Ово­че­ва гру­па

Сві­тла­на ОДНОЛЬКО ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ма­кси­маль­не до­три­ма­н­ня агро­те­хно­ло­гій до­зво­ляє отри­ма­ти на по­лі­ських нев­гі­д­дях 800 ц/га кар­то­плі. Цей по­ка­зник не завжди демонструють на­віть єв­ро­пей­ські кар­то­пля­рі»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ДЕБЮТ РОКУ -

ТОВ «Ово­че­ва гру­па» — су­ча­сний про­ект із ви­ро­щу­ва­н­ня кар­то­плі, за­по­ча­тко­ва­ний з ну­ля 2011 ро­ку. Під ньо­го зна­йде­но близь­ко 1000 га ці­лин­них зе­мель на Чер­ні­гів­щи­ні, які по­сту­по­во вво­дя­ться у виробництво. Без­до­ган­не вті­ле­н­ня агро­те­хно­ло­гій, ство­ре­н­ня су­ча­сної си­сте­ми зро­ше­н­ня та пер­со­на­лі­зо­ва­на си­сте­ма збу­ту до­зво­ля­ють на­зва­ти ТОВ «Ово­че­ва гру­па» одним із су­ча­сних ово­че­вих під­при­ємств Укра­ї­ни, що най­ди­на­мі­чні­ше роз­ви­ва­є­ться.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Із 150 га ці­лин­них зе­мель, на яких упро­ва­дже­но 3-піль­ну сі­во­змі­ну, ми­ну­ло­го се­зо­ну отри­ма­но 8500 т то­вар­ної кар­то­плі, ре­шту го­спо­дар­ство не вра­хо­вує — опе­ра­тив­но ре­а­лі­зує з по­ля на опто­вих сіль­го­с­прин­ках, не­кон­ди­цій­ний то­вар від­прав­ляє на кро­хмаль­ний за­вод, що екс­пор­тує про­ду­кцію за єв­ро­кво­та­ми. Ви­ро­бни­чий від­діл ком­па­нії зди­ву­вав ко­лег над­зви­чай­ною для бі­дних по­лі­ських ґрун­тів уро­жай­ні­стю — 600 ц/га, а за де­яки­ми сор­та­ми — 800 ц/га. То­рік ком­па­нія й да­лі за­ку­по­ву­ва­ла су­ча­сну те­хні­ку для зро­ше­н­ня, без якої в «Ово­че­вій гру­пі» виробництво кар­то­плі не уяв­ля­ють.

Збут про­ду­кції

Під пер­со­на­лі­зо­ва­ною си­сте­мою збу­ту в ком­па­нії ро­зу­мі­ють ре­а­лі­за­цію час­тко­во до­ро­бле­но­го (су­хе чи­ще­н­ня та фа­су­ва­н­ня й рі­зне за роз­мі­ром па­ку­ва­н­ня) то­ва­ру, під який шу­ка­ють кон­кре­тно­го по­ку­пця. Са­ме в та­кий спо­сіб бу­ло зна­йде­но ви­хід на низ­ку ме­ре­же­вих під­при­ємств си­сте­ми HoReCa і на­віть екс­пор­то­ва­но ча­сти­ну про­ду­кції в ре­сто­ра­ни При­бал­ти­ки. Ком­па­нія спів­пра­цює з опто­ви­ми сіль­го­с­прин­ка­ми та ме­ре­жа­ми су- пер­мар­ке­тів, при­ді­ляє не­аби­яку ува­гу роз­ви­тку екс­порт­но­го на­пря­му. Та­ка фі­нан­со­ва по­лі­ти­ка до­зво­ляє не за­лу­ча­ти бан­ків­ські кре­ди­ти на по­сів­ну, за­без­пе­чу­ва­ти фун­кціо­ну­ва­н­ня та роз­ви­ток під­при­єм­ства за вла­сні ре­сур­си.

Най­ближ­чі пла­ни

З огля­ду на по­до­рож­ча­н­ня МТР го­спо­дар­ство має на­мір час­тко­во за­без­пе­чи­ти се­бе на­сі­н­ням, від­вів­ши під ньо­го не­ве­ли­кі ви­ро­бни­чі ді­лян­ки. Від­так, бу­де не­сут­тє­во ско­ро­че­но основ­ні ви­ро­бни­чі пло­щі. Про­те ви­ро­бни­чий від­діл пе­ре­ко­на­ний, що змо­же збіль­ши­ти вал які­сної про­ду­кції зав­дя­ки до­ся­гнен­ню вро­жай­но­сті не мен­шої як 650 ц/га. Пла­ну­ють у ком­па­нії і про­ве­де­н­ня сер­ти­фі­ка­ції, і бу­дів­ни­цтво вла­сних по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня. Про­те, на­скіль­ки бу­дуть ре­а­лі­сти­чни­ми ці пла­ни, по­ка­жуть ре­зуль­та­ти се­зо­ну-2015/16.

До­від­ка: ТОВ «Ово­че­ва гру­па» — ін­но­ва­цій­ний ово­че­вий про­ект, основ­на ме­та яко­го — пла­но­ве на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва які­сної то­вар­ної кар­то­плі, яка ре­а­лі­зу­є­ться за ба­га­то­рів­не­вою, пер­со­на­лі­зо­ва­ною си­сте­мою збу­ту. ТОВ «Ово­че­ва гру­па» чи не єди­на в Укра­ї­ні, що си­стем­но пра­цює із за­кла­да­ми си­сте­ми HoReCa, на­ла­го­ди­ла спів­пра­цю з ме­ре­жа­ми су­пер­мар­ке­тів, має до­свід екс­пор­ту­ва­н­ня кар­то­плі в При­бал­ти­ку й ін­ші кра­ї­ни пост­ра­дян­сько­го про­сто­ру. Зав­дя­ки вда­ло обра­ній ло­ка­ції (Ко­зе­ле­цький р-н Чер­ні­гів­ської обл.) під­при­єм­ство орен­ду­ва­ло на «БФ-тер­мі­на­лі» (Бо­ри­спіль­ський р-н Ки­їв­ської обл.) три ка­ме­ри для збе­рі­га­н­ня на 6000 т кар­то­плі (2/3 вро­жаю). Ре­зуль­та­том ре­тель­но­го до­три­ма­н­ня агро­те­хно­ло­гій ста­ли над­зви­чай­ні вро­жаї кар­то­плі, ви­ро­ще­ної на ці­лин­них зем­лях, — 800 ц/га (за се­ре­дньо­ста­ти­сти­чних для ре­гіо­ну 170–200 ц/га).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.