АГРОТРЕЙД

Все­во­лод КОЖЕМ’ЯКО за­снов­ник і ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «В умо­вах вій­ни сіль­ське го­спо­дар­ство за­без­пе­чи­ло ста­біль­ну ро­бо­ту про­до­воль­чо­го рин­ку та при­тік ва­лю­ти в кра­ї­ну. Про­те, щоб пов­ні­стю ви­ко­ри­ста­ти по­тен­ці­ал га­лу­зі, тре­ба за­вер­ши­ти аграр­ну ре­фор­му»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ -

По­при важ­кі умо­ви ве­де­н­ня бі­зне­су ком­па­нія не ско­ро­ти­ла фі­нан­су­ва­н­ня ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів — три­ва­ла мо­дер­ні­за­ція еле­ва­то­рів, бу­дів­ни­цтво но­вих ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей, зокре­ма су­ча­сно­го на­сін­нє­во­го за­во­ду. В умо­вах па­ді­н­ня еко­но­мі­ки ком­па­нія й да­лі за­про­ва­джує те­хно­ло­гії енер­го­збе­ре­же­н­ня та на­ро­сти­ла зе­мель­ний банк до 65 000 га.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ства Гру­пи зі­бра­ли по­над 239 000 т зер­но­вих куль­тур, що на 22 100 т біль­ше за по­ка­зник по­пе­ре­дньо­го ро­ку, зокре­ма ку­ку­ру­дзи — 162 700 т, пше­ни­ці — 63 100 т і ячме­ню — 12 400 т. На при­дба­них зем­лях по­сі­я­ли ози­му пше­ни­цю, за­га­лом під уро­жай-2015 ці­єї куль­ту­ри бу­ло від­ве­де­но 15 200 га, що на 5000 га біль­ше, ніж під уро­жай-2014.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Еле­ва­тор­ні по­ту­жно­сті Гру­пи роз­та­шо­ва­ні в Харківській, Пол­тав­ській, Чер­ні­гів­ській і Сум­ській обла­стях. Ми­ну­ло­го ро­ку в бу­дів­ни­цтво дру­гої чер­ги Чер­ні­гів­сько­го еле­ва­то­ра бу­ло ін­ве­сто­ва­но 5,2 млн дол. У ре­зуль­та­ті про­ве­де­них ро­біт за­галь­на по­ту­жність одно­ра­зо­во­го збе­рі­га­н­ня цьо­го ком­пле­ксу збіль­ши­ла­ся до 20 300 т. Ще 11,7 млн грн бу­ло спря­мо­ва­но на мо­дер­ні­за­цію ін­ших еле­ва­тор­них по­ту­жно­стей.

Но­ві про­е­кти

2014 ро­ку основ­ним ін­ве­сти­цій­ним про­е­ктом Гру­пи ми­ну­ло­го ро­ку ста­ло бу­дів­ни­цтво су­ча­сно­го на­сін­нє­во­го за­во­ду. Пер­ший ко­тло­ван за­кла­ли 28 кві­тня 2014-го, а вже 13 гру­дня за­вод ви­пу­стив пер­шу про­ду­кцію. На за­во­ді обла­дна­но уні­фі­ко­ва­ну лі­нію, що до­зво­ляє до­ро­бля­ти будь-які куль­ту­ри. За­галь­на по­ту­жність за­во­ду — 20 000 т на­сі­н­ня на се­зон. Ін­ве­сти­ції в бу­дів­ни­цтво ста­но­ви­ли 3,2 млн дол., в обла­дна­н­ня — 1,2 млн єв­ро.

Екс­порт

За остан­ні ро­ки гео­гра­фія екс­пор­ту змі­ню­є­ться: із кра­їн Се­ред­зем­но­мор­сько­го ба­сей­ну та Єв­ро­пи акцент змі­щу­є­ться в бік Азії — Пів­ден­на Ко­рея, Фі­ліп­пі­ни, Ма­лай­зія то­що. У 2013/14 МР в стру­кту­рі екс­пор­ту про­ду­кції ку­ку­ру­дзі на­ле­жа­ло по­над 60%. Основ­ни­ми на­прям­ка­ми екс­пор­ту ста­ли кра­ї­ни Се­ред­зем­но­мор’я, Пів­ні­чної Афри­ки та Пів­ден­но-Схі­дної Азії.

Най­ближ­чі пла­ни

Основ­не зав­да­н­ня, яке сто­їть пе­ред сіль­госп­під­при­єм­ства­ми гру­пи, — збіль­ше­н­ня вро­жай­но­сті та під­ви­ще­н­ня яко­сті зер­но­вої про­ду­кції ни­ні­шньо­го ро­ку. В еле­ва­тор­но­му го­спо­дар­стві за­пла­но­ва­но подаль­ший пе­ре­хід на аль­тер­на­тив­не па­ли­во, мо­дер­ні­за­цію по­ту­жно­стей і склад­ських при­мі­щень, а та­кож на­ро­ще­н­ня по­ту­жно­стей збе­рі­га­н­ня чер­ні­гів­сько­го еле­ва­то­ра.

До­від­ка: Гру­па АГРОТРЕЙД є одним із про­від­них ви­ро­бни­ків і про­дав­ців гі­бри­дно­го на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи й со­ня­шни­ку, ре­про­ду­ктив­но­го сор­то­во­го на­сі­н­ня ози­мої пше­ни­ці, яро­го ячме­ню, сої, гре­чки іно­зем­ної та ві­тчи­зня­ної се­ле­кції. За по­ка­зни­ка­ми ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку гру­па АГРОТРЕЙД є одним із про­від­них ві­тчи­зня­них екс­пор­те­рів зер­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.