Тав­рія

Ві­та­лій КОШЕЛЕВ ди­ре­ктор «Основ­ний по­сту­лат, яким я ке­ру­юсь у жит­ті та в ро­бо­ті, — до­да­ва­ти й мно­жи­ти, а не від­ні­ма­ти й ді­ли­ти»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВЛАСНА ТОРГОВА МАРКА -

Дім ма­ро­чних ко­нья­ків «Тав­рія» — ви­но­гра­дар­ське під­при­єм­ство пов­но­го ци­клу, яке са­мо­стій­но ви­го­тов­ляє са­див­ний ма­те­рі­ал, обро­бляє 1400 га ви­но­гра­дни­ків, пе­ре­ро­бляє отри­ма­ний уро­жай і ви­пу­скає на­пої чи­слен­них тор­го­вих ма­рок. Що­ро­ку ком­па­нія роз­ши­рює асор­ти­мент про­ду­кції й під­ко­рює но­ві рин­ки. Стра­те­гія під­при­єм­ства — бу­ти лі­де­ра­ми з яко­сті на­по­їв.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ни­ні ПАО ДМК «Тав­рія» куль­ти­вує ко­ре­не­вла­сні на­са­дже­н­ня ви­но­гра­ду на пло­щі 1400 га. Кра­пель­ним зро­ше­н­ням обла­дна­но 1113 га ви­но­гра­дни­ків. Ви­ро­щу­ють близь­ко 30 сор­тів ви­но­гра­ду, 85% на­са­джень — те­хні­чні сор­ти, основ­ні з яких — Рка­ци­те­лі, Ри­слінг Рейн­ський, Со­вінь­йон Зе­ле­ний, Су­хо­ли­ман­ський Бі­лий. Під­при­єм­ство має вла­сний роз­са­дник. ДП «Тав­рія», яке на­ле­жить стрі­кту­рі ПАО ДМК «Тав­рія», ви­ро­сти­ло та зі­бра­ло то­рік ре­кор­дний уро­жай — 25 600 т ви­но­гра­ду із се­ре­дньою вро­жай­ні­стю 19,3 т/га. Най­кра­ще вро­ди­ли сор­ти Ци­трон­ний Ма­га­ра­ча — 22,8 т/га і Пер­ві­сток Ма­га­ра­ча — 21 т/га. Для ре­мон­ту ви­но­гра­дних на­са­джень на під­при­єм­стві ви­го­то­ви­ли 187 000 са­джан­ців. У се­зо­ні 2014 ро­ку за­вод пе­ре­ро­бив 25 000 т ви­но­гра­дної си­ро­ви­ни та ви­го­то­вив 320 000 де­ка­лі­трів ко­нья­чно­го спир­ту. Улі­тку 2014 ро­ку під­при­єм­ство укла­ло уго­ду з кіль­ко­ма ви­но­ро­бни­ми ком­па­ні­я­ми АР Крим і по­ча­ло «го­стьо­вий роз­лив» 33 най­ме­ну­вань крим­ських вин. Вла­сний асор­ти­мент та­кож зріс: за рік ство­ре­но 20 но­вих про­ду­ктів — ко­нья­ків, брен­ді, вин­них на­по­їв. 2014 ро­ку на за­во­ді від­ре­мон­ту­ва­ли ді­ю­чу та ство­ри­ли до­да­тко­ву ді­лян­ку ви­го­тов­ле­н­ня вина. Ре­кон­стру­ю­ва­ли та мо­дер­ні­зу­ва­ли кіль­ка лі­ній із йо­го роз­ли­ву, збу­ду­ва­ли еста­ка­ду та пе­ре­пла­ну­ва­ли хо­ло­диль­ник. Се­ред здо­бу­тків — пе­ре­о­сна­ще­но ді­лян­ку без­пе­рерв­ної згон­ки ко­нья­чно­го спир­ту. 2014 ро­ку ко­нья­ки під­при­єм­ства пер­ши­ми се­ред укра­їн­ських здо­бу­ли ста­тус ор­га­ні­чних: про­ду­кція ДМК «Тав­рія» отри­ма­ла мі­жна­ро­дний сер­ти­фі­кат ISO 14024

Най­ближ­чі пла­ни

Че­рез скла­дну еко­но­мі­чну си­ту­а­цію мо­ва про ін­ве­сти­ції у ви­ро­щу­ва­н­ня ви­но­гра­ду не йти­ме — добрива, за­со­би за­хи­сту ро­слин й ін­ше для до­гля­ду за ви­но­гра­дни­ка­ми по­до­рож­ча­ли на 50–60%. 2015 ро­ку на ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стях ДМК «Тав­рія» за­пла­но­ва­но ви­го­то­ви­ти 20 но­вих най­ме­ну­вань про­ду­кції, зокре­ма бу­де ор­га­ні­зо­ва­но роз­лив но­вих най­ме­ну­вань вин ТМ «Аска­нія», ТМ «Ма­га­рач» і но­вих ко­нья­ків ТМ «Ша­то де Луї», ТМ «Клін­ков». Оскіль­ки екс­порт є прі­о­ри­те­тним на­пря­мом роз­ви­тку під­при­єм­ства, то в пла­нах роз­ши­ре­н­ня гео­гра­фії про­да­жів сво­єї про­ду­кції й осво­є­н­ня но­вих рин­ків збу­ту.

До­від­ка: В око­ли­цях Но­вої Ка­хов­ки пер­ші ви­но­гра­дни­ки ство­ри­ли фран­цузь­кі та ні­ме­цькі ко­ло­ні­сти ще 1889 ро­ку. За ра­дян­ської епо­хи на­са­дже­н­ня­ми опі­ку­вав­ся ра­дгосп, який 1960 ро­ку пі­сля низ­ки пе­ре­йме­ну­вань отри­мав на­зву «Тав­рія». Пе­ре­ку­рю­ва­н­ня ви­но­гра­дних спир­тів здій­сню­ють за кла­си­чною фран­цузь­кою те­хно­ло­гі­єю за до­по­мо­гою пе­ре­гон­них ку­бів ша­рант­сько­го ти­пу. По­ту­жно­сті за­во­ду до­зво­ля­ють ви­го­тов­ля­ти до 1 млн де­ка­лі­трів ко­нья­ку та 1 млн де­ка­лі­трів на­ту­раль­них ви­но­гра­дних вин що­ро­ку. Асор­ти­мент на­по­їв, що їх ни­ні ви­го­тов­ляє під­при­єм­ство, на­лі­чує 74 най­ме­ну­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.