Ва­силь Ко­цу­пир

Ди­ре­ктор «Ство­рю­є­мо агро­ком­па­нію єв­ро­пей­сько­го ти­пу з пов­ним ком­пле­ксом ви­ро­бни­чих і со­ці­аль­них умов ді­яль­но­сті»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ІННОВАЦІЙНІСТЬ -

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Стру­ктур­ні під­роз­ді­ли ком­па­нії зі­бра­ли по­над 105 000 т зер­но­вих куль­тур, ку­ку­ру­дзи — 46 000 т, цукро­вих бу­ря­ків — 397 000 т, що май­же ціл­ком від­по­від­а­ло за­пла­но­ва­ним по­ка­зни­кам. Виробництво кор­мо­вих куль­тур бу­ло збіль­ше­но на 30%. У кор­мо­ві сі­во­змі­ни вве­де­но ба­га­то­рі­чні тра­ви, що має за­без­пе­чи­ти ста­біль­не виробництво кор­мів про­тя­гом на­сту­пних ро­ків.

Обро­бі­ток ґрун­ту

Ду­же ва­жли­вим кро­ком у ді­яль­но­сті ком­па­нії став пе­ре­хід на без­о­ран­ко­ву те­хно­ло­гію обро­бі­тку ґрун­ту. За ре­зуль­та­та­ми спів­пра­ці з ком­па­ні­єю Horsch — стра­те­гі­чним пар­тне­ром у цьо­му рі­шен­ні — на 70% по­лів го­спо­дар­ства (зокре­ма на цукро­вих бу­ря­ках) оран­ку не за­сто­со­ву­ють (у 2013 ро­ці та­ких бу­ло 30%). Та­кож цьо­го ро­ку під­при­єм­ство офі­цій­но всту­пи­ло в асо­ці­а­цію єв­ро­пей­ських фер­ме­рів, які не орють по­ля. Зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню цих те­хно­ло­гій за рік за­оща­ди­ли ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сів близь­ко 20%.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія при­дба­ла лі­ній­ку ґрун­то­об­ро­бних агре­га­тів Horsch — лу­щиль- ни­ки, куль­ти­ва­то­ри, сі­вал­ки. Усьо­го — 8 агре­га­тів, се­ред яких зер­но­зби­раль­ний ком­байн, що до­зво­ляє опти­маль­ні­ше зби­ра­ти врожай за ци­ми те­хно­ло­гі­я­ми. За­вер­ше­но мо­дер­ні­за­цію дру­го­го еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу й онов­ле­но транс­порт­ну си­сте­му вар­ті­стю 2 млн до­ла­рів США. Су­мар­ні ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня в мо­дер­ні­за­цію те­хно­ло­гі­чних по­ту­жно­стей і ку­пів­лю те­хні­ки у 2014 ро­ці ста­но­ви­ли близь­ко 55 млн грн.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

На під­при­єм­стві пов­ні­стю змі­не­но си­сте­му опла­ти пра­ці. Те­пер усі йо­го пра­ців­ни­ки отри­му­ють за­ро­бі­тну пла­ту за від­пра­цьо­ва­ні го­ди­ни згі­дно з вла­сною сі­ткою та­ри­фів. Є мі­ні­маль­на кіль­кість го­дин на мі­сяць, які спе­ці­а­ліст го­спо­дар­ства по­ви­нен від­пра­цю­ва­ти, щоб отри­ма­ти зар­пла­ту. Цим ні­ве­льо­ва­но се­зон­ність ро­біт і сти­му­лю­є­ться по­стій­не зро­ста­н­ня про­фе­сій­ної май­стер­но­сті вла­сних ка­дрів.

Най­ближ­чі пла­ни

На нинішній рік основ­ним зав­да­н­ням, що сто­їть пе­ред сіль­госп­під­при­єм­ством, є збіль­ше­н­ня вро­жай­но­сті куль­тур і під­ви­ще­н­ня яко­сті зер­но­вої про­ду­кції. Для цьо­го ма­кси­маль­но пов­но й ін­тен­сив­но за­про­ва­джу­ва­ти­му­ться вже на­пра­цьо­ва­ні те­хно­ло­гі­чні мо­жли­во­сті. Та­кож за­пла­но­ва­но за­вер­ше­н­ня пе­ре­хо­ду на те­хно­ло­гії обро­бі­тку ґрун­ту без оран­ки.

До­від­ка: ПП «За­хі­дний Буг» є аграр­ною ком­па­ні­єю, основ­ним на­пря­мом ді­яль­но­сті якої є ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих, те­хні­чних і кор­мо­вих куль­тур, їх збе­рі­га­н­ня та ре­а­лі­за­ція. Та­кож під­при­єм­ство по­зи­ціо­нує се­бе як ви­ро­бник на­сі­н­ня зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.