Лан­на-Агро

Оле­ксандр ТИМОХА го­ло­ва прав­лі­н­ня «Змі­ни в опо­да­тку­ван­ні та пра­ви­лах гри на аграр­но­му рин­ку впли­ва­ють на мо­жли­во­сті під­при­ємств ве­сти ви­ро­бни­чу ді­яль­ність, то­му во­ни шу­ка­ють но­ві мо­жли­во­сті для роз­ви­тку»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ -

Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство ма­кси­мум зу­силь зо­се­ре­ди­ло дов­ко­ла роз­ви­тку сво­го основ­но­го на­пря­му ді­яль­но­сті — ви­ро­бни­цтва цукру, осво­ю­ю­чи рин­ки збу­ту про­ду­кції за кор­до­ном. Від­бу­ла­ся мо­дер­ні­за­ція «Лан­нів­сько­го цукро­за­во­ду» для змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті про­ду­кції та збіль­ше­н­ня її кон­ку­рен­то­зда­тно­сті. У тва­рин­ни­цтві про­ве­де­но ка­пі­таль­ну ре­кон­стру­кцію при­мі­щень ферм, а для по­треб вла­сної МТС ком­па­нія при­дба­ла лі­ній­ку су­ча­сної те­хні­ки.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ми­ну­ло­го се­зо­ну го­спо­дар­ства­ми «Лан­на­Агро» ви­ро­ще­но близь­ко 169 000 т цукро­вих бу­ря­ків. Се­ре­дня вро­жай­ність пе­ре­ви­щи­ла 514 ц/га, що біль­ше за по­за­то­рі­шній по­ка­зник на 50 ц/га. Цукро­за­вод під­при­єм­ства ви­ро­бив за ми­ну­лий се­зон по­над 23 700 т цукру, до­сяг­ши по­ка­зни­ка ви­хо­ду цукру 14%. Се­ре­дня вро­жай­ність зер­но­вих куль­тур по гру­пі під­при­ємств до­ся­гну­ла 47,9 ц/га, що біль­ше від­по­від­но­го по­ка­зни­ка 2013 ро­ку на 8,1 ц/га.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

За­галь­ні ін­ве­сти­ції в онов­ле­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки то­рік пе­ре­ви­щи­ли 20 млн грн: зокре­ма, бу­ло при­дба­но тра­ктор Case 340, фрон­таль­ний на­ван­та­жу­вач New Holland TM 650, два са­мо­хі­дних об­при­ску­ва­чі Berthoud та Case 3330, дві про­са­пні сі­вал­ки MASCHIO GASPARDO та Kuhn MAXIMA, по­дрі­бню­вач со­ло­ми Tomahawk.

Мо­дер­ні­за­ція

На цукро­за­во­ді бу­ли змінені те­хно­ло­гії філь­тра­ції си­ро­ви­ни, вста­нов­ле­ні прес-філь­три но­во­го по­ко­лі­н­ня, що до­зво­ли­ло сут­тє­во змен- ши­ти ви­тра­ти па­ли­ва на ви­ро­бни­цтві го­то­вої про­ду­кції. У тва­рин­ни­цтві про­ве­де­но ка­пі­таль­ну ре­кон­стру­кцію при­мі­щень, уве­де­но в екс­плу­а­та­цію но­вий те­ля­тник для без­прив’язно­го утри­ма­н­ня 400 го­лів ВРХ, два но­вих ка­пі­таль­них лі­тніх та­бо­ри з ме­та­ло­про­фі­лю на 250 го­лів мо­ло­дня­ку ху­до­би. Зав­дя­ки ста­біль­ним ін­ве­сти­ці­ям у га­лузь й удо­ско­на­лен­ню ге­не­ти­ки дій­но­го ста­да ми­ну­ло­го ро­ку ва­ло­ві на­дої мо­ло­ка до­ся­гли по­ка­зни­ка 6828 т, а на­дій на фу­ра­жну ко­ро­ву — 7188 кг. За­галь­на вар­тість ка­пі­та­ло­вкла­день у тва­рин­ни­цтві то­рік ста­но­ви­ла по­над 10 млн грн.

Екс­порт

У кві­тні 2015 ро­ку бу­ли від­прав­ле­ні пер­ші пар­тії вла­сно­го цукру ми­ну­ло­го вро­жаю в кра­ї­ни Се­ре­дньо Азії. Ни­ні три­ва­ють актив­ні по­шу­ки но­вих рин­ків збу­ту.

Най­ближ­чі пла­ни

Утри­ма­н­ня по­ка­зни­ків уро­жай­но­сті цукро­вих бу­ря­ків і пе­ре­роб­ки си­ро­ви­ни — основ­не зав­да­н­ня під­при­єм­ства на на­сту­пний се­зон. Про­во­ди­ться ґрун­тов­ний ана­ліз мо­жли­во­стей пе­ре­ве­де­н­ня пе­ре­ро­бно­го під­при­єм­ства на аль­тер­на­тив­не па­ли­во, ви­вча­є­ться до­свід ін­ших заводів. У ком­па­нії й да­лі пла­ну­ють онов­лю­ва­ти ма­шин­но-тра­ктор­ний парк за ра­ху­нок при­дба­н­ня но­вої те­хні­ки.

До­від­ка: ПП «Лан­на-Агро» об’єд­нує низ­ку агро­під­при­ємств: «Лан­нів­ський цукро­за­вод», ство­ре­ний на ба­зі ко­ли­шньо­го дер­жав­но­го цукро­ком­бі­на­ту, го­спо­дар­ства, що ви­ро­щу­ють зер­но­ві й те­хні­чні куль­ту­ри, ма­шин­но-те­хно­ло­гі­чну стан­цію, що на­дає по­слу­ги із сів­би, до­гля­ду та зби­ран­ню цукро­вих бу­ря­ків, ло­гі­сти­чну кам­па­нію з транс­пор­ту­ва­н­ня ви­ро­ще­но­го вро­жаю, а та­кож під­со­бні го­спо­дар­ства з ви­ро­щу­ва­н­ня ово­чів і фру­ктів і тва­рин­ни­цькі ком­пле­кси.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.