«Укр­зер­но­трейд» ви­ро­сти­ла вро­жай для не­ві­до­мих осіб

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

У Ши­ря­єв­сько­му ра­йо­ні Оде­ської обла­сті не­ві­до­мі осо­би обро­би­ли 926 га зем­лі ТОВ «Укр­зер­но­трейд» за до­по­мо­гою 12 ком­бай­нів, пі­сля чо­го ви­ве­зли вро­жай зер­на за­галь­ною вар­ті­стю 1 млн дол. у не­ві­до­мо­му на­прям­ку. Ке­рів­ни­цтво «Укр­зер­но­трей­ду» за­пев­няє, що без­пе­ре­шко­дність дій пра­во­по­ру­шни­ків за­без­пе­чу­ва­ла­ся спів­ро­бі­тни­ка­ми мі­сце­вої по­лі­ції. «Це ду­же рід­кі­сний сорт пше­ни­ці — му­лан. Ана­ло­гів в Оде­ській обла­сті про­сто не­має», — роз­по­вів агро­ном ком­па­нії Сер­гій Клим­чук. Він на­го­ло­сив, що «Укр­зер­но­трейд» во­ло­діє май­но­вим пра­вом на обро­бі­ток ці­єї зем­лі. «Про­те 14 сер­пня, ко­ли вро­жай до­зрів і ми ви­їха­ли йо­го зби­ра­ти, до­ро­гу нам пе­ре­го­ро­ди­ли близь­ко де­ся­ти екі­па­жів по­лі­ції Ши­ря­єв­сько­го ра­йо­ну. Ви­ма­га­ли від нас до­ку­мен­ти й усі­ля­ко пе­ре­шко­джа­ли по­тра­пи­ти на на­ше по­ле, — роз­по­вів Сер­гій Клим­чук. — У цей час наш уро­жай зби­ра­ли не­ві­до­мі лю­ди, які пред­ста­ви­ли­ся нам па­йо­ви­ка­ми». Не­ві­до­мі не мо­гли пред’яви­ти жо­дно­го до­ку­мен­та, який би під­твер­див їхнє пра­во на обро­бі­ток цих зе­мель, — до­дав пред­став­ник «Укр­зер­но­трей­ду». Ра­зом із тим про­від­ний кон­суль­тант на­ціо­наль­ної по­лі­ції в Оде­ській обла­сті Ру­слан Фо­ро­стяк пе­ред­ба­чає, що ор­га­ні­за­то­ра­ми рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня бу­ли мі­сце­ві олі­гар­хі­чні гру­пи, які, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи рі­зні адмі­ні­стра­тив­ні ва­же­лі, ство­рю­ють у ра­йо­ні сво­го ро­ду ма­лень­ку фе­одаль­ну дер­жа­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.