Сіль­госп­про­дукт

Юрій БОНДАРЧУК ди­ре­ктор «В Укра­ї­ні мо­жна на­ла­го­ди­ти виробництво еле­ктро­енер­гії в будь-яко­му ре­гіо­ні без під­ви­ще­н­ня та­ри­фів для на­се­ле­н­ня»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ -

Гру­па ком­па­ній «Сіль­госп­про­дукт» ре­а­лі­зу­ва­ла свій пер­ший про­ект із ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії з біо­га­зу й да­лі по­гли­блює на­прям ви­ро­бни­цтва енер­гії з аль­тер­на­тив­них дже­рел. Ви­ро­щу­ва­ти цукро­ві бу­ря­ки у 2015 ро­ці не пла­нує, на­то­мість упер­ше за­сіє 1000 га сор­го, за яким ба­чить ве­ли­ке май­бу­тнє.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Най­біль­шим здо­бу­тком Гру­пи у 2014 ро­ці ста­ло за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва пер­шої чер­ги біо­га­зо­вої еле­ктро­стан­ції по­ту­жні­стю 2,38 МВт. Си­ро­ви­ною для ви­ро­бни­цтва біо­га­зу є жом й ін­ші від­хо­ди ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня. Вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію за­во­ду був пе­ре­не­се­ний на кві­тень-тра­вень 2015 ро­ку з огля­ду на не­ста­біль­не по­ста­ча­н­ня еле­ктро­енер­гії в зи­мо­вий пе­рі­од, яка по­трі­бна для під­трим­ки жит­тє­ді­яль­но­сті ба­кте­рій у тан­ке­рах. За­галь­на су­ма ін­ве­сти­цій в про­ект ста­но­ви­ла 12 млн єв­ро, з яких 60% був кре­дит від Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку. Пі­сля за­пу­ску пер­шої чер­ги за­во­ду три­ває ро­бо­та по збіль­шен­ню по­ту­жно­сті до 19 МВт за­галь­ною вар­ті­стю 50 млн єв­ро. Очі­ку­ва­ний при­бу­ток від ре­а­лі­за­ції еле­ктро­енер­гії, ви­ро­бле­ної за­во­дом по­ту­жні­стю 2,38 МВт, ста­но­вить 200 000 єв­ро/міс. Оку­пність біо­га­зо­во­го за­во­ду — 4,5 ро­ки за умо­ви, що єди­ним дже­ре­лом при­бу­тків є еле­ктро­енер­гія, що по­ста­ча­ти­ме­ться на вну­трі­шній ри­нок. Во­дно­час до­сі не­за­ді­я­ни­ми ли­ша­ю­ться ще два про­ду­кти ді­яль­но­сті за­во­ду — те­пло й де­фе­кат. По­ста­ча­н­ня те­пла до те­плиць й об’єктів со­ці­аль­ної ін­фра­стру­кту­ри змен­шить час оку­пно­сті про­е­кту вдві­чі, а за­мі­на мі­не­раль­них до­брив на ор­га­ні­чні зна­чно змен­шить со­бі­вар­тість ви­ро­ще­ної про­ду­кції.

Но­ві про­е­кти

Най­пер­спе­ктив­ні­шою куль­ту­рою в ро­слин­ни­цтві на сьо­го­дні ке­рів­ни­цтво гру­пи ком­па­ній вва­жає сор­го. У 2014 ро­ці бу­ло за­кла­де­но кіль­ка де­мон­стра­цій­них ді­ля­нок ці­єї куль­ту­ри по 5–10 га ко­жно­го сор­ту. Одер­жа­но по 12– 14 т/га уро­жай­но­сті з ко­жної ді­лян­ки.

Най­ближ­чі пла­ни

Ма­кси­маль­ну ува­гу цьо­го ро­ку в ком­па­нії зо­се­ре­дять на ви­жи­ван­ні. Зокре­ма, 2015 ро­ку не ма­ють на­мі­ру сі­я­ти цукро­вий бу­ряк, нато- мість 1000 га від­да­дуть під сор­го. У 2016 ро­ці гру­па ком­па­ній має на­мір за­вер­ши­ти бу­дів­ни­цтво біо­га­зо­вої еле­ктро­стан­ції по­ту­жні­стю 19 МВт. Якщо по­ста­ча­н­ня еле­ктро­енер­гії від­бу­ва­ти­ме­ться так, як за­пла­но­ва­но, то з 2017 ро­ку й да­лі в Гру­пі го­то­ві що­ро­ку по­дво­ю­ва­ти кіль­кість збу­до­ва­них біо­га­зо­вих заводів. У від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві та­кож ма­ють на­мір ре­а­лі­зу­ва­ти про­ект із ви­ро­бни­цтва біо­е­та­но­лу, імо­вір­ною си­ро­ви­ною для яко­го ста­не цукро­ве сор­го.

До­від­ка: У Гру­пу ком­па­ній «Сіль­госп­про­дукт» вхо­дить 26 ком­па­ній, із них 11 аграр­них під­при­ємств, що ви­ро­щу­ють сіль­гос­пкуль­ту­ри, 5 еле­ва­то­рів у Ки­їв­ській і Він­ни­цькій обла­стях, КХП «Ва­силь­ків хлі­бо­про­дукт», Ро­ки­тнян­ський цукро­вий за­вод і до­по­мі­жні стру­кту­ри. Ма­те­рин­ський хол­динг за­сно­ва­но 1999 ро­ку. Стра­те­гія Гру­пи на­ці­ле­на на виробництво енер­гії, зокре­ма еле­ктри­чної на осно­ві аль­тер­на­тив­них дже­рел.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.