Мі­жліс­ся

Олег МЕРКАЛН ди­ре­ктор «Пра­виль­не по­єд­на­н­ня всіх те­хно­ло­гі­чних за­хо­дів до­гля­ду за са­дом і про­ду­ма­на на кіль­ка ро­ків упе­ред стра­те­гія роз­ви­тку під­при­єм­ства — основ­ні скла­дни­ки успі­ху в су­ча­сно­му са­дів­ни­цтві»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - РОЗВИТОК САДІВНИЦТВА -

ТОВ «Мі­жліс­ся» є одним із най­біль­ших ви­ро­бни­ків яблук у Він­ни­цько­му ре­гіо­ні. Під­при­єм­ство хо­ча й має май­же пів­сто­лі­тню істо­рію, про­те кро­кує в но­гу з ча­сом: яблу­не­ві на­са­дже­н­ня що­ро­ку онов­лю­ю­ться, для їх до­гля­ду впро­ва­джу­ють най­но­ві­ші те­хно­ло­гії. У пла­нах го­спо­дар­ства — роз­ши­ре­н­ня площ еко­ло­гі­чно­го ви­ро­щу­ва­н­ня са­до­ви­ни та за­лу­че­н­ня у виробництво лі­тніх сор­тів яблук.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ни­ні під­при­єм­ство має 540 га яблу­не­во­го са­ду, 24 га ягі­дни­ку су­ниць, роз­са­дник зер­ня­тко­вих куль­тур по­ту­жні­стю 180 000 са­джан­ців на рік і пло­до­схо­ви­ще єм­ні­стю 3000 т. Усі яблу­не­ві са­ди за­кла­де­но на се­ре­дньо ро­слій ве­ге­та­тив­ній під­ще­пі ММ-106, схе­ма роз­та­шу­ва­н­ня де­рев 5 2 м, у біль­шо­сті кро­ну сфор­мо­ва­но за ти­пом пло­скої мол­дав­ської паль­ме­ти (но­ві са­ди ма­ють ве­ре­те­но­по­ді­бну кро­ну). Ви­ро­щу­ва­н­ня яблук про­ва­дять без зро­ше­н­ня, сад не обла­дна­но шпа­ле­рою та опо­ра­ми. Вро­жай­ність ін­тен­сив­них пло­до­но­сних са­дів яблу­ні — 37–40 т/га, се­ре­дня по го­спо­дар­ству – 27,5 т/га. Су­ни­ці ви­ро­щу­ють на гре­бе­нях — уро­жай­ність 15–17 т/га, і зви­чай­ним спосо­бом — уро­жай­ність 10–15 т/га. У стру­кту­рі ма­ють від­окрем­ле­ний під­роз­діл, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на еко­ло­гі­чно­му ви­ро­щу­ван­ні яблук імун­них сор­тів. Уро­жай із та­ких на­са­джень спря­мо­ву­ють на ви­го­тов­ле­н­ня еко­ло­гі­чно чи­сто­го яблу­чно­го кон­цен­тра­ту. Го­спо­дар­ство що­ро­ку онов­лює до 5% сво­їх ба­га­то­рі­чних на­са­джень. По­при скла­дні по­го­дні умо­ви ве­ге­та­ції 2014 ро­ку (ве­сня­ні за­мо­роз­ки під час цві­ті­н­ня, спри­я­тли­ве для роз­ви­тку пар­ші лі­то, ран­ні осін­ні за­мо­роз­ки, що шко­ди­ли до­зрі­лим пло­дам) під­при­єм­ство отри­ма­ло гі­дні вро­жаї: 10 500 т яблук і 176 т су­ниць. 2014 ро­ку під­при­єм­ство ви­кор­чу­ва­ло й оно­ви­ло яблу­не­ві на­са­дже­н­ня на пло­щі 25 га. Для цьо­го бу­ли ви­ко­ри­ста­ні са­джан­ці з вла­сно­го роз­са­дни­ка. Оно­ви­ли та мо­дер­ні­зу­ва­ли си­сте­му кра­пель­но­го зро­ше­н­ня ягі­дни­ка су­ни­ці та пло­до­во­го роз­са­дни­ка. У Гол­лан­дії при­дба­ли но­ві­тній під­ще­пний ма­те­рі­ал гру­ші та ви­го­то­ви­ли на йо­го осно­ві 20 000 са­джан­ців. За рік ни­ми за­кла­дуть 15 га ін­тен­сив­но­го гру­ше­во­го са­ду.

Най­ближ­чі пла­ни

Оскіль­ки ри­нок Укра­ї­ни від­чу­ває де­фі­цит лі­тніх яблук, 2015 ро­ку під­при­єм­ство пла­нує за­кла­сти 15 га са­ду яблу­ні лі­тньо­го сор­ту Ер­лі Же­не­ва. Са­джан­ці для цьо­го вже ви­го­то­ви­ли. Та­кож ТОВ «Мі­жліс­ся» має до­слі­дні ді­лян­ки та ви­про­бо­вує на них ін­ші ран­ні сор­ти яблук, щоб у май­бу­тньо­му за­кла­сти ни­ми зна­чні пло­щі са­ду. У но­вих са­дах кро­ну яблу­ні фор­му­ва­ти­муть за ти­пом ве­ре­те­на. 2016 ро­ку під­при­єм­ство пла­нує за­кла­сти 15 га са­ду гру­ші сор­ту Но­я­бр­ська. Са­до­ви­ну під­при­єм­ство по­ки що про­дає опто­вим ком­па­ні­ям, то­му в най­ближ­чих на­мі­рах — на­ла­го­ди­ти спів­пра­цю із на­ціо­наль­ни­ми роз­дрі­бни­ми ме­ре­жа­ми.

До­від­ка: ТОВ «Мі­жліс­ся» пов­ста­ло як одно­ймен­ний ра­дгосп ще 1967 ро­ку. За тих ча­сів го­спо­дар­ство ма­ло по­над 500 га яблу­не­вих на­са­джень і бу­ло одним із най­біль­ших на Він­нич­чи­ні. Зго­дом пе­ре­жи­ло аграр­ну ре­фор­му, збе­ре­гло та по­сту­по­во оно­ви­ло всі свої са­дів­ни­чі пло­щі. 2006 ро­ку зав­дя­ки при­хо­ду ін­ве­сто­ра — ав­стрій­ської фір­ми Pfanner — са­дів­ни­че під­при­єм­ство за­кла­ло 4 га ма­то­чни­ка ве­ге­та­тив­них під­щеп ММ-106 для яблу­ні. Це да­ло мо­гу­тній по­штовх до онов­ле­н­ня ста­рих, за­кла­де­них на по­ча­тку 70-х ро­ків на­са­джень куль­ту­ри. Зав­дя­ки ін­ве­сто­ру від­бу­ло­ся й онов­ле­н­ня те­хні­чно­го пар­ку під­при­єм­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.