С-Ро­сток

Ру­стам САДРIДIНОВ ди­ре­ктор «Ми не че­ка­ти­ме­мо до­по­мо­ги, а са­мі спро­бу­є­мо збіль­ши­ти екс­порт ви­ро­ще­них ово­чів до 50–60% від за­галь­но­го ва­лу»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ПУБЛІЧНІСТЬ I ПРОЗОРІСТЬ -

У важ­кий для ово­чів­ни­ків се­зон ТОВ «С-Ро­сток» збіль­ши­ло зе­мель­ний банк шля­хом орен­ди ви­ро­бни­чих ді­ля­нок і при­дба­н­ня по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня ово­чів на Хер­сон­щи­ні. Від­по­від­но до по­треб під­при­єм­ства бу­ло роз­ши­ре­но те­хно­парк і збіль­ше­но кіль­кість пра­ців­ни­ків. Зі­бра­ні ви­со­кі вро­жаї спо­ну­ка­ли ко­ман­ду ви­йти з про­да­жа­ми на зов­ні­шні рин­ки. Прі­о­ри­те­том ком­па­нії на се­зон-2015/16 є сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку екс­порт­но­го на­пря­му.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Го­спо­дар­ство не пер­ший рік пра­цює над роз­ши­ре­н­ням зе­мель­но­го бан­ку. То­рік при­дба­ли ще одну ді­лян­ку в Хер­сон­ській обла­сті, а та­кож по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня ово­чів, ви­ро­щу­ва­н­ня яких — це основ­ний на­прям ро­бо­ти го­спо­дар­ства. То­рік на 1000 га зро­шу­ва­них зе­мель ком­па­нія ви­ро­щу­ва­ла ци­бу­лю (40% площ), мор­кву (20%), сто­ло­ві бу­ря­ки (5%), то­ма­ти й ко­ре­не­ву се­ле­ру (5%) і ка­пу­сту (30%), зокре­ма й не­тра­ди­цій­ні для Укра­ї­ни її ви­ди — пе­кін­ську та цві­тну.

Збут про­ду­кції

Ком­па­нія вхо­дить у чи­сло лі­де­рів із ви­ро­бни­цтва ци­бу­лі. У се­зо­ні-2014/15 го­спо­дар­ство роз­по­ча­ло її по­став­ки на зов­ні­шні рин­ки. До по­ці­но­ву­ва­чів ми­ко­ла­їв­ської ци­бу­лі до­лу­чи­ли­ся Си­рія, Ірак і Бі­ло­русь — оста­н­ня, до ре­чі, охо­че ку­пу­ва­ла й мор­кву під­при­єм­ства. За­га­лом 20% ва­ло­во­го об­ся­гу ви­ро­ще­них ово­чів бу­ло екс­пор­то­ва­но зде­біль­шо­го в кра­ї­ни Се­ре­дньої Азії: Гру­зію, Та­джи­ки­стан, Азер­бай­джан і Ка­зах­стан. Та­кож го­спо­дар­ство спів­пра­цює з пе­ре­ро­бни­ми під­при­єм­ства­ми, яким по­ста­чає ово­чі не ли­ше для кон­сер­ву­ва­н­ня, а й для за­мо­ро­жу­ва­н­ня, про­дає з по­ля та чи­слен­ним ме­ре­жам су­пер­мар­ке­тів («Ме­тро Кеш енд Кер­рі», «АТБ», «Бру­сні­чка», «Пак­ко»).

«Фур­шет»,

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

ТОВ «С-Ро­сток» спів­пра­цює з Ми­ко­ла­їв­ським аграр­ним уні­вер­си­те­том, для яко­го ви­ді­лив де­мо­ді­лян­ки, де ви­про­бо­ву­ю­ться за­кор­дон­ні сор­ти та гі­бри­ди ово­чів. Най­кра­щих ви­пу­скни­ків ви­шу за­про­шу­ють на пра­кти­ку (по 40 осіб що­рі­чно).

Най­ближ­чі пла­ни

«Альянс Мар­кет», Під­при­єм­ство очі­кує, що 2015/16 МР змо­же екс­пор­ту­ва­ти 50–60% ви­ро­ще­но­го ва­лу ово­чів. Під досягнуті по­пе­ре­дні домовленості із Си­рі­єю, Іра­ком, Са­у­дів­ською Ара­ві­єю й ОАЕ, які го­то­ві ін­ве­сту­ва­ти в май­бу­тній уро­жай, у го­спо­дар­стві роз­ши­рять по­сі­ви ци­бу­лі спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го при­зна­че­н­ня. Для брен­ду­ва­н­ня ве­ли­ких па­ку­вань ци­бу­лі, що спря­мо­ву­ва­ти­му­ться на екс­порт, ком­па­нія про­во­дить під­го­тов­чі ро­бо­ти для ре­є­стра­ції вла­сної тор­го­вої мар­ки. У пла­нах го­спо­дар­ства — ре­а­лі­за­ція про­е­кту бу­дів­ни­цтва за­во­ду з пе­ре­роб­ки ви­ко­ри­ста­но­го обла­дна­н­ня кра­пель­но­го зро­ше­н­ня, з яко­го ви­го­тов­ля­ти­муть пу­лін­го­ву та­ру.

До­від­ка: 2007 ро­ку бра­ти Са­дрі­ді­но­ви за­сну­ва­ли на Ми­ко­ла­їв­щи­ні під­при­єм­ство з ви­ро­щу­ва­н­ня ово­чів. Ни­ні ТОВ «С-Ро­сток» го­спо­да­рює на ви­ро­бни­чих ді­лян­ках, що пе­ре­ви­щу­ють 6000 га. Ло­ка­ції роз­та­шо­ва­ні не ли­ше в Ми­ко­ла­їв­ській, а й Оде­ській і Хер­сон­ській обла­стях. На 1000 га по­лив­них зе­мель ви­ро­щу­ють ци­бу­лю, мор­кву, сто­ло­ві бу­ря­ки, ка­пу­сти, то­ма­ти, се­ле­ру. Під­при­єм­ство має су­ча­сні хо­ло­диль­ни­ки (18 000 м ), ово­че­схо­ви­ща (близь­ко 30 000 т), лі­нію пе­ре­д­про­да­жної під­го­тов­ки, фа­су­ва­н­ня ци­бу­лі й ін­ших ово­чів бор­що­во­го на­бо­ру. ТОВ «С-Ро­сток» — один із лі­де­рів екс­пор­ту ві­тчи­зня­них ово­чів у кра­ї­ни Азії й Афри­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.