УКРПРОМIНВЕСТ-АГРО

Оле­ксій ПО­РО­ШЕН­КО за­снов­ник, Ге­рой Укра­ї­ни

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ -

По­при всі по­лі­ти­чні й еко­но­мі­чні тру­дно­щі ТОВ «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» до­ся­гла ви­со­ких ви­ро­бни­чих й опе­ра­цій­них ре­зуль­та­тів: зна­чно на­ро­сти­ла вро­жай­ність основ­ної куль­ту­ри — цукро­во­го буряка, яка ся­гну­ла 51,6 т/га у за­лі­ко­вій ва­зі. Одно­ча­сно ком­па­нія за­крі­пи­ла свої по­зи­ції в трій­ці лі­де­рів ві­тчи­зня­но­го цукро­во­го ви­ро­бни­цтва та вста­но­ви­ла осо­би­стий ре­корд, ви­ро­бив­ши близь­ко 220 500 т цукру, що на чверть біль­ше, ніж у 2013 ро­ці.

Ро­слин­ни­цтво

Ва­ло­вий збір й уро­жай­ність основ­них куль­тур ком­па­ній «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» у 2014 ро­ці ста­но­ви­ли: цукро­вий бу­ряк — 51,6 т/га; ози­ма пше­ни­ця — ва­ло­вий збір 152 000 т, уро­жай­ність — 5,4 т/га; ку­ку­ру­дза — ва­ло­вий збір — 124 000 т, уро­жай­ність — 9,2 т/га.

Цукро­ви­ро­бни­цтво

Пе­ре­роб­ку цукро­во­го буряка ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло збіль­ше­но на 25%. Прин­ци­по­вим кро­ком для ком­па­нії ста­ло ві­днов­ле­н­ня пра­кти­ки за­лу­че­н­ня сто­рон­ніх ви­ро­бни­ків цукро­во­го буряка, з яки­ми ком­па­нія спів­пра­цює на про­зо­рих і че­сних умо­вах. У 2014 ро­ці цукро­ві за­во­ди ком­па­нії пе­ре­ро­би­ли по­над 83 000 т цукро­во­го буряка, по­став­ле­но­го сто­рон­ні­ми ви­ро­бни­ка­ми.

Енер­го­ефе­ктив­ність

Ком­па­нія за­вер­ши­ла основ­ний етап пе­ре­ве­де­н­ня па­ро­вих ко­тлів цукро­вих заводів із га­зу на ву­гі­л­ля, що при­зве­ло до зни­же­н­ня вар­то­сті те­хно­ло­гі­чно­го па­ру у 2,5 ра­за.

Iн­но­ва­ції

Ін­но­ва­цій­ним кро­ком у 2014 ро­ці ста­ло впро­ва­дже­н­ня «Еле­ктрон­них жур­на­лів агро­но­ма» — уні­каль­ної вла­сної си­сте­ми мо­ні­то­рин­гу ста­ну по­сі­вів і яко­сті по­льо­вих ро­біт. Сьо­го­дні всі агро­но­ми «озбро­є­ні» план­ше­та­ми, які до­зво­ля­ють ве­сти опе­ра­тив­ний облік по­сів­них май­дан­чи­ків, своє­ча­сно ви­яв­ля­ти про­блем­ні то­чки й ухва­лю­ва­ти рі­ше­н­ня що­до від­по­від­них ко­ри­гу­валь­них дій. Та­кож для мо­ні­то­рин­гу по­сі­вів ком­па­нія по­ча­ла за­сто­со­ву­ва­ти без­пі­ло­тні лі­таль­ні апа­ра­ти — ква­дро­ко­пте­ри.

Пе­ре­роб­ка

За об­ся­га­ми ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна у 2014 ро­ці ком­па­нія по­сі­ла 4 мі­сце по Укра­ї­ні, а за об­ся­га­ми екс­пор­ту бо­ро­шна уві­йшла до п’ятір­ки най­по­ту­жні­ших екс­пор­те­рів.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

У 2014 ро­ці під­при­єм­ство й да­лі ре­а­лі­зу­ва­ло про­гра­му со­ці­аль­но­го роз­ви­тку в ре­гіо­нах при­су­тно­сті. Тра­ди­цій­но в цен­трі ува­ги бу­ли ди­тя­чі сад­ки та май­дан­чи­ки, шко­ли, фельд­шер­сько­а­ку­шер­ські пун­кти, церкви й під­трим­ка та­ких со­ці­аль­но-зна­чу­щих ін­фра­стру­ктур­них про­е­ктів, як бу­дів­ни­цтво во­до- та га­зо­го­нів, ре­монт до­ріг. У ці­ло­му бю­джет про­грам со­ці­аль­но­го роз­ви­тку по ком­па­нії ста­но­вив 6 млн грн. Ва­жли­вим на­пря­мом со­ці­аль­ної від­по­від­аль­но­сті 2014 ро­ку та­кож ста­ла до­по­мо­га Зброй­ним си­лам Укра­ї­ни та мо­бі­лі­зо­ва­ним на слу­жбу в АТО.

Най­ближ­чі пла­ни

Фун­да­мен­таль­ним прин­ци­пом ді­яль­но­сті ТОВ «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» є ефе­ктив­ність, тож 2015 ро­ку ком­па­нія пла­нує й да­лі пра­цю­ва­ти над під­ви­ще­н­ням ефе­ктив­но­сті в про­від­них се­гмен­тах: збіль­шує по­сів­ні пло­щі та на­ро­щує ін­ве­сти­ції на ге­ктар. Та­кож у пла­нах — збіль­ше­н­ня вро­жай­но­сті на 10–15% шля­хом су­ча­сних на­у­ко­вих роз­ро­бок й опти­мі­за­ції те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій. Зокре­ма, ком­па­нія пла­нує прин­ци­по­во змі­ни­ти під­хо­ди до вне­се­н­ня азо­ту й пе­ре­йти на за­сто­су­ва­н­ня КАС (кар­ба­мі­дно­а­мі­а­чної су­мі­ші) — для жив­ле­н­ня ози­мої пше­ни­ці та без­во­дно­го амі­а­ку — для жив­ле­н­ня ку­ку­ру­дзи та цукро­во­го бу­ря­ку.

До­від­ка: ТОВ «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» — хол­дин­го­ва ком­па­нія гру­пи, до скла­ду якої вхо­дять ТОВ «Гру­па Агро­про­дін­вест» — ке­ру­ю­ча ком­па­нія, ПрАТ «ПК “По­ді­л­ля”» і ТОВ «ПК “Зо­ря По­ді­л­ля”» — основ­ні ви­ро­бни­чі ком­па­нії, ПАТ «Кри­жо­піль­ський цукро­вий за­вод» — вла­сні ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті й ТОВ «Він­ни­цький ком­бі­нат хлі­бо­про­ду­ктів №2» — мли­но­вий ком­плекс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.