Укра­ї­на на­ро­щує екс­порт цукру на фо­ні сві­то­во­го пе­ре­ви­ро­бни­цтва

The Ukrainian Farmer - - НО­ВИ­НИ РИН­КІВ -

За оцін­ка­ми ав­стра­лій­ської ком­па­нії Green Pool Commodity Specialists, у 2017/18 МР у сві­ті бу­де вста­нов­ле­но но­вий ре­корд ви­ро­бни­цтва цукру — 191,1 млн тонн. Одна з го­лов­них при­чин зро­ста­н­ня — роз­ши­ре­н­ня по­ту­жно­стей у Бра­зи­лії, Та­ї­лан­ді та Єв­ро­со­ю­зі. Сві­то­ва про­по­зи­ція цукру на­сту­пно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку пе­ре­ви­щить по­пит пі­сля двох ро­ків де­фі­ци­ту, пе­ре­ви­ро­бни­цтво ста­но­ви­ти­ме 7,142 млн тонн і бу­де ма­кси­маль­ним за п’ять ро­ків. Цу­кор-си­рець уже по­де­шев­шав на тор­гах у Нью-йор­ку цьо­го ро­ку май­же на 30%.

Ра­зом із тим у 2016/17 МР Укра­ї­на стрім­ко на­ро­щу­ва­ла екс­порт цукру. За пе­рі­од ве­ре­сень-ли­пень укра­їн­ські ви­ро­бни­ки по­ста­ви­ли на зов­ні­шні рин­ки 751 тис. тонн со­лод­ко­го про­ду­кту, збіль­шив­ши цей по­ка­зник май­же вше­сте­ро про­ти ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (132,2 тис. тонн). Ви­ро­бни­цтво цукру у 2017/18 МР про­гно­зо­ва­но за­ли­ши­ться на рів­ні ми­ну­ло­го ро­ку — близь­ко 2 млн тонн за по­тре­би вну­трі­шньо­го рин­ку в 1,5 млн тонн.

У се­зо­ні цукро­ва­рі­н­ня — 2017/18 Асо­ці­а­ція «Укр­цу­кор» про­гно­зує ро­бо­ту 46 цукро­вих за­во­дів, тоб­то на чо­ти­ри біль­ше, ніж по­пе­ре­дньо­го ро­ку. Ви­ро­бни­цтво по­чнуть ТОВ «Со­ко­лів­ський цу­кор» (Він­ни­цька обл.), ТОВ «Пан­да» (Чер­ка­ська обл.), ПАТ «Го­ро­хів­ський цукро­вий за­вод» (Во­лин­ська обл.) і Ве­ли­ко-жов­тне­вий цукро­вий за­вод (Сум­ська обл.).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.