Кри­ти­чний по­гляд на під­ло­гу

Огляд скла­дних си­ту­а­цій, що ви­ни­ка­ють під час екс­плу­а­та­ції рі­зних ти­пів під­ло­ги на рі­зних ви­ро­бни­чих ді­лян­ках сви­но­ком­пле­ксу

The Ukrainian Farmer - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - ВА­СИЛЬ УСАТЕНКО, ве­те­ри­нар­ний лі­кар

Ще не так дав­но най­кра­щою під­ло­гою вва­жа­ла­ся су­ціль­на бе­то­но­ва­на по­верх­ня, на якій обла­што­ву­ва­лись де­рев’яні на­сти­ли або під­стил­ка із со­ло­ми, тир­си, струж­ки то­що. Гній ви­да­ля­ли вру­чну, під­стил­ку по­нов­лю­ва­ли мі­рою її за­бру­дне­н­ня, що ство­рю­ва­ло пев­ні про­бле­ми та до­да­тко­ві ви­тра­ти. Кіль­кість тва­рин за та­ких умов бу­ла не­ве­ли­кою, не­про­сто бу­ло під­три­му­ва­ти нор­маль­ний са­ні­тар­ний стан, ство­рю­ва­ли­ся спри­я­тли­ві умо­ви для роз­ви­тку й по­ши­ре­н­ня збу­дни­ків ін­фе­кцій­них хво­роб, ко­мах і гри­зу­нів, бу­ло по­трі­бно зна­чно біль­ше зайня­тих об­слу­го­ву­ва­н­ням пра­ців­ни­ків.

За­про­ва­дже­н­ням ре­ші­тча­стих до­лі­вок вда­ло­ся ви­рі­ши­ти кіль­ка прин­ци­по­вих те­хно­ло­гі­чних пи­тань. Ре­ші­тча­ста під­ло­га спри­яє лег­ко­му ви­да­лен­ню ви­по­ро­жнень, за­ли­шків кор­мів і те­хні­чно­го на­дли­шку во­ди. Чим біль­ша по­верх­ня при­мі­ще­н­ня обла­дна­на щі­лин­ною до­лів­кою з на­дій­ни­ми на­ко­пи­чу­ва­ча­ми не­чи­стот і ма­гі­стра­ля­ми для їх ви­да­ле­н­ня, тим лег­ше під­три­му­ва­ти в ньо­му до­брий са­ні­тар­ний стан. Однак вда­ле за­сто­су­ва­н­ня цьо­го те­хно­ло­гі­чно­го ком­по­нен­та мо­жли­ве ли­ше за до­три­ма­н­ня не­об­хі­дних умов мі­кро­клі­ма­ту.

Су­ча­сні ви­ро­бни­ки про­по­ну­ють ба­га­то мо­ди­фі­ка­цій ком­по­нен­тів щі­лин­них під­лог, най­більш по­ши­ре­ни­ми є ті, що мон­ту­ють із пла­сти­ко­вих се­гмен­тів і бе­тон­них ар­мо­ва­них бло­ків.

Пла­сти­ко­ві ре­ші­тки яв­ля­ють со­бою су­ціль­но­ли­тий еле­мент пря­мо­ку­тної фор­ми із зам­ка­ми крі­пле­н­ня по пе­ри­ме­тру та по­си­лю­ю­чи­ми пе­ре­тин­ка­ми з ни­жньо­го бо­ку. Щоб за­по­біг­ти слизь­ко­сті під час на­мо­ка­н­ня або за­бру­дне­н­ня фе­ка­лі­я­ми, ро­бо­ча по­верх­ня має від­по­від­ні фа­ктур­ні еле­мен­ти. Се­гмен­ти мон­ту­ють на текс­то­лі­то­ві, ін­ко­ли ме­та­ле­ві пе­ре­тин­ки (ре­бра), що роз­мі­щу­ю­ться над на­ко­пи­чу­валь­ни­ми яма­ми. Зав­дя­ки про­стій кон­стру­кції та лег­ким ма­те­рі­а­лам, із яких їх зро­бле­но, їх лег­ко як мон­ту­ва­ти, так і де­мон­ту­ва­ти. На та­ку під­ло­гу без зай­вих про­блем крі­пи­ться пра­кти­чно будь-яке обла­дна­н­ня — від го­дів­ниць для по­ро­сят до пе­ре­го­ро­док між стан­ка­ми. По за­вер­шен­ні те­хно­ло­гі­чно­го ци­клу цей вид під­ло­ги лег­ко по­ми­ти, він стій­кий до ме­ха­ні­чних по­шко­джень і не ре­а­гує з агре­сив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми, що мі­стя­ться в де­зин­фе­кцій­них і мий­них за­со­бах. Най­ча­сті­ше пла­сти­ко­ві ре­ші­тки за­сто­со­ву­ють у це­ху ла­кта­ції та до­ро­щу­ва­н­ня, де сви­ні більш чу­тли­ві до пе­ре­охо­ло­джень і трав­му­вань ра­тиць.

Осо­бли­ві­стю це­ху опо­ро­су є те, що тут м’які ви­по­ро­жне­н­ня по­ро­сят змі­ша­ні з від­но­сно щіль­ни­ми фе­каль­ни­ми ма­са­ми сви­но­ма­ток. Остан­ні, осо­бли­во в пер­ший ти­ждень пі­сля опо­ро­су, для ви­да­ле­н­ня по­тре­бу­ють окре­мо­го «лю­ка» в під­ло­зі, який роз­мі­щу­ють по­за­ду від сви­но­ма­тки. Під сви­но­ма­тка­ми ін­ко­ли ро­блять по­си­ле­ний се­гмент із ме­та­ле­вих ре­ші­ток, вкри­тих те­пло­ізо­ля­цій­ним ма­те­рі­а­лом, що має до­ста­тню мі­цність, аби ви­три­ма­ти ва­гу тва­ри­ни. По вер­ху ре­ші­ток мон­ту­ють еле­ктри­чний тер­мо­ки­ли­мок, на яко­му по­ро­ся­та від­по­чи­ва­ють. За ін­шо­го ва­рі­ан­та обі­грі­ву до­лів­ку ро­блять ре­ші­тча­стою на­по­ло­ви­ну, дру­гу по­ло­ви­ну обла­што­ву­ють під бе­то­но­ва­ну те­плу під­ло­гу. На ре­ші­тки мон­ту­ють го­дів­ни­ці, стан­ко­ві пе­ре­го­род­ки, фі­ксу­валь­ні хо­му­ти. Ще один мо­мент, що тре­ба бра­ти до ува­ги під час про­е­кту­ва­н­ня, це мо­жли­вість пов­но­го та швид­ко­го роз­би­ра­н­ня під­ло­ги, яке не­об­хі­дне як для про­ве­де­н­ня са­на­ції при­мі­ще­н­ня, так і для ре­мон­тно-про­фі­ла­кти­чних ро­біт си­сте­ми ви­да­ле­н­ня гно­їв­ки. До ре­чі, мі­сця над злив­ни­ми проб­ка­ми тре­ба на­дій­но мар­ку­ва­ти, щоб за до­по­мо­гою клю­чки мо­жна бу­ло лег­ко від­кри­ти злив.

У це­ху до­ро­щу­ва­н­ня під­ло­ги ма­ють біль­шу пло­щу, хо­ча за­галь­ні прин­ци­пи обла­шту­ва­н­ня та­кі са­мі, як і на ла­кта­ції. Тут осо­бли­во ува­жно тре­ба кон­тро­лю­ва­ти рі­вень рі­ди­ни в на­ко­пи­чу­валь­них ямах (осо­бли­во в ра­зі ви­ни­кне­н­ня ава­рій си­сте­ми во­до­по­ста­ча­н­ня), оскіль­ки тиск рі­ди­ни мо­же по­ру­ши­ти на­дій­ність крі­пле­н­ня ре­ші­ток, що спри­я­ти­ме їх руй­ну­ван­ню та про­ва­лю­ван­ню по­ро­сят у яму. Час від ча­су під­ло­гу де­мон­ту­ють, щоб про­ве­сти ви­да­ле­н­ня ущіль­не­них гно­йо­вих мас, пе­ре­ві­ри­ти стан си­сте­ми зли­ву.

Не­зва­жа­ю­чи на за­галь­не ви­зна­н­ня ре­ші­тча­стих під­лог як най­кра­що­го рі­ше­н­ня для це­ху опо­ро­су та до­ро­щу­ва­н­ня, бу­ва­ють сут­тє­ві по­ру­ше­н­ня їхніх фун­кцій. Так, ще на ста­дії мон­та­жу при­мі­щень мо­жуть бу­ти допу­ще­ні не­то­чно­сті або від­вер­ті по­мил­ки, що зна­чно ускла­днять їх екс­плу­а­та­цію. Один із та­ких мо­мен­тів — це спро­ба при­сто­су­ва­ти роз­мі­ри ре­ші­тки під роз­мі­ри ями: пла­сти­ко­ві бло­ки обрі­за­ють, по­ру­шу-

ючи ре­бра жорс­тко­сті та на­дій­ність зам­ків крі­пле­н­ня, що при­зво­дить до псу­ва­н­ня ре­ші­тки, втра­ту її фун­кціо­наль­но­сті, а це в свою чер­гу при­зво­дить до руй­ну­ва­н­ня до­лів­ки, трав­му­ва­н­ня сви­ней і ро­бі­тни­ків. Мі­сце, де пла­сти­ко­ва ре­ші­тка ме­жує з бе­то­но­ва­ним кра­єм, має бу­ти пі­ді­гна­не з най­біль­шою то­чні­стю, не утво­рю­ва­ти щі­лин або ви­сту­пів, що за­по­бі­га­ти­ме на­ко­пи­чен­ню бру­ду.

Зга­да­ні вже лю­ки є не­без­пе­чни­ми з огля­ду на про­ва­лю­ва­н­ня по­ро­сят у на­ко­пи­чу­валь­ну єм­ність: ча­сті­ше це тра­пля­є­ться на дру­го­му ти­жні ла­кта­ції, ко­ли по­ро­ся­та актив­ні й до­ста­тньо ма­лі, щоб «про­сли­зну­ти» у від­кри­тий ни­ми про­хід. У ра­зі пе­ре­пов­не­н­ня на­ко­пи­чу­валь­них ре­зер­ву­а­рів че­рез цей са­мий те­хно­ло­гі­чний люк сви­ні мо­жуть кон­та­кту­ва­ти з гно­їв­кою, що мо­же спри­чи­ни­ти спа­лах ен­те­ри­тів.

Ін­ко­ли про­бле­ми ви­ни­ка­ють у сви­но­ма­ток в остан­ні дні по­ро­сно­сті: сви­но­ма­тки у цей пе­рі­од ле­жать на че­ре­ві, при­чо­му со­ски про­ти­ска­ю­ться в щі­ли­ни. Вна­слі­док то­го, що у цей пе­рі­од вим’я схиль­не до на­бря­ка­н­ня, со­сок за­щем­ля­є­ться й трав­му­є­ться під час спро­би сви­но­ма­тки під­ве­сти­ся, пі­сля чо­го втра­чає свою фун­кціо­наль­ність.

Бе­то­но­ва­ні те­плі під­ло­ги на ді­лян­ці ла­кта­ції, осо­бли­во з во­дя­ною си­сте­мою, ма­ють сум­нів­ні пе­ре­ва­ги. Ціл­ком оче­ви­дно, що бе­то­но­ва­на під­ло­га бу­де де­шев­ша за ре­ші­тча­сту пла­сти­ко­ву, але на ній не­від­во­ро­тно на­ко­пи­чу­ва­ти­ме­ться бруд, а якщо ді­лян­ка ще й з пі­ді­грі­вом, від­бу­ва­ти­ме­ться ін­тен­сив­не ви­па­ро­ву­ва­н­ня. Оскіль­ки сви­но­ма­тка в ра­зі пе­ре­грі­ву зни­жує ла­кта­цію й во­дно­час са­ма про­ду­кує ба­га­то енер­гії, те­пла бе­то­но­ва­на під­ло­га під нею при­зве­де до зни­же­н­ня про­ду­ктив­но­сті, а якщо до­лів­ка бу­де хо­ло­дною та во­ло­гою — не­від­во­ро­тні по­тер­то­сті й про­ле­жні. За су­ціль­ної сму­ги те­плої під­ло­ги (одній на кіль­ка стан­ків) важ­ко ре­гу­лю­ва­ти її тем­пе­ра­ту­ру ін­ди­ві­ду­аль­но, під по­тре­би ко­жно­го гні­зда. Че­рез від­су­тність ре­ші­тки під го­дів­ни­цею від­бу­ва­є­ться за­ки­са­н­ня кор­мо­вих мас, які не­від­во­ро­тно ви­ки­да­ють із ко­ри­та, що не­га­тив­но впли­ває як на стан мі­кро­клі­ма­ту в при­мі­щен­ні, так і на стан са­мої сви­но­ма­тки. На ді­лян­ці до­ро­щу­ва­н­ня сму­га те­плої під­ло­ги в пер­ші дні пі­сля від­лу­че­н­ня, осо­бли­во в зи­мо­вий час, зда­тна до­бре під­три­ма­ти по­ро­сят, до­по­мог­ти їм ада­пту­ва­ти­ся, але вже на дру­го­му-тре­тьо­му ти­жні, ко­ли тва­ри­ни по­чи­на­ють са­мі про­ду­ку­ва­ти до­ста­тньо те­пла, обі­грів тре­ба ви­ми­ка­ти, іна­кше сви­ні не про­сто пі­дуть із ньо­го, а вла­шту­ють на ньо­му «ну­жник».

Бе­тон­ні ар­мо­ва­ні бло­ки за­сто­со­ву­ють для обла­шту­ва­н­ня до­лі­вок на ді­лян­ках су­по­ро­су та від­го­дів­лі. Це ви­ріб пря­мо­ку­тної фор­ми скла­дно­го про­фі­лю, верх­ня ча­сти­на яко­го де­що шир­ша за ни­жню, що під час уста­нов­ле­н­ня до­зво­ляє ви­ко­ри­ста­ти прин­цип «кли­ну», ро­бить вста­нов­ле­ні бло­ки не­по­ру­шни­ми. Щі­ли­ни з верх­ньо­го (ро­бо­чо­го) бо­ку вузь­кі, а з ни­жньо­го — ши­ро­кі, що до­зво­ляє без­пе­ре­шко­дно про­ва­лю­ва­ти­ся фе­каль­ним ма­сам. Мон­ту­ють бло­ки на бе­то­но­ва­ні пе­ре­тин­ки осно­ви або на ви­сту­пи кра­їв під­пі­дло­го­вих єм­ко­стей. На них без­про­блем­но мо­жна ро­змі­щу­ва­ти будь-яке обла­дна­н­ня, на­віть бу­ду­ва­ти пе­ре­стінк — за­па­су мі­цно­сті ви­ста­чить. Оскіль­ки ре­ші­тча­ста під­ло­га є не ли­ше ча­сти­ною при­мі­ще­н­ня, а й ча­сти­ною си­сте­ми ви­да­ле­н­ня гно­їв­ки, в про­е­кту­ван­ні й бу­дів­ни­цтві тре­ба пе­ред­ба­ча­ти мо­жли­вість де­мон­та­жу, як уже зга­ду­ва­ло­ся ра­ні­ше.

Бе­то­но­ва­на по­верх­ня має абра­зив­ну стру­кту­ру й на­віть за до­брої яко­сті та пра­виль­ної екс­плу­а­та­ції зда­тна трав­му­ва­ти шкі­ру ніг і ра­ти­ці. Ці по­шко­дже­н­ня ста­ють від­чу­тні­ши­ми то­ді, ко­ли вна­слі­док ба­га­то­ра­зо­во­го ми­т­тя руй­ну­є­ться верх­ній шар бе­то­ну: ого­лю­ю­ться го­стрі краї ще­бе­ню, який, трав­му­ю­чи ра­ти­цю, мо­же спри­чи­ни­ти не ли­ше втра­ту про­ду­ктив­но­сті, а й за­ги­бель тва­ри­ни. До ре­аль­них втрат мо­же при­зве­сти ви­щер­бле­н­ня кра­їв отво­рів, за­ве­ли­кий за­зор або щі­ли­ни по сти­ку бло­ків. Сви­ня, по­тра­пля­ю­чи ра­ти­цею в та­ку «пас­тку», па­ні­кує, а на­ма­га­ю­чись ви­віль­ни­ти­ся, мо­же по­шко­ди­ти су­глоб або пе­ре­ла­ма­ти кіс­тку кін­ців­ки.

Фа­хів­ці, які пра­цю­ють на ді­лян­ках зі щі­лин­ни­ми під­ло­га­ми, пев­ною мі­рою при­сто­со­ву­ю­ться до цьо­го. Так, будь-який ви­пад­ко­во впу­ще­ний ін­стру­мент мо­же бу­ти втра­че­но на­зав­жди, ко­ли він про­ва­ли­ться під ре­ші­тку. Аби цьо­му за­по­біг­ти, олів­ці та ру­чки но­сять на мо­туз­ці, мо­біль­ні те­ле­фо­ни — у чо­хлах, що збіль­шу­ють їхню тов­щи­ну. Під час ре­мон­ту обла­дна­н­ня пра­ців­ни­ки ма­кси­маль­но уни­ка­ють ма­ні­пу­ля­цій над та­ки­ми ді­лян­ка­ми під­ло­ги.

За­зви­чай за­ли­ша­ю­ться без ува­ги ді­лян­ки під­лог, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для пе­ре­го­ну сви­ней, хо­ча до цих ді­ля­нок теж є пев­ні ви­мо­ги. Най­ва­жли­ві­ше, щоб під­ло­га на пе­ре­го­нах за будь-яких умов не бу­ла слизь­кою. Під час бу­дів­ни­цтва до­лів­ки га­ле­рей, по яких у май­бу­тньо­му ру­ха­ти­му­ться сви­ні, за­зви­чай за­ли­ва­ють су­ціль­ним ша­ром бе­тон, верх­ній пласт яко­го по­лі­ру­ють, що зна­чно під­ви­щує мі­цність по­кри­т­тя, але й спри­яє ков­зан­ню тва­рин, швид­кій їх вто­мі та трав­му­ван­ню. Осо­бли­во важ­ко, ко­ли та­ким шля­хом до­во­ди­ться пе­ре­га­ня­ти важ­ких сви­но­ма­ток і тва­рин із від­го­дів­лі. До то­го ж на ви­да­ле­н­ня ви­по­ро­жнень, ми­т­тя та са­ні­тар­ну оброб­ку та­кої су­ціль­ної ді­лян­ки га­ле­реї ви­тра­ча­є­ться ба­га­то ча­су та ре­сур­сів. То­му ство­ре­н­ня сто­ків, при­кри­тих ре­ші­тка­ми, або бе­тон­них щі­лин­них бло­ків до­зво­лить по­лег­ши­ти як рух сви­ней, так і об­слу­го­ву­ва­н­ня при­мі­ще­н­ня. Під­ло­ги в та­ких мі­сцях не ма­ють бу­ти під ве­ли­ким ку­том на­хи­лу (осо­бли­во по хо­ду ру­ху), адже це мо­же спо­віль­ню­ва­ти хо­ду сви­ней або зму­шу­ва­ти їх роз­вер­та­ти­ся.

Не­зва­жа­ю­чи на пев­ні про­блем­ні мо­мен­ти, ре­ші­тча­сті під­ло­ги є найе­фе­ктив­ні­ши­ми та те­хно­ло­гі­чно ви­гі­дни­ми у ви­ро­щу­ван­ні сви­ней, а вра­ху­ва­н­ня за­зна­че­них про­блем до­зво­лить не ли­ше спла­ну­ва­ти, а й отри­ма­ти ба­жа­ний ре­зуль­тат.

Ді­лян­ка де­мон­то­ва­ної щі­лин­ної бе­тон­ної під­ло­ги

Су­бнор­маль­ний стан ра­тиць від­го­ді­вель­них сви­ней

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.