Те­ре­зи­не

На­дія КУДЛАЙ го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди «По­пе­ре­ду не­лег­кі ча­си, але ми му­си­мо пе­ре­жи­ти їх із ро­зу­мі­н­ням, що ко­жен крок, ко­жна дія ма­ють бу­ти зва­же­ни­ми. По­трі­бно збе­рег­ти по­го­лів’я, ро­бо­чі мі­сця та ма­кси­маль­но під­ви­щи­ти про­ду­ктив­ність вла­сно­го ви­ро­бни­цтва»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ІННОВАЦІЙНІСТЬ -

Ми­ну­ло­го ро­ку на ТДВ «Те­ре­зи­не» удо­ско­на­лю­ва­ли те­хно­ло­гію утри­ма­н­ня по­го­лів’я та під­ви­щу­ва­ли ефе­ктив­ність ро­бо­ти. Зро­сли по­ка­зни­ки як у тва­рин­ни­цтві, так і в ро­слин­ни­цтві. Зокре­ма, бу­ло збіль­ше­но ре­а­лі­за­цію зер­но­вих куль­тур і на­дої мо­ло­ка. Під­при­єм­ство має на­мір і да­лі на­ро­щу­ва­ти по­го­лів’я ста­да, аби за­ван­та­жи­ти всі ро­бо­ти-до­я­ри.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

У 2014 ро­ці три­ва­ла ре­кон­стру­кцію ком­бі­кор­мо­во­го за­во­ду. Зокре­ма, бу­ло вста­нов­ле­но гра­ну­ля­тор, збу­до­ва­но дві си­ло­сних ями на мо­ло­чно­му від­ді­лен­ні у с. Віль­на Та­ра­сів­ка. По­кра­ще­н­ня яко­сті кор­мів спри­я­ли й під­ви­щен­ню по­ка­зни­ків го­дів­лі по­го­лів’я та збіль­шен­ню на­до­їв мо­ло­ка на ко­ро­ву за ла­кта­цію з 8114 до 9882 кг. У ро­слин­ни­цько­му на­пря­мі та­кож збіль­ше­но ре­а­лі­за­цію зер­но­вих куль­тур на 1915 т.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Під­при­єм­ство ін­ве­сту­ва­ло ко­шти в при­дба­н­ня те­ле­ско­пі­чно­го на­ван­та­жу­ва­ча Scorpion 9055 із вил­ко­вим за­хва­том, роз­по­ді­лю­ва­ча си­ло­су JUMBO II RECK й уста­нов­ку для при­го­ту­ва­н­ня ком­бі­кор­мів для тва­рин.

Най­ближ­чі пла­ни

Ке­рів­ни­цтво під­при­єм­ства має на­мір по­сту­по­во на­ро­щу­ва­ти ста­до ко­рів, аби за­ван­та­жи­ти ро­бо­ти-до­я­ри, що вста­нов­ле­ні на фер- мах. Та­кож 2015 ро­ку в пла­нах бу­дів­ни­цтво ро­диль­но­го від­ді­ле­н­ня та си­ло­сних ям, за­ве­зе­н­ня з Єв­ро­пи 300 не­те­лей го­лштин­ської по­ро­ди для ком­пле­кта­ції ста­да та подаль­шо­го на­ро­щу­ва­н­ня дій­но­го по­го­лів’я до 1500 ко­рів. За умо­ви під­пи­са­н­ня до­го­во­ру з «Обл­енер­го» що­до отри­ма­н­ня зе­ле­но­го та­ри­фу пла­ну­є­ться вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію біо­га­зо­вої уста­нов­ки Lipp по­ту­жні­стю 500 кВ.

До­від­ка: Мо­ло­чний ком­плекс ТДВ «Те­ре­зи­не» роз­та­шо­ва­но в се­лі Віль­на Та­ра­сів­ка (Бі­ло­цер­ків­сько­го р-н Ки­їв­ської обл.). Ком­плекс уста­тко­ва­ний ві­сьмо­ма стан­ці­я­ми до­бро­віль­но­го до­ї­н­ня, се­ре­днє на­ван­та­же­н­ня на ко­жну — 65–70 ко­рів на до­бу. По­ро­да — укра­їн­ська чор­но­ря­ба мо­ло­чна та го­лштин­ська пер­шої-тре­тьої ла­кта­цій. До­бо­вий на­дій на фу­ра­жну ко­ро­ву — 28 кг, кра­тність до­ї­н­ня 2,2 ра­за. До­бо­ве ва­ло­ве виробництво мо­ло­ка — 10 т із ба­кте­рі­аль­ним за­бру­дне­н­ням 20–50 тис./см і со­ма­ти­кою 80– 100 тис./см . Свою про­ду­кцію під­при­єм­ство ре­а­лі­зує Бі­ло­цер­ків­сько­му мо­ло­ко­пе­ре­ро­бно­му ком­бі­на­ту, який спів­пра­цює з ме­ре­жею швид­ко­го хар­чу­ва­н­ня «Ма­кДо­нальдз».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.