Сер­гій На­лив­ка, ди­ре­ктор «Кон­сал­тин­го­вої аген­ції «ААА»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - АНАЛIТИКА -

По­стій­ною тен­ден­ці­єю на рин­ку сіль­гос­пте­хні­ки ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло па­ді­н­ня кіль­кі­сно­го ім­пор­ту че­рез змен­ше­н­ня по­пи­ту агра­рі­їв. При­чи­ною остан­ньо­го бу­ло зна­чне па­ді­н­ня цін на рин­ку зер­но­вих куль­тур, го­спо­дар­ства не отри­ма­ли очі­ку­ва­них при­бу­тків і че­рез це змен­ши­ли ку­пів­лю до­ро­гої ім­порт­ної те­хні­ки. Та­кі тен­ден­ції збе­рі­га­ти­му­ться і ни­ні­шньо­го ро­ку. Якщо зва­жи­ти на по­лі­ти­чні та ва­лю­тні ко­ли­ва­н­ня рин­ку, то зро­ста­ти­ме імпорт скла­до­вих сіль­гос­пте­хні­ки. Із них ві­тчи­зня­ні ма­лі та се­ре­дні ви­ро­бни­ки зби­ра­ти­муть не ду­же скла­дні ма­ши­ни й агре­га­ти. Ця про­ду­кція за спів­від­но­ше­н­ням ці­на/якість бу­ла більш кон­ку­рен­тною на рин­ку, ніж но­ва го­то­ва з-за кор­до­ну. У фі­нан­со­во­му се­кто­рі ні­яко­го бар­те­ру або то­вар­них кре­ди­тів не бу­де, бо ві­тчи­зня­ні го­спо­дар­ства екс­порт­но­о­рі­єн­то­ва­ні. То­му, про­да­ю­чи зер­но, во­ни во­лі­ти­муть ку­пу­ва­ти те­хні­ку за ко­шти, а не бра­ти участь у не­зро­зумі­лих схе­мах. Зро­зумі­ло, що об­ся­ги цих опе­ра­цій мо­жуть ко­ли­ва­ти­ся за­ле­жно від за­галь­них тен­ден­цій в Укра­ї­ні та рин­ку за­га­лом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.