До­слі­дне

Во­ло­ди­мир МОКЛЯК ди­ре­ктор «Ме­ні ва­жли­ві не ре­кор­ди, а еко­но­мі­ка. А її дає ви­ві­ре­на те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - НАУКОВИЙ ПОЛІГОН -

Мо­жна оби­ра­ти най­кра­щі сор­ти та гі­бри­ди, за­сто­со­ву­ва­ти ві­до­мі пре­па­ра­ти й добрива, а очі­ку­ва­но­го ре­зуль­та­ту не отри­ма­ти. Се­крет успі­ху цьо­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства — у де­та­лях і дрі­бни­цях. Щоб опти­мі­зу­ва­ти свою ді­яль­ність, СФГ «До­слі­дне» уже п’ятий рік пра­цює за те­хно­ло­гі­єю ноу-тілл. Про­би свід­чать, що за цей час від­бу­ва­ю­ться кар­ди­наль­ні змі­ні в скла­ді ґрун­ту: по­лі­пшу­є­ться йо­го стру­кту­ра й ро­дю­чість, зав­дя­ки муль­чі ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­є­ться во­ло­га — і все це без зай­вих ви­трат.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

То­рік СФГ «До­слі­дне» роз­ши­ри­ло зе­мель­ний банк, зав­дя­ки чо­му в ком­па­нії збіль­ши­ли по­сі­ви як тра­ди­цій­них куль­тур (ку­ку­ру­дзи, сої, пше­ни­ці), так і май­же за­бу­тих цукро­вих бу­ря­ків. Ми­ну­ло­го ро­ку в го­спо­дар­стві зі­бра­ли 1980 ц ози­мої пше­ни­ці, 920 ц ячме­ню, 800 ц ози­мо­го рі­па­ку, 5670 ц со­ня­шни­ку, 4810 ц сої, 34 200 ц ку­ку­ру­дзи, а та­кож 93 560 ц цукро­вих бу­ря­ків, 1200 ц ка­пу­сти і на­віть 390 ц ка­ву­нів. Го­ло­ву «До­слі­дно­го» у ра­йо­ні по­ва­жа­ють за на­у­ко­вий під­хід до го­спо­да­рю­ва­н­ня (да­є­ться взна­ки ко­ли­шня на­у­ко­ва ді­яль­ність фермера), а сам Во­ло­ди­мир Мокляк по­стій­но ви­про­бо­вує но­ві­тні те­хно­ло­гії, про­во­дить до­слі­ди, чим під­твер­джує на­зву сво­го під­при­єм­ства.

Мо­дер­ні­за­ція

Ко­ли в «До­слі­дно­му» по­ба­чи­ли своє на­сі­н­ня пі­сля ка­лі­бру­ва­н­ня на щой­но при­дба­ній те­хно­ло­гі­чній лі­нії Фа­дє­є­ва, що вклю­чає ка­лі­бра­тор і пнев­мо­ві­бро­стіл, зро­зумі­ли, що спар­тан­ці ма­ли ра­цію, ко­ли до­во­лі жорс­тко від­би­ра­ли во­ї­нів: слаб­ко­му не мі­сце на по­лі бою. Так і з ро­сли­на­ми. Ра­ні­ше ви­сі­ва­ли змі­ша­не на­сі­н­ня. Одне схо­ди­ло до­бре, ін­ше — і не на­ма­га­ло­ся, ре­шта — ледь жи­во­ті­ла. Те­хно­ло­гія ре­шіт і пнев­мо­ві­бро­стіл Фа­дє­є­ва до­зво­ли­ли роз­ді­ли­ти на­сі­ни­ни не про­сто за роз­мі­ром, а й за ви­пов­не­ні­стю. На ви­хо­ді го­спо­дар­ство отри­ма­ло тіль­ки най­біль­ше і най­важ­че зер­но, тоб­то кра­ще з кра­щих. Аби до­сяг­ти про­ду­ктив­но­сті на­сін­нє­вої лі­нії 100 т/год, го­спо­дар­ство пла­нує ав­то­ма­ти­зу­ва­ти весь про­цес, до­дав­ши опе­ра­тив­но­сті, щоб уни­кну­ти ру­чної пра­ці та зай­вих втрат, а та­кож зве­сти по­ряд су­шар­ку та ва­го­ву. На цьо­му са­мо­му уста­тку­ван­ні ма­ють на­мір го­ту­ва­ти не ли­ше на­сін­нє­вий ма­те­рі­ал, а й то­вар­не зер­но.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Го­спо­дар­ство пов­ні­стю за­без­пе­че­но най­су­ча­сні­ши­ми тра­кто­ра­ми, ком­бай­на­ми, об­при­ску­ва­ча­ми, ав­то­мо­бі­ля­ми й ін­шою сіль­сько­го­спо­дар­ською те­хні­кою. Про­те 2014 ро­ку во­но при­дба­ло ком­байн аме­ри­кан­сько­го ви­ро­бни­цтва для зби­ра­н­ня цукро­вих бу­ря­ків VIC, жа­тку для зби­ра­н­ня ку­ку­ру­дзи OlimacDrago, а та­кож із ме­тою ефе­ктив­но­го за­сто­су­ва­н­ня зер­но­зби­раль­ної те­хні­ки й ав­то­транс­пор­ту при­дба­ли пе­ре­ван­та­жу­валь­ний бун­кер-на­ко­пи­чу­вач ПБН-40 ви­ро­бни­цтва ТОВ «За­вод Ко­бза­рен­ка».

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

СФГ «До­слі­дне» про­тя­гом усі­єї сво­єї ді­яль­но­сті опі­ку­є­ться шко­ла­ми, ди­тя­чи­ми сад­ка­ми, лі­кар­ня­ми, які роз­та­шо­ва­ні в се­лах, де роз­та­шо­ва­ні зем­лі го­спо­дар­ства. Спіль­но з Ве­се­ло­по­діль­ською сіль­ською ра­дою під­при­єм­ство ство­ри­ло фут­боль­ну ко­ман­ду «Ве­се­лий По­діл«До­слі­дне», яка є не­о­дно­ра­зо­вим пе­ре­мож­цем фут­боль­них зма­гань у Се­ме­нів­сько­му ра­йо­ні. Для на­ле­жної під­го­тов­ки фут­бо­лі­стів ра­зом із сіль­ською ра­дою збу­до­ва­но но­вий ста­діон у с. Па­ні­ва­нів­ка, ку­ди про­ве­де­но осві­тле­н­ня, по­сі­я­но га­зон, уста­нов­ле­но ого­ро­жу, обла­што­ва­но роз­дя­галь­ню та три­бу­ни для гля­да­чів.

Най­ближ­чі пла­ни

СФГ «До­слі­дне» у 2015 ро­ці й да­лі пра­цю­ва­ти­ме над ство­ре­н­ням пле­мін­ної вів­це­фер­ми. Для цьо­го вже при­дба­но 82 вів­ці аска­ній­ської м’ясної по­ро­ди дні­пров­сько­го ти­пу.

До­від­ка: СФГ «До­слі­дне» ство­ре­не 2003 ро­ку. Го­спо­дар­ство орен­дує зем­лі в Се­ме­нів­сько­му ра­йо­ні Пол­тав­ської обла­сті. Основ­ні на­пря­ми ви­ро­бни­цтва: ви­ро­щу­ва­н­ня пше­ни­ці, ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку, сої, рі­па­ку та цукро­вих бу­ря­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.