Де­міс-Агро

Еду­ард ДЕМIШЕВ вла­сник «Ми кро­ку­є­мо в но­гу з ча­сом, за­про­ва­джу­ю­чи но­ві­тні агро­те­хно­ло­гії та ефе­ктив­ний ме­не­джмент»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ -

У 2014 ро­ці агро­хол­динг «Де­міс-Агро» актив­но роз­ви­вав ро­слин­ни­цький і тва­рин­ни­цький на­пря­ми ви­ро­бни­цтва. Ком­па­нія по­над утри­чі на­ро­сти­ла зе­мель­ний банк, оно­ви­ла парк те­хні­ки, ін­ве­сту­ва­ла ко­шти в пе­ре­роб­ку, зокре­ма, при­дба­ла млин і на­ла­го­ди­ла виробництво бо­ро­шна та ма­ка­рон­них ви­ро­бів під ТМ «Яр По­ле». У най­ближ­чих пла­нах під­при­єм­ства — бу­дів­ни­цтво м’ясо­пе­ре­ро­бно­го це­ху, щоб усю ви­ро­бле­ну сви­ни­ну мо­жна бу­ло ре­а­лі­зу­ва­ти в роз­ро­бле­но­му ви­гля­ді.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Зе­мель­ний банк ком­па­нії за ми­ну­лий рік зріс із 3600 га до 11 000 га. Для обро­бі­тку та­кої пло­щі угідь бу­ло онов­ле­но парк сіль­гос­пте­хні­ки: за­ку­пле­но тра­кто­ри, сі­вал­ки, куль­ти­ва­то­ри, ком­бай­ни, прес-під­би­ра­чі від про­від­них ви­ро­бни­ків. Ком­па­нія осво­ює на­прям пе­ре­роб­ки: на­ла­го­ди­ла виробництво бо­ро­шна ви­що­го ґа­тун­ку та ма­ка­рон­них ви­ро­бів на при­дба­но­му мли­ні. По­ту­жність ма­ка­рон­ної лі­нії ста­но­вить 5 т го­то­вої про­ду­кції на до­бу, виробництво бо­ро­шна — 100 т/до­бу. Для на­ро­ще­н­ня вла­сно­го екс­пор­ту зер­но­вих куль­тур бу­ло при­дба­но при­пор­то­вий еле­ва­тор у Хер­сон­ській обла­сті по­ту­жні­стю 33 000 т одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня.

Тва­рин­ни­цтво

Основ­на ро­бо­та під­при­єм­ства у тва­рин­ни­цько­му на­пря­мі бу­ла спря­мо­ва­на на зни­же­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва про­ду­кції та по­лі­пше­н­ня про­ду­ктив­но­сті ком­пле­ксу. Цьо­го вда­ло­ся до­сяг­ти зав­дя­ки змі­ні ре­це­птур ра­ціо­нів го­ду­ва­н­ня й удо­ско­на­ле­н­ня те­хно­ло­гій. Щоб зде­ше­ви­ти ком­бі­кор­мо­ву про­ду­кцію ком­па­нія бу­дує вла­сний но­вий ком­бі­кор­мо­вий за­вод по­ту­жні­стю 10 т/год. На кі­нець кві­тня 2015 ро­ку по­ту­жність сви­но­фер­ми ста­но­ви­ла 1870 сви­но­ма­ток, про­ду­ктив­ність — по­над 50 000 то­вар­них сви­ней на рік. У 2014 ро­ці бу­ло роз- ши­ре­но спектр ре­а­лі­за­ції про­ду­кції та на­ла­го­дже­но збут по­ро­сят ва­гою 25–27 кг го­спо­дар­ствам Укра­ї­ни.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2015 ро­ці ком­па­нія пла­нує отри­ма­ти ста­тус пле­мін­но­го ре­про­ду­кто­ра, роз­по­ча­ти офі­цій­ний про­даж сви­но­ма­ток. Та­кож при­дба­но ви­ро­бни­чий май­дан­чик у с. Чаплі (Дні­про­пе­тров­ський р-н), де пла­ну­є­ться ре­а­лі­за­ція уні­каль­но­го ін­ве­сти­цій­но­го про­е­кту зі ство­ре­н­ня пле­мін­но­го ре­про­ду­кто­ра на 2400 сви­но­ма­ток. По­то­чно­го ро­ку в рам­ках подаль­шо­го роз­ви­тку за­пла­но­ва­но ре­а­лі­зу­ва­ти два ін­ве­сти­цій­них про­е­кти: ла­бо­ра­то­рію з до­слі­дже­н­ня зер­но­вої си­ро­ви­ни на ви­зна­че­н­ня які­сних по­ка­зни­ків і мі­ко­то­кси- нів, стан­цію шту­чно­го осі­ме­ні­н­ня. В агро­хол­дин­гу ма­ють на­мір ство­ри­ти м’ясо­пе­ре­ро­бний цех (лі­нії до­роз­ді­ле­н­ня ту­ші) і всю ви­ро­бле­ну сви­ни­ну ре­а­лі­зу­ва­ти в роз­ро­бле­но­му ви­гля­ді. У То­ма­ків­сько­му ра­йо­ні (Дні­про­пе­тров­ська обл.) ком­па­нія за­про­ва­джує зро­ше­н­ня на 600 га зем­лі, ін­ве­сти­ції в про­ект ста­но­ви­ти­муть близь­ко 600 000 єв­ро. На ви­ро­бни­цтві мли­но­во­го ком­пле­ксу за­пла­но­ва­но при­дба­н­ня дру­гої лі­нії з ви­ро­бни­цтва ма­ка­ро­нів.

До­від­ка: Агро­хол­динг «Де­міс-Агро» є одним із під­роз­ді­лів кор­по­ра­ції «Де­міс Груп» і має де­кіль­ка га­лу­зей сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Ком­па­нія за­сно­ва­на в жов­тні 2006 ро­ку. Її зем­лі роз­та­шо­ва­ні в Дні­про­пе­тров­ській, Сум­ській, Жи­то­мир­ській обла­стях. Основ­ні на­пря­ми ро­бо­ти — ро­слин­ни­цтво, тва­рин­ни­цтво та пе­ре­роб­ка. На сьо­го­дні ком­па­нія об’єд­нує два спе­ці­а­лі­зо­ва­них сви­но­ком­пле­кси, що об’єд­на­ні за­галь­ним ви­ро­бни­чим ци­клом. Кор­ми ви­го­тов­ля­ють у вла­сних ком­бі­кор­мо­вих це­хах. По­слу­го­ву­ю­ться дан­ською си­сте­мою гі­бри­ди­за­ції. По­ту­жність сви­нар­сько­го на­пря­му ста­но­вить 1870 сви­но­ма­ток і 50 000 то­вар­них сви­ней на рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.