Iме­ні Во­ло­ві­ко­ва

Ва­силь ГОЛУБIНКА ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ми до­ся­гли ста­біль­них по­ка­зни­ків у ро­слин­ни­цтві та тва­рин­ни­цтві й пла­ну­є­мо опти­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти й по­кра­щи­ти ви­ро­бни­чі по­ка­зни­ки»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ -

Про­тя­гом остан­ніх ро­ків СГП «Іме­ні Во­ло­ві­ко­ва» кон­цен­тру­є­ться на вдо­ско­на­лен­ні ви­ро­бни­чих й управ­лін­ських про­це­сів. Зна­чні зу­си­л­ля до­кла­да­ю­ться для по­лі­пше­н­ня яко­сті те­хно­ло­гі­чних про­це­сів і збіль­ше­н­ня про­ду­ктив­но­сті ко­рів. Ком­па­нія не ін­ве­стує ко­шти в роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку, на­то­мість зо­се­ре­джує ува­гу на під­ви­щен­ні ефе­ктив­но­сті й збіль­шен­ні вро­жай­но­сті з одно­го ге­кта­ра зем­лі. Основ­ним на­пря­мом роз­ви­тку ком­па­нії, як і ра­ні­ше, є мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

У 2014 ро­ці в ком­па­нії зна­чну ува­гу при­ді­ля­ли вдо­ско­на­лен­ню те­хно­ло­гій у ро­слин­ни­цтві й тва­рин­ни­цтві, під­ви­щен­ню ро­дю­чо­сті ґрун­тів зав­дя­ки вне­сен­ню зна­чної кіль­ко­сті ор­га­ні­чних до­брив. Бу­ло ви­ро­бле­но по­над 20 000 т зер­но­вих, май­же 2000 т сої, 14 000 т мо­ло­ка.

Опти­мі­за­ція ви­ро­бни­цтва

У го­спо­дар­стві жорс­ткі­ше пі­ді­йшли до ви­бра­ку­ва­н­ня тва­рин, зо­се­ре­джу­ю­чи ува­гу на зро­стан­ні про­ду­ктив­но­сті ко­рів, а не на збіль­шен­ні їх кіль­ко­сті. За­га­лом про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку про­ду­ктив­ність мо­ло­чно­го ста­да по під­при­єм­ству зро­сла й ста­но­ви­ла 6300 кг мо­ло­ка на ко­ро­ву, на мо­ло­чно­му ком­пле­ксу в с. Іл­лін — 6800 кг на ко­ро­ву.

Те­хні­чне пе­ре­о­сна­ще­н­ня

Ми­ну­ло­го ро­ку на те­хні­чне пе­ре­о­сна­ще­н­ня ком­па­нія ви­тра­ти­ла 2,5 млн грн: при­дба­ли на­ван­та­жу­вач GSB, два тра­кто­ри МТЗ-892, вал­ко­утво­рю­вач «Лай­нер», два об­при­ску­ва­чі.

Сер­ти­фі­ка­ція під­при­єм­ства

Ми­ну­ло­го ро­ку на­гля­до­вим ау­ди­том під­твер­дже­но від­по­від­ність си­сте­ми ме­не­джмен­ту яко­сті (СМЯ) під­при­єм­ства ви­мо­гам між­на- ро­дно­го стан­дар­ту ISO 9001:2008 і на­ціо­наль­но­го ДСТУ ISO 9001:2009. Зов­ні­шні­ми ау­ди­то­ра­ми бу­ло під­твер­дже­но, що СМЯ в го­спо­дар­стві впро­ва­дже­на на всіх рів­нях і по­стій­но вдо­ско­на­лю­є­ться. 2014 ро­ку під­при­єм­ство та­кож за­про­ва­ди­ло бух­гал­тер­ський облік за міжнародними стан­дар­та­ми фі­нан­со­вої зві­тно­сті (МСФЗ). Це до­зво­ли­ло ком­па­нії удо­ско­на­ли­ти облі­ко­ві про­це­си до­ку­мен­то­обі­гу, під­ви­щи­ти ав­то­ма­ти­за­цію облі­ку, по­єд­на­ти ме­то­до­ло­гії управ­лін­сько­го та бух­гал­тер­сько­го облі­ків.

Най­ближ­чі пла­ни

Че­рез скла­дну си­ту­а­цію в дер­жа­ві цьо­го ро­ку ком­па­нія мі­ні­мі­зує ви­тра­ти: пла­нує упо­ряд­ку­ва­ти ор­га­ні­за­цій­ну стру­кту­ру й опти­мі­зу­ва­ти чи­сель­ність пер­со­на­лу. До кін­ця 2019 ро­ку в го­спо­дар­стві за­пла­но­ва­но бу­дів­ни­цтво двох мо­ло­чних ком­пле­ксів у се­лах То­ма­хів і За­рі­чне.

До­від­ка: ТОВ СГП «Іме­ні Во­ло­ві­ко­ва» за­сно­ва­не 2005 ро­ку шля­хом ре­фор­му­ва­н­ня й об’єд­на­н­ня п’яти сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств ра­йо­ну, го­спо­да­рює на те­ри­то­рії 16 на­се­ле­них пун­ктів Го­щан­сько­го ра­йо­ну, що на Рів­нин­щи­ні. Основ­ни­ми на­пря­ма­ми ви­ро­бни­цтва ком­па­нії є мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво й ро­слин­ни­цтво. На під­при­єм­стві утри­му­ють по­над 4000 го­лів ВРХ, обро­бля­ють 6700 га зем­лі — ви­ро­щу­ють ози­му та яру й ози­мий рі­пак, ку­ку­ру­дзу то­що. 2011 ро­ку в го­спо­дар­стві по­бу­ду­ва­ли су­ча­сний до­ї­ль­ний зал ти­пу ка­ру­сель на 1800 го­лів ВРХ у с. Іл­лін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.