Тур­ки ску­по­ву­ють в Укра­ї­ні мо­ло­дняк овець

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

У Хер­сон­ську область за­йшов ве­ли­кий кон­тракт із Ту­реч­чи­ни на по­ста­ча­н­ня овець ро­ма­нів­ської по­ро­ди. Про це по­ві­до­мив ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту агро­про­ми­сло­во­го роз­ви­тку Хер­сон­ської ОДА Оле­ксандр Па­ли­во­да. «Ту­ре­цькі по­ку­пці хо­чуть при­дба­ти 10 тис. го­лів жи­вих овець мо­ло­до­го ві­ку для роз­ве­де­н­ня на те­ри­то­рії Ту­реч­чи­ни», — на­пи­сав він. За сло­ва­ми по­са­дов­ця, під­при­є­мець Са­ді­яр Ма­ме­дов, який має одне з най­біль­ших вів­чар­ських го­спо­дарств на Хер­сон­щи­ні, го­тує пер­шу пар­тію для від­прав­ле­н­ня в Ту­реч­чи­ну. Най­ближ­чим ча­сом Са­ді­яр Ма­ме­дов та­кож має на­мір за­лу­чи­ти ін­ших вів­ча­рів з усі­єї Укра­ї­ни, аби спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми сфор­му­ва­ти пар­тію та ви­ко­на­ти кон­тракт про­тя­гом кіль­кох мі­ся­ців. «Сьо­го­дні га­лузь вів­чар­ства пе­ре­жи­ває не най­кра­щі ча­си, — на­го­ло­сив О. Па­ли­во­да. — В 1990 ро­ці по­го­лів’я овець у Хер­сон­ській обла­сті ста­но­ви­ло 914 тис. го­лів, а на кі­нець 2016 ро­ку — ли­ше 48 тис. За­лу­че­н­ня та­ких за­кор­дон­них кон­тра­ктів, без­умов­но, під­три­має цей на­прям вли­ва­н­ням ва­лю­тних ко­штів у цю га­лузь».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.