Сви­нар­ство: най­гір­ші ча­си вже по­за­ду?

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

На дум­ку на­ціо­наль­но­го кон­суль­тан­та ФАО Ан­дрія Пан­кра­то­ва, афри­кан­ська чу­ма сви­ней (АЧС) не є го­лов­ною при­чи­ною зни­же­н­ня по­го­лів’я сви­ней в Укра­ї­ні. З 2014 ро­ку, ко­ли по­ча­ло­ся актив­не по­ши­ре­н­ня хво­ро­би, за­ги­ну­ло чи бу­ло зни­ще­но вна­слі­док АЧС близь­ко 130 тис. сви­ней — мен­ше ніж 2% се­ре­дньо­рі­чно­го по­го­лів’я.

Во­дно­час що­рі­чні втра­ти по­го­лів’я че­рез усі при­чи­ни ста­нов­лять 700–900 тис. «По­бо­ю­ва­н­ня втра­ти­ти все че­рез АЧС при­зво­ди­ло в де­яких ви­пад­ках до за­кри­т­тя бі­зне­су та при­швид­ше­но­го збу­ту по­го­лів’я на за­бій (не­пря­мий вплив, ми на­зи­ва­є­мо це «пси­хо­ло­гі­чний за­бій»), — за­зна­чає Ан­дрій Пан­кра­тов, — але це яви­ще не бу­ло й не є усе­о­хо­плю­валь­ним. За на­ши­ми оцін­ка­ми, та­кий «пси­хо­ло­гі­чний за­бій» до­рів­ню­вав 1–2% по­го­лів’я в тих ре­гіо­нах, де ви­яв­ля­ли­ся пер­ші ви­пад­ки АЧС, що й до­зво­ля­ло вва­жа­ти цей за­бій пов’яза­ним із АЧС». На­справ­ді ж АЧС бу­ла не єди­ною при­чи­ною за­бою на­віть у цих ви­пад­ках. Най­сер­йо­зні­шою при­чи­ною був су­то еко­но­мі­чний чин­ник — низь­ка при­бу­тко­вість ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней.

«Спів­ві­дно­ше­н­ня цін ре­а­лі­за­ції тва­рин на за­бій і їх со­бі­вар­то­сті до­ся­гло най­ниж­чих рів­нів у 2016 ро­ці й бу­ло справ­ді на­дваж­ким ви­про­бу­ва­н­ням для га­лу­зі», — по­яснює екс­перт. Для оці­ню­ва­н­ня ди­на­мі­ки при­бу­тко­во­сті у сви­нар­стві ФАО роз­ра­хо­вує так зва­ний умов­ний індекс при­бу­тко­во­сті, який є спів­від­но­ше­н­ням цін на жи­вець і вар­то­сті кор­мо­во­го мі­ксу як го­лов­ної скла­до­вої со­бі­вар­то­сті. Цей індекс по­ка­зу­вав змен­ше­н­ня при­бу­тко­во­сті у 2016 ро­ці на 32% про­ти 2014 ро­ку.

«До ре­чі, індекс при­бу­тко­во­сті за сім мі­ся­ців цьо­го ро­ку вже на 26% пе­ре­ви­щив від­по­від­ний по­ка­зник ми­ну­ло­го ро­ку, зна­ме­ну­ю­чи по­ча­ток по­кра­ще­н­ня еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в сви­нар­сько­му бі­зне­сі», — на­го­ло­шує Ан­дрій Пан­кра­тов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.