Са­ди Укра­ї­ни

Оле­ксій ЗАЙ­ЦЕВ го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди «Якщо чверть укра­їн­ських зе­мель обла­дна­ти си­сте­ма­ми зро­ше­н­ня, дер­жа­ва що­ро­ку до­да­тко­во отри­му­ва­ти­ме 30–40 млрд дол.»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ -

Укра­ї­на пе­ре­жи­ває чи не най­скла­дні­ші ча­си. Кра­ї­ні по­трі­бні гро­ші, щоб уря­ту­ва­ти еко­но­мі­ку. В агро­фір­мі «Са­ди Укра­ї­ни» зна­ють, де їх узя­ти при­найм­ні для сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Тут пе­ре­ко­на­ні: тре­ба обла­дна­ти си­сте­ма­ми зро­ше­н­ня яко­мо­га біль­ше укра­їн­ських зе­мель. І на­во­дять при­клад: як­би всі 3 тис. га ком­па­нії бу­ли обла­дна­ні си­сте­ма­ми зро­ше­н­ня, мо­жна бу­ло б отри­ма­ти 7 млн дол. при­бу­тку.

Про­гра­ма зро­ше­н­ня

Агро­фір­ма «Са­ди Укра­ї­ни» пла­но­мір­но ре­а­лі­зо­вує вла­сну про­гра­му зро­ше­н­ня, що­ро­ку до­да­ю­чи по 200–300 га до зро­шу­валь­ної пло­щі – спо­ча­тку тіль­ки на на­сін­нє­вих по­сі­вах ку­ку­ру­дзи, те­пер і на то­вар­них, а та­кож на ози­мій пше­ни­ці, сої та го­ро­ху. У ком­па­нії ка­жуть, що галь­мує про­цес по­ши­ре­н­ня зро­ше­н­ня не від­су­тність ко­штів, а брак во­ди, і за­пев­ня­ють, що агро­фір­ма зда­тна при­дба­ти обла­дна­н­ня й для 3000 га. По­ряд не­має ані рі­чок, ані зро­шу­валь­них ка­на­лів. Основ­не дже­ре­ло для зро­шу­валь­них по­лів — та­ла во­да, яку зби­ра­ють у став­ки, і во­да зі свер­дло­ви­ни.

На­сін­ни­цтво

Ві­тчи­зня­ний ри­нок на­сі­н­ня ду­же кон­ку­рен­тний. В Укра­ї­ні сьо­го­дні ре­а­лі­зу­ють по­сів­ний ма­те­рі­ал близь­ко 100 за­ру­бі­жних і ві­тчи­зня­них ком­па­ній. На­віть у цих умо­вах агро­фір­ма «Са­ди Укра­ї­ни» упев­не­но три­має свою час­тку рин­ку. Про­даж на­сі­н­ня у 2014/15 МР ви­пе­ре­джає ми­ну­лий на 30% по ку­ку­ру­дзі та со­ня­шни­ку. Якість, уро­жай­ність і си­стем­на ро­бо­та, яка вклю­чає те­хно­ло­гі­чний су­про­від клі­єн­тів, — та­кі скла­до­ві успі­ху ком­па­нії. Ду­же ва­жли­вим се­ле­кцій­ним до­ся­гне­н­ням агро­фір­ми «Са­ди Укра­ї­ни» у 2014–2015 рр. ста­ла ре­є­стра­ція 15 ба­тьків­ських лі­ній і 9 гі­бри­дів со­ня­шни­ку, стій­ких до 6-ї та 7-ї рас вов­чка. За­вод із до­роб­ки на­сі­н­ня, що роз­та­шо­ва­ний у Ке­ги­чів­сько­му ра­йо­ні, за­йма­є­ться до­роб­кою на­сі­н­ня основ­них сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Осна­ще­ний він обла­дна­н­ням CIMBRA HEILD GmbH. У рік на за­во­ді до­ро­бля­ють по­над 6500 т на­сі­н­ня на рік.

Най­ближ­чі пла­ни

АФ «Са­ди Укра­ї­ни» й да­лі роз­ви­ва­ти­ме свій зро­шу­валь­ний про­ект: 2015 ро­ку має на­мір до­ве­сти пло­щу зро­шу­ва­них зе­мель до 2000 га. Ці зем­лі ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­му­ться, по-пер­ше, для роз­ши­ре­н­ня на­сін­нє­вих по­сі­вів, адже ком­па­нія й на­да­лі акцен­ту­ва­ти­ме на про­да­жу по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу; по-дру­ге, для роз­ши­ре­н­ня то­вар­них по­сі­вів, оскіль­ки рі­зни­ця вро­жай­но­сті на зро­шу­ва­них зем­лях і на бо­га­рі зна­чна. Ба­га­то ро­ків агро­фір­ма ре­а­лі­зо­ву­ва­ла на­сі­н­ня в Ро­сію – 2014 ро­ку ці по­став­ки при­пи­не­но. Ре­а­гу­ю­чи на си­ту­а­цію, що скла­ла­ся, у ком­па­нії пла­ну­ють роз­по­ча­ти ре­є­стра­цію сво­їх гі­бри­дів у ЄС, зокре­ма в Бол­га­рії та Ру­му­нії. Спро­бу­ють ви­йти та­кож на ри­нок Ка­зах­ста­ну й Узбе­ки­ста­ну.

До­від­ка: ТОВ «АФ «Са­ди Укра­ї­ни», що ство­ре­не в 90-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, ви­зна­ний лі­дер у ви­ро­бни­цтві та про­да­жу ви­со­ко­вро­жай­них гі­бри­дів со­ня­шни­ку та ку­ку­ру­дзи вла­сної се­ле­кції й Ін­сти­ту­ту ріль­ни­цтва і ово­чів­ни­цтва ре­спу­блі­ки Сер­бія. До­роб­ка на­сі­н­ня від­бу­ва­є­ться на вла­сно­му на­сін­нє­во­му за­во­ді. Агро­фір­ма є одні­єю з не­ба­га­тьох на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі екс­пор­те­рів на­сі­н­ня у Єв­ро­пу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.