Агро­хол­динг

Сер­гій ЗАВГОРОДНЮК пре­зи­дент «Ми пла­ну­є­мо за­вер­ши­ти сер­ти­фі­ка­цію ви­ро­бни­цтва за мі­жна­ро­дним стандартом IFS. Від­те­пер нас ці­ка­вить усе, що сто­су­є­ться екс­пор­ту­ва­н­ня ово­чів»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВЛАСНА ПЕРЕРОБКА -

Ши­ро­кий асор­ти­мент які­сної ово­че­вої про­ду­кції, мар­ко­ва­ної ТМ «Вов­ка-Мор­ков­ка» та «Ва­ші ово­чі», ві­до­мий фа­кти­чно всім укра­їн­цям, які ку­пу­ють ово­чі в су­пер­мар­ке­тах. То­рік під­при­єм­ство на тлі за­галь­ної не­ста­біль­ної по­лі­ти­ко­еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в кра­ї­ні роз­ши­ри­ло свій зе­мель­ний банк, урі­зно­ма­ні­тни­ло си­сте­му збу­ту зав­дя­ки спів­пра­ці з пе­ре­ро­бни­ми під­при­єм­ства­ми та ме­ре­жа­ми си­сте­ми HoReCa.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Під­при­єм­ство й да­лі пра­цює зі сво­ї­ми чо­тир­ма про­філь­ни­ми куль­ту­ра­ми — мор­квою, сто­ло­вим бу­ря­ком, ци­бу­лею та кар­то­плею. Під остан­ньою бу­ли де­що роз­ши­ре­ні пло­щі, які до­ся­гли 150 га. Та­кож бу­ло впро­ва­дже­но ви­про­бу­ва­ну на мор­кві си­сте­му фер­ти­га­ції до­щу­ва­н­ням і на ін­ших ово­чах. Уро­жай­ність куль­тур зро­сла в се­ре­дньо­му на 10–15% і до­ся­гла по мор­кві 80–108 ц/га, а по кар­то­плі не па­дає ниж­че ніж 45–55 т/га, що зна­чно ви­ще за се­ре­дні по­ка­зни­ки по ре­гіо­ну.

До­роб­ка

Го­спо­дар­ство є одним із не­ба­га­тьох під­при­ємств Укра­ї­ни, що ро­бить не­аби­яку став­ку на про­да­жі ми­тої, від­ка­лі­бро­ва­ної та роз­фа­со­ва­ної в по­лі­ети­ле­но­ві па­ке­ти про­ду­кції. У се­зо­ні-2014 ком­па­нія збу­ду­ва­ла но­вий цех чи­ще­н­ня ово­чів і фа­су­ва­н­ня у ва­ку­ум­ну упа­ков­ку, яка при­зна­че­на для ре­а­лі­за­ції не ли­ше в ме­ре­жах су­пер­мар­ке­тів, а й для за­кла­дів си­сте­ми HoReCa, адже ре­сто­ра­то­ри ма­ють вла­сні ви­мо­ги до та­ко­го то­ва­ру, який під їх за­мов­ле­н­ня па­ку­ють у 5- й10кі­ло­гра­мо­ві ва­ку­ум­ні плів­ки.

Збут про­ду­кції

Якщо в по­пе­ре­дні ро­ки основ­ни­ми по­ку­пця­ми про­ду­кції під­при­єм­ства бу­ли укра­їн­ці, що ку­пу­ють ово­чі в су­пер­мар­ке­тах «АТБ», «Еко­мар­кет», Fozzy Group, а та­кож ро­сі­я­ни, то в се­зо­ні-2014/15 си­сте­му збу­ту бу­ло роз­ши­ре­но зав­дя­ки пе­ре­ро­бним під­при­єм­ствам і за­кла­дам си­сте­ми HoReCa. Ком­па­нія пла­нує за­вер­ши­ти впро­ва­дже­н­ня на під­при­єм­стві Між­на­ро­дно­го стан­дар­ту IFC, щоб най­ближ­чим ча­сом від­но­ви­ти екс­пор­ту­ва­н­ня сво­єї про­ду­кції. Про­те те­пер ТОВ «Агро­хол­динг» має на­мір за­до­воль­ня­ти по­пит не ро­сій­ських, а єв­ро­пей­ських спо­жи­ва­чів.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія пла­нує подаль­ше роз­ши­ре­н­ня під­при­єм­ства не ли­ше шля­хом під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті ово­че­вих куль­тур (у цьо­му на­пря­мі го­спо­дар­ство дав­но анон­су­ва­ло й си­стем­но впро­ва­джує своє пра­гне­н­ня збіль­шу­ва­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва на 8000–10 000 т що­ро­ку, щоб 2018 ро­ку ви­йти на по­ка­зни­ки 80 000–100 000 т ово­чів), а й на­ро­щу­ва­н­ня зе­мель­но­го бан­ку. У се­зо­ні-2014 під­при­єм­ство, хо­ча й не пла­ну­ва­ло, про­те взя­ло в орен­ду до­да­тко­ві пло­щі й у 2015 ро­ці орі­єн­ту­є­ться на подаль­ше укру­пне­н­ня. Ни­ні во­но пра­цює за 5-піль­ною си­сте­мою й ви­ро­щує ово­чі на по­над 1000 га.

До­від­ка: ТОВ «Агро­хол­динг» — вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­ний ком­плекс, один із най­по­ту­жні­ших ви­ро­бни­ків ми­тих і фа­со­ва­них ово­чів бор­що­вої гру­пи. Про­ду­кцію ре­а­лі­зу­ють у фа­кти­чно всіх тор­го­вих ме­ре­жах су­пер­мар­ке­тів, що пред­став­ле­ні в Укра­ї­ні під до­бре ві­до­ми­ми спо­жи­ва­чам ТМ «Вов­ка-Мор­ков­ка» та «Ва­ші ово­чі». Під­при­єм­ство має до­свід екс­пор­ту­ва­н­ня про­ду­кції в РФ, а пі­сля під­твер­дже­н­ня Між­на­ро­дно­го стан­дар­ту для хар­чо­вої про­ду­кції IFS пла­нує пе­ре­орі­єн­ту­ва­ти­ся в бік ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.