Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт

Юрій КО­СЮК го­лов­ний акціо­нер «Не­зва­жа­ю­чи на скла­дну си­ту­а­цію в кра­ї­ні, ми й да­лі ста­біль­но роз­ви­ва­є­мо­ся, на­ро­щу­є­мо об­ся­ги ви­ро­бни­цтва й екс­порт про­ду­кції»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ПУБЛІЧНІСТЬ I ПРОЗОРІСТЬ -

Основ­ною осо­бли­ві­стю ро­бо­ти МХП у 2014 ро­ці ста­ла ста­біль­ність і по­сту­по­вий роз­ви­ток. Агро­хол­динг є одним із най­по­ту­жні­ших ви­ро­бни­ків ку­ря­ти­ни у Єв­ро­пі та най­біль­шим ви­ро­бни­ком в Укра­ї­ні. Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія збіль­ши­ла виробництво м’яса брой­ле­рів, на­ро­сти­ла екс­порт і вве­ла в екс­плу­а­та­цію но­ві пта­шни­ки. Ни­ні агро­хол­динг і да­лі ди­вер­си­фі­кує рин­ки збу­ту й пла­нує на­ро­ще­н­ня по­ста­вок за всі­ма екс­порт­ни­ми на­пря­ма­ми. Пер­спе­ктив­ним вва­жа­ють рин­ки кра­їн ЄС, Азії, Близь­ко­го Схо­ду й Афри­ки.

Виробництво ку­ря­ти­ни

Про­тя­гом 2014 ро­ку вве­де­но в екс­плу­а­та­цію остан­ні три май­дан­чи­ки ви­ро­щу­ва­н­ня пер­шої чер­ги Він­ни­цької пта­хо­фа­бри­ки (ни­ні всьо­го 12 май­дан­чи­ків ви­ро­щу­ва­н­ня, 1 май­дан­чик = 38 пта­шни­ків). Зав­дя­ки цьо­му об­ся­ги ви­ро­бни­цтва ку­ря­ти­ни ком­па­нії у 2014 ро­ці зро­сли до 546,5 т про­ти 472,8 т у 2013-му. Від­по­від­но зро­сли й об­ся­ги ре­а­лі­за­ції про­ду­кції, зокре­ма екс­порт. За­га­лом у 2014 ро­ці бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но 525 460 т ку­ря­ти­ни, що на 18% ви­ще за по­ка­зни­ки 2013 ро­ку. Екс­порт ста­но­вив по­над 140 000 т ку­ря­ти­ни, по­став­ки здій­сню­ва­ли­ся в кра­ї­ни СНД, Бли­жньо­го Схо­ду, Афри­ки та ЄС. Че­рез зу­пин­ку ро­бо­ти пта­хо­фа­бри­ки «Ша­хтар­ська Но­ва»» (До­не­цька обл.) із сер­пня 2014 ро­ку ком­па­нія зму­ше­на ім­пор­ту­ва­ти ін­ку­ба­цій­не яй­це. Для змен­ше­н­ня ім­пор­то­за­ле­жно­сті брой­лер­ну пта­хо­фа­бри­ку «Пе­ре­мо­га Но­ва» пе­ре­ве­де­но в ре­жим ба­тьків­ської пта­хо­фа­бри­ки. Виробництво ін­ку­ба­цій­но­го яй­ця на цьо­му під­при­єм­стві по­чне­ться в трав­ні 2015 ро­ку. Пла­ну­є­ться, що пта­хо­фа­бри­ка ма­ти­ме в скла­ді 8 май­дан­чи­ків для ви­ро­щу­ва­н­ня кур­чат і 9 — для утри­ма­н­ня до­ро­сло­го по­го­лів’я (один май­дан­чик = 16 пта­шни­ків).

Ро­слин­ни­цтво

2014 ро­ку врожай пе­ре­ви­щив 2 млн тонн зер­но­вих, із них тіль­ки при­бли­зно 1,2 млн тонн зі- бра­но ку­ку­ру­дзи. Цьо­го ро­ку в ро­слин­ни­цько­му на­пря­мі ком­па­нії пла­ну­ють зби­ра­ти врожай із 290 000 га зем­лі.

Пе­ре­роб­ка

Об­ся­ги ви­ро­бни­цтва про­ду­кції м’ясо­пе­ре­роб­ки зни­зи­ли­ся на 6% про­ти то­рі­шніх і ста­но­ви­ли 31 180 т. У IV квар­та­лі 2014 ро­ку об­сяг ви­ро­бни­цтва про­ду­кції м’ясо­пе­ре­роб­ки зни­зив­ся на 7% — до 7220 т.

Екс­порт

МХП і да­лі на­ро­щує по­став­ки м’яса брой­ле­рів за кор­дон. Об­ся­ги екс­пор­ту ку­ря­ти­ни у 2014 ро­ці зро­сли на 15% — до 140 920 т. Екс­порт у кра­ї­ни ЄС ста­но­вив по­над 16 500 т ку­ря­ти­ни, що ста­но­вить 12% за­галь­но­го об­ся­гу екс­пор­ту ці­єї про­ду­кції під­при­єм­ством. У ком­па­нії пла­ну­ють на­ро­щу­ва­ти по­став­ки про­ду­кції за кор­дон, то ж до­слі­джу­ють но­ві рин­ки для ве­де­н­ня бі­зне­су в кра­ї­нах Азії, Близь­ко­го Схо­ду й Афри­ки. 2014 ро­ку ком­па­нія та­кож збіль­ши­ла екс­порт олії на 23% — до 296 150 т, як по­рів­ня­ти з 2013 ро­ком.

Най­ближ­чі пла­ни

У най­ближ­чі 2–3 ро­ки МХП пла­нує по­сту­по­во збіль­шу­ва­ти зе­мель­ний банк в Укра­ї­ні до 450 000 га зем­лі.

До­від­ка: ПАТ «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт» — най­по­ту­жні­ший ви­ро­бник ку­ря­ти­ни в Укра­ї­ні з час­ткою рин­ку близь­ко 60% у 2014 ро­ці. Та­кож у ком­па­нії ви­ро­бля­ють олію, го­то­ві про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, яло­ви­чи­ну пре­мі­ум-кла­су, фуа-гра, ков­ба­сні ви­ро­би та ко­пче­но­сті, фру­кти то­що. МХП має вла­сні ком­бі­кор­мо­ві за­во­ди й ро­слин­ни­цькі під­при­єм­ства. На сьо­го­дні зе­мель­ний банк ком­па­нії ста­но­вить близь­ко 360 000 га (320 000 га в Укра­ї­ни та 40 000 га у Ро­сії).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.