Iван Чай­ків­ський

Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ми й да­лі роз­ви­ва­ти­ме­мо тва­рин­ни­цтво, бо пе­ре­ко­на­ні, що в тих се­лах, де є фер­ми, а від­по­від­но й ство­ре­ні до­да­тко­ві ро­бо­чі мі­сця, лю­ди жи­ти­муть кра­ще, ніж там, де тва­рин­ни­цтва не­має»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СТАБІЛЬНИЙ РОЗВИТОК -

Ро­слин­ни­цтво

Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство на­ро­сти­ло зе­мель­ний банк май­же на 1000 га. 2014 рік був най­кра­щим ро­ком для ком­па­нії по ва­ло­во­му збо­ру та вро­жай­но­сті. На­при­клад, уро­жай­ність ку­ку­ру­дзи ста­но­ви­ла 160 ц/га (про­ти то­рі­шніх 130–140 ц/га).

Тва­рин­ни­цтво

2014 ро­ку в під­при­єм­стві збіль­ши­ли кіль­кість сви­но­ма­ток (із 873 до 14 023 го­лів), а та­кож на­ро­сти­ли то­вар­не по­го­лів’я сви­ней (із 70 270 до 111 856 го­лів). За­пра­цю­ва­ли ре­про­ду­кто­ри в се­лах Дво­річ­чя Те­ре­бов­лян­сько­го ра­йо­ну (на 1000 сви­но­ма­ток) і Ста­ре Мі­сто Пі­дга­є­цько­го ра­йо­ну (на 2000 сви­но­ма­ток). Та­кож збіль­ши­ла­ся й кіль­кість ВРХ — до 2658 го­лів, зокре­ма 838 — дій­но­го ста­да. На по­ча­ток 2015 ро­ку по­го­лів’я ВРХ ста­но­ви­ло від­по­від­но 2850 і 940 тва­рин.

Пта­хів­ни­цтво

Кор­по­ра­ція збіль­ши­ла основ­ні ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті пта­хів­ни­цтва й до­ве­ла їх до 2 млн го­лів пти­ці на рік.

Енер­го­ефе­ктив­ність

То­рік бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію три ве­ли­ких ко­тель­ні на со­ло­мі для обі­грі­ву ро­диль­них при­мі­щень і при­мі­щень для до­ро­щу­ва­н­ня на сви­но­ком­пле­ксах у Ла­нів­цях і пта­шни­ку у Збо­рів­сько­му ра­йо­ні. На до­ро­щу­ван­ні по­ро­сят у с. На­ста­со­ве Тер­но­піль­сько­го ра­йо­ну вста­нов­ле­но ко­тель­ню, що пра­цює на ще­пі (по­дрі­бне­не гі­л­ля). Та­кож роз­по­ча­то ро­бо­ту по вста­нов­лен­ню но­вої ко­тель­ні на не­що­дав­но при­дба­но­му Тер­но­піль­сько­му м’ясо­ком­бі­на­ті.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

У ком­па­нії ре­гу­ляр­но онов­лю­ють ма­шин­но­тра­ктор­ні пар­ки. У 2014 ро­ці бу­ло при­дба­но 6 по­ту­жних ком­бі­кор­мо­во­зів, об­при­ску­вач Case Patriot, на­ван­та­жу­вач бу­ря­ків Holmer Tekka Felis 2, бу­ря­ко­сі­вал­ку Monopil. Уже цьо­го ро­ку при­дба­ли ще одну бу­ря­ко­ву сі­вал­ку та­ко­го са­мо­го кла­су.

Най­ближ­чі пла­ни

Кор­по­ра­ція пла­нує збу­ду­ва­ти су­ча­сний агро­ком­бі­нат у с. Ястру­бо­во Ко­зів­сько­го ра­йо­ну, який скла­да­ти­ме­ться з еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу, ком­бі­кор­мо­во­го за­во­ду та за­во­ду з пе­ре­роб­ки сої. Та­кож ком­па­нія має на­мір збу­ду­ва­ти ще два еле­ва­тор­них ком­пле­кси в се­лах Яр­чів­ці та Си­ня­ва від­по­від­но Збо­рів­сько­го та Зба­разь­ко­го ра­йо­нів. До 2020 ро­ку в ком­па­нії пла­ну­ють на­ро­сти­ти ре­а­лі­за­цію сви­ней до 1 млн го­лів на рік. До кін­ця ни­ні­шньо­го ро­ку в ТзОВ «Те­о­фі­піль­ське» пла­ну­є­ться спо­ру­ди­ти пер­шу чер­гу су­ча­сно­го мо­ло­чно­го ком­пле­ксу, роз­ра­хо­ва­но­го на 1000 ко­рів з окре­мим до­ї­ль­ним за­лом.

До­від­ка: Основ­ни­ми ви­да­ми ді­яль­но­сті кор­по­ра­ції є ро­слин­ни­цтво, тва­рин­ни­цтво. 2009 ро­ку го­спо­дар­ство отри­ма­ло ста­тус пле­мін­но­го за­во­ду з роз­ве­де­н­ня сви­ней по­ро­ди лан­драс. Із 2009 ро­ку в ком­па­нії пра­цює еле­ва­тор­ний ком­плекс, роз­та­шо­ва­ний у смт Ко­зо­ва. У 2012 ро­ці бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію на­сін­нє­вий ком­плекс з очи­ще­н­ня та су­ші­н­ня зер­на ви­ро­бни­чою по­ту­жні­стю 360 т/до­бу. Із 2013 ро­ку кор­по­ра­ція про­ва­дить брой­лер­не виробництво.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.