БЕТЕК

Ві­ктор ФАРАФОНОВ ди­ре­ктор «У рам­ках роз­ви­тку на­шо­го про­е­кту ми пла­ну­є­мо за­кла­сти ще 110 га на­са­джень й охо­пи­ти по­ло­ви­ну укра­їн­сько­го рин­ку ло­хи­ни»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ -

ТОВ «БЕТЕК» — мас­шта­бний ягі­дний про­ект, який бу­ло за­по­ча­тко­ва­но 2010 ро­ку на Житомирщині. Уже в се­зо­ні-2014 ком­па­нія зі­бра­ла на вла­сній мо­ло­дій план­та­ції пер­ший уро­жай ло­хи­ни, що ста­но­вив 350 т, роз­по­ча­ла актив­не про­су­ва­н­ня вла­сної тор­го­вої мар­ки та збу­ду­ва­ла су­ча­сний ком­плекс пло­щею 3600 м для тим­ча­со­во­го збе­рі­га­н­ня, сор­ту­ва­н­ня й па­ку­ва­н­ня ягід.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

2014 рік для під­при­єм­ства став се­зо­ном утвер­дже­н­ня по­зи­цій на рин­ку — у пло­до­но­ше­н­ня всту­пи­ло 135 га ло­хи­ни та 20 га ма­ли­ни. Це до­зво­ли­ло зі­бра­ти по­ту­жний уро­жай ягід — 350 і 150 т від­по­від­но. Ком­па­нія за­ре­є­стру­ва­ла вла­сну тор­го­ву мар­ку «На­ша яго­да» і за­по­ча­тку­ва­ла ро­бо­ту з все­укра­їн­ськи­ми тор­го­ви­ми ме­ре­жа­ми «Фоз­зі» та «Ашан».

Те­хні­чне пе­ре­о­сна­ще­н­ня

У 2014 ро­ці ком­па­нія при­дба­ла два ру­чних ком­бай­ни для збо­ру ягід, а та­кож єди­ний в Укра­ї­ні са­мо­хі­дний зби­раль­ний ком­байн і су­ча­сні сор­ту­валь­ні та па­ку­валь­ні лі­нії.

Опти­мі­за­ція ви­трат

Зеко­но­ми­ти ви­ро­бни­чі ко­шти ком­па­нії до­по­мо­гло за­про­ва­дже­н­ня но­ві­тніх оща­дних те­хно­ло­гій. Зокре­ма, на під­при­єм­стві всі по­ля осна­ще­но кра­пель­ним зро­ше­н­ням, пра­цює си­сте­ма ма­ло­об’єм­но­го об­при­ску­ва­н­ня, за­про­ва­дже­но за­дер­ні­н­ня між­рядь, а гря­ди на­кри­ва­ють по­лі­про­пі­ле­но­вою плів­кою для кра­що­го збе­ре­же­н­ня вро­жаю від шкі­дни­ків і хво­роб.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Ми­ну­ло­го ро­ку бу­ла вве­де­на в екс­плу­а­та­цію пер­ша чер­га це­ху з охо­ло­дже­н­ня, па­ку­ва­н­ня й одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня 1000 т ягід, та­кож це до­зво­ли­ло без про­блем від­ван­та­жу­ва­ти до 30 т ягід єв­ро­пей­сько­го рів­ня яко­сті. Си­сте­ма швид­ко­го охо­ло­дже­н­ня за­без­пе­чує якість ягід три­ва­лий час. Ав­то­ма­ти­чна сор­ту­валь­на лі­нія до­зво­ляє ду­же які­сно про­во­ди­ти під­го­тов­ку то­вар­них пар­тій ягід.

Сер­ти­фі­ка­ція під­при­єм­ства

2014 ро­ку ком­па­нія за­вер­ши­ла про­цес сер­ти­фі­ка­ції від­по­від­но до норм стан­дар­ту Global G.A.P., що до­зво­лить по­ста­ча­ти ягі­дну про­ду­кцію в тор­го­ві ме­ре­жі ЄС.

Най­ближ­чі пла­ни

У ком­па­нії актив­но пра­цю­ва­ти­муть над те­хно­ло­гі­я­ми ви­ро­щу­ва­н­ня, зокре­ма, збіль­ше­н­ням ва­ло­вих збо­рів ло­хи­ни: 2015 ро­ку пла­ну­ють до­сяг­ти вро­жай­но­сті 5 т/га, а че­рез рік — ви­йти й на вдві­чі біль­шу — 10 т/га. Крім то­го, у ком­па­нії за­твер­дже­но про­ект спо­ру­дже­н­ня дру­гої чер­ги схо­ви­ща з ре­гу­льо­ва­ним га­зо­вим се­ре­до­ви­щем, що до­зво­лить збіль­ши­ти тер­мін збе­рі­га­н­ня ягід з 14 до 45–60 діб. У ком­па­нії про­гно­зу­ють, що подаль­ше на­ро­ще­н­ня ви­ро­бни­цтва дасть змо­гу 40% ягі­дної про­ду­кції за­ли­ша­ти на вну­трі­шньо­му рин­ку, а 60% — екс­пор­ту­ва­ти.

До­від­ка: ТОВ «БЕТЕК» є одним із най­біль­ших ви­ро­бни­ків і по­ста­чаль­ни­ків сві­жих ягід на рин­ки СНД і Єв­ро­пи. За­сно­ва­на 2010 ро­ку. Основ­ним на­пря­мом ви­ро­бни­цтва є ви­ро­щу­ва­н­ня ло­хи­ни ви­со­ко­ро­слої та ма­ли­ни. За­галь­на пло­ща ягі­дних план­та­цій близь­ко 200 га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.