«Кар­гілл» роз­по­чи­нає ви­ро­щу­ва­ти шту­чне м’ясо

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

Один із най­біль­ших у сві­ті ви­ро­бни­ків м’яса яло­ви­чи­ни та пти­ці — ком­па­нія «Кар­гілл» ін­ве­сту­ва­ла 17 млн дол. у стар­тап із ви­ро­щу­ва­н­ня «чи­сто­го» м’яса з жи­вих клі­тин тва­рин. Від­по­від­но до те­хно­ло­гії, клі­ти­ни са­мо­від­тво­рю­ю­ться на по­жив­них ре­чо­ви­нах у ме­та­ле­вих куль­ти­ва­то­рах і ро­стуть як ма­са м’язів до до­ся­гне­н­ня не­об­хі­дних па­ра­ме­трів. Про­цес три­ває від трьох до ше­сти ти­жнів. Сті­вен Джун­та (ку­лі­нар­ний ди­ре­ктор м’ясно­го під­роз­ді­лу «Кар­гілл», був ко­лись осо­би­стим ку­ха­рем Ро­наль­да Рей­га­на) ре­тель­но огля­нув м’язо­ву ма­су й спро­бу­вав шту­чне ка­чи­не м’ясо. «Це був хо­ро­ший, чи­стий смак. Я б аб­со­лю­тно спо­кій­но дав це сво­їм ді­тям», — ска­зав Джун­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.