Сі­гма

Мгер КУЮМЧЯН вла­сник «На­ра­зі на­ша основ­на ме­та — по­кра­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва та змен­ше­н­ня йо­го со­бі­вар­то­сті. Пер­шим кро­ком для цьо­го бу­де де­по­пу­ля­ція пле­мін­но­го по­го­лів’я»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ -

Ми­ну­лий рік ПП «Сі­гма» не ін­ве­сту­ва­ла в на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва. Май­же не змі­ни­ли­ся то­вар­не та пле­мін­не ста­до, на­то­мість на під­при­єм­стві зо­се­ре­ди­ли­ся на по­кра­щен­ні ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва й зни­жен­ні со­бі­вар­то­сті про­ду­кції. Зна­чних зу­силь бу­ло до­кла­де­но для по­кра­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті. У при­мі­ще­н­нях на від­го­ді­вель­но­му май­дан­чи­ку уста­но­ви­ли твер­до­па­лив­ні ко­тли й пла­ну­ють бу­ду­ва­ти біо­га­зо­ву уста­нов­ку.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

За­мі­нив­ши пле­мін­не по­го­лів’я, ком­па­нія під­ви­щи­ла ефе­ктив­ність ви­ро­бни­цтва. За 2014 рік бу­ло ви­ро­бле­но по­над 48 000 го­лів сви­ней (або 5118 т сви­ни­ни, про­ти 4000 2013-го). По­кра­щи­лись і за­бій­ні яко­сті то­вар­них сви­ней. Ни­ні за­бій­ний ви­хід сви­ни­ни ста­но­вить 71–73%, ви­хід м’яса в ту­ші — 58% ТМР, що за єв­ро­пей­ською кла­си­фі­ка­ці­єю від­по­від­ає кла­су Е. Ча­сти­ну м’ясної про­ду­кції ре­а­лі­зу­ють у двох вла­сних ма­га­зи­нах «Крам­ни­ця М’ясна».

Мо­дер­ні­за­ція під­при­єм­ства

У 2014 ро­ці три­ва­ла ро­бо­та з мо­дер­ні­за­ції ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей під­при­єм­ства з ме­тою по­кра­ще­н­ня умов й опти­мі­за­ції те­хно­ло­гі­чних про­це­сів. Про­ве­де­но роз­ши­ре­н­ня се­кто­ра до­ро­щу­ва­н­ня по­ро­сят на 1400 стан­ко­місць, за­вер­ше­но ре­кон­стру­кцію кор­пу­су ви­ро­щу­ва­н­ня ре­мон­тно­го мо­ло­дня­ку, пев­ні ді­лян­ки обла­дна­но си­сте­ма­ми охо­ло­дже­н­ня.

Енер­го­ефе­ктив­ність

У рам­ках про­е­кту під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті бу­ло змон­то­ва­но та вве­де­но в екс- плу­а­та­цію два твер­до­па­лив­них ко­тли на 100 кВт ко­жний. Основ­на ро­бо­та у цьо­му на­пря­мі, як і змен­ше­н­ня еко­ло­гі­чно­го на­ван­та­же­н­ня, за­пла­но­ва­на на 2015 рік. На від­го­ді­вель­но­му май­дан­чи­ку за­пла­но­ва­но спо­ру­ди­ти біо­га­зо­ву уста­нов­ку та ба­га­то­сту­пе­не­ву си­сте­му очи­ще­н­ня сто­ків.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Спіль­но з «Фон­дом роз­ви­тку се­ла» бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но про­ект со­ці­аль­ної фер­ми на 60 від­го­ді­вель­них місць у се­лі Зе­ле­ний Гай Ва­силь- ків­сько­го ра­йо­ну, що на Дні­про­пе­тров­щи­ні. Це не­ве­ли­ка сі­мей­на фер­ма, що пра­цює під те­хно­ло­гі­чним су­про­во­дом фа­хів­ців ПП «Сі­гма». Та­кож ком­па­нія про­тя­гом ро­ку актив­но до­по­ма­га­ла жи­тлом і пра­це­вла­шту­ва­н­ням бі­жен­цям, на­да­ва­ла адре­сну до­по­мо­гу бій­цям АТО. Ни­ні для них ство­рю­ють ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр.

Най­ближ­чі пла­ни

На­сту­пно­го ро­ку пла­ну­є­ться на­ла­го­ди­ти екс­порт суб­про­ду­ктів (ву­ха, п’ята­чки, шлун­ки то­що) у Ки­тай. Ни­ні на­ла­го­джу­є­ться виробництво й три­ває під­го­тов­ка до сер­ти­фі­ка­ції.

До­від­ка: При­ва­тне під­при­єм­ство «Сі­гма» за­по­ча­тко­ва­не у 2001 ро­ці на ба­зі ко­ли­шньо­го ра­дго­спу «Сте­по­ве» Дні­про­пе­тров­сько­го ра­йо­ну Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. Це спе­ці­а­лі­зо­ва­на ком­па­нія з ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни на про­ми­сло­вій осно­ві. За­сто­со­ву­ю­чи стра­те­гію ево­лю­цій­но­го зро­ста­н­ня під­при­єм­ство ста­ло одним із ви­зна­них лі­де­рів не ли­ше Дні­про­пе­тров­щи­ни, а й усі­єї Укра­ї­ни (вхо­дить до двад­ця­тки за роз­мі­ром ма­то­чно­го по­го­лів’я).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.