Ки­тай цьо­го ро­ку ім­пор­ту­ва­ти­ме близь­ко 3 млн тонн ку­ря­ти­ни, і за про­гно­за­ми що­най­менш 600 тис. тонн ці­єї про­ду­кції мо­же бу­ти за­ве­зе­но з Укра­ї­ни. Однак по­ки що важ­ко пе­ред­ба­чи­ти, ко­ли за­вер­ша­ться узго­джу­валь­ні про­це­ду­ри що­до екс­пор­ту укра­їн­сько­го про­ду­кту у цю кра­ї­ну.

Ві­кно у Єв­ро­пу

По­ді­єю ро­ку для укра­їн­ських пта­хів­ни­ків став до­звіл на екс­порт м’яса пти­ці в кра­ї­ни Європи. Із ли­пня 2013 ро­ку чо­ти­ри під­при­єм­ства («Ми­ро­нів­ська пта­хо­фа­бри­ка», «Ми­ро­нів­ський м’ясо­пе­ре­ро­бний за­вод «Лег­ко», пта­хо­фа­бри­ка «Сня­тин­ська Но­ва» і «Агро­марс») отри­ма­ли мо­жли­вість здій­сню­ва­ти екс­порт про­ду­кції птахівництва у кра­ї­ни Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. І вже у жов­тні 2013 ро­ку МХП по­ста­вив ту­ди пер­ші 448 т ку­ря­ти­ни. На ра­зі для Укра­ї­ни ви­ді­ле­но кво­ти на без­ми­тні по­став­ки 36 тис. тонн ку­ря­ти­ни по­чи­на­ю­чи з трав­ня 2014 ро­ку. Про­те єв­ро­пей­ський ри­нок не стіль­ки ва­жли­вий для укра­їн­ських ви­ро­бни­ків за об­ся­га­ми ре­а­лі­за­ції про­ду­кції, як зна­чи­мий отри­ма­н­ням пев­но­го ви­зна­н­ня та ста­ту­сно­сті. У Єв­ро­со­ю­зі ду­же сер­йо­зна си­сте­ма кон­тро­лю без­пе­чно­сті та яко­сті про­ду­кції. Тож під­твер­дже­н­ня ни­ми яко­сті укра­їн-

ської ку­ря­ти­ни збіль­шує її кон­ку­рен­то­зда­тність на сві­то­вих ринках.

Основ­ні грав­ці

Ри­нок брой­лер­но­го ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні від­зна­ча­є­ться ви­со­ким сту­пе­нем кон­со­лі­да­ції, що не спри­яє по­яві но­вих грав­ців. На сьо­го­дні по­над 80% ку­ря­ти­ни ви­ро­бля­ють на про­ми­сло­вих пта­хо­фа­бри­ках. Про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку чи­сель­ність по­го­лів’я пти­ці в сіль­госп­під­при­єм­ствах Укра­ї­ни збіль­ши­ла­ся на 12% (у го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня – на 2%). Лі­де­ра­ми ви­ро­бни­цтва за під­сум­ка­ми 2013 ро­ку за­ли­ша­ю­ться ПАТ «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт» (МХП), яко­му на­ле­жить близь­ко 50% про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва ку­ря­ти­ни в Укра­ї­ні, ТОВ «Ком­плекс «Агро­марс», що за­ймає близь­ко 14% рин­ку, агро­про­ми­сло­ва кор­по­ра­ція «Дні­пров­ська» — 7,5%, кор­по­ра­ція «Агро-Овен» — 6%, Во­ло­ди­мир-Волинська пта­хо­фа­бри­ка — близь­ко 3%. Під­при­ємств, що ви­ро­бля­ють близь­ко 1 тис. тонн ку­ря­ти­ни на рік в Укра­ї­ні при­бли­зно 40.

Ці­на ре­а­лі­за­ції

Про­тя­гом остан­ніх двох ро­ків вар­тість ку­ря­ти­ни в Укра­ї­ні май­же не змі­ню­ва­ла­ся. А 2013 ро­ку ці­ни на м’ясо пти­ці бу­ли на 4–6% ниж­чи­ми, ніж 2012 ро­ку. Це пов’яза­но на­сам­пе­ред зі збіль­ше­н­ням об­ся­гів ви­ро­бни­цтва та низь­кою ку­пі­вель­ною спро­мо­жність на­се­ле­н­ня. Ці­ни на ку­ря­ти­ну для кін­це­вих спо­жи­ва­чів бу­ли в се­ре­дньо­му 21,20–21,80 грн/ кг. Най­ви­щі ці­ни за­фі­ксо­ва­но в Се­ва­сто­по­лі, а най­ниж­чі — у Львів­ській обла­сті.

Ри­нок ку­ря­чо­го яй­ця

На сьо­го­дні Укра­ї­на по­сі­дає 8-е мі­сце у сві­ті за об­ся­гом ви­ро­бни­цтва ку­ря­чо­го яй­ця. 2013 ро­ку ви­ро­бни­цтво зро­сло на 2,5%, до 19,59 млрд шт. На 1 сі­чня 2014 ро­ку по­го­лів’я ку­рей-не­су­чок у сіль­госп­під­при­єм­ствах Укра­ї­ни ста­но­ви­ло 41 438,5 тис. го­лів. На по­ча­ток 2014 ро­ку опто­во-від­пу­скна ці­на на ку­ря­че яй­це зро­сла що­най­мен­ше на 6% по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2013 ро­ку. За сло­ва­ми Єв­ге­на Хай­ло­ва, ди­ре­кто­ра «Пол­тав­ської пта­хо­фа­бри­ки», по­зи­тив­на ди­на­мі­ка за­ку­пі­вель­них цін на яй­ця спо­сте­рі­га­ла­ся ще з се­ре­ди­ни 2013 ро­ку. «Ми­ну­лий рік був пе­рі­о­дом на­ро­щу­ва­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва та по­го­лів’я ку­рей-не­су­чок і ста­біль­но ви­со­ких цін на сто­ло­ве яй­це. У по­пе­ре­дні ро­ки з 12-ти мі­ся­ців ли­ше 3–4 мі­ся­ці пта­хів­ни­ки яє­чно­го на­пря­му пра­цю­ва­ли в при­бу­ток, усі ін­ші, у лі­пшо­му ра­зі, — у нуль, у гір­шо­му — со­бі в мі­нус. Ми­ну­ло­го ж ро­ку ця тен­ден­ція змі­ни­ла­ся. Із се­ре­ди­ни ро­ку ці­на на яй­ця по­ча­ла зро­ста­ти й до кін­ця ро­ку так і про­три­ма­ла­ся ста­біль­но ви­со­кою», — роз­по­від­ає Є. Хайлов. На йо­го дум­ку, ста­біль­но ви­со­ка ці­на зу­мов­ле­на змен­ше­н­ням по­го­лів’я ку­рей-не­су­чок в одно­го з най­по­ту­жні­ших грав­ців рин­ку, що при­зве­ло до змен­ше­н­ня кіль­ко­сті то­вар­но­го яй­ця на рин­ку.

Основ­ні грав­ці

Ри­нок ку­ря­чо­го яй­ця є до­ста­тньо сфор­мо­ва­ний, но­ві по­ту­жні грав­ці на ньо­му не з’яв­ля­ю­ться, а між ти­ми, що є, на­яв­на жорс­тка кон­ку­рен­ція. Близь­ко 70–75% рин­ку за­йма­ють три ком­па­нії — AVANGARDCO, ГК Ovostar Union і ГК «Ін­тер-Агро­си­сте­ми». Во­ни актив­но роз­ви­ва­ю­ться й на­ро­щу­ють ви­ро­бни­цтво. Так, в AVANGARDCO ми­ну­ло­го ро­ку по­го­лів’я ку­рей-не­су­чок бу­ло збіль­ше­но на 18% (до 27 млн гол.), ГК Ovostar Union на­ро­сти­ли за­галь­ну кіль­кість по­го­лів’я пти­ці на 19% (до 5,0 млн гол.), до того ж по­го­лів’я кур­ки-не­су­чки зро­сло на 24% (до 3,9 млн гол.).

Пер­спе­кти­ви роз­ви­тку

Стру­кту­ра рин­ку то­вар­но­го яй­ця най­ближ­чим ча­сом не змі­ни­ться. 2014 ро­ку пе­ред­ба­ча­є­ться ріст ви­ро­бни­цтва на 1,5–2%. Збіль­ша­ться та­кож об­ся­ги йо­го екс­пор­ту при­бли­зно до 1,5 млрд шт. 2013 ро­ку по­став­ки за кор­дон укра­їн­сько­го яй­ця збіль­ши­ли­ся на 20% по­рів­ня­но з 2012 ро­ком. Укра­ї­на отри­ма­ла кво­ту на по­став­ку 3 тис. тонн яє­чної про­ду­кції у кра­ї­ни Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, тож цьо­го ро­ку пла­ну­є­ться роз­по­ча­ти про­даж су­хих і па­сте­ри­зо­ва­них яє­чних про­ду­ктів. Та­кож на­ра­зі за­кін­чу­ю­ться узго­джу­валь­ні про­це­ду­ри що­до по­ста­вок яє­чних про­ду­ктів на про­ми­сло­ву пе­ре­роб­ку у Єв­ро­пу. Пи­та­н­ня екс­пор­ту ку­ря­чо­го яй­ця у Єв­ро­пу по­ки що за­ли­ша­є­ться від­кри­тим. На­ра­зі біль­ше всього яєць ві­тчи­зня­ні ви­ро­бни­ки екс­пор­ту­ють в Ірак, Араб­ські Емі­ра­ти, Лі­бе­рію, Мол­до­ву, Ан­го­лу та ін­ші кра­ї­ни.

Чо­го че­ка­ти у 2014 ро­ці

Га­лузь птахівництва в Укра­ї­ні ін­тен­сив­но роз­ви­ва­є­ться. Усу­пе­реч ма­ло при­ва­бли­во­му ін­ве­сти­цій­но­му клі­ма­ту, який від­штов­хує ін­ве­сто­рів не­ста­біль­ні­стю за­ко­но­дав­чої ба­зи, ко­ру­пці­єю, скла­дною по­лі­ти­чною си­ту­а­ці­єю, у пта­хів­ни­цтво вкла­да­ють зна­чні ко­шти, зокре­ма за­кор­дон­них ін­ве­сто­рів. Цьо­го ро­ку зро­ста­н­ня кур­су до­ла­ра та єв­ро при­зво­дить до під­ви­ще­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва пта­хів­ни­чої про­ду­кції (біль­шість ве­те­ри­нар­них пре­па­ра­тів, фер­мен­тів, ком­по­нен­тів пре­мі­ксних груп, пле­мін­ної про­ду­кції то­що ком­па­нії ім­пор­ту­ють). Та­кож на ці­но­утво­ре­н­ня впли­не під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ, паль­не, ком­бі­кор­ми. Уже на по­ча­ток кві­тня 2014 ро­ку вар­тість ку­ку­ру­дзи, основ­ної скла­до­вої ра­ціо­ну пти­ці, зро­сла на 150–200 грн/т. Пше­ни­ця теж по­до­рож­ча­ла при­бли­зно на 100–150 грн/т. Ці­ни на ці куль­ту­ри й да­лі ро­стуть, що пов’яза­но з де­валь­ва­ці­єю грив­ні. Тож най­ближ­чим ча­сом со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва про­ду­кції пта­хів­ни­ків зро­сте, а під­ви­щи­ти від­пу­скні ці­ни ви­ро­бни­ки не змо­жуть че­рез низь­ку ку­пі­вель­ну спро­мо­жність на­се­ле­н­ня. Ви­хід із ці­єї си­ту­а­ції грав­ці рин­ку вба­ча­ють у по­лі­пшен­ні те­хно­ло­гій, які ма­ють при­зве­сти до змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва про­ду­кції та на­ро­щу­ва­н­ня екс­пор­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.