Гол­ланд­ський ін­вес­тфонд при­дбав 20% «Че­ба­ту­ро­чки»

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

При­ва­тний гол­ланд­ський ін­ве­сти­цій­ний фонд Safedam при­дбав по­над 20% акцій одно­го з най­біль­ших ви­ро­бни­ків ку­ря­ти­ни в Укра­ї­ні — Во­ло­ди­мир-во­лин­ської пта­хо­фа­бри­ки (ТМ «Че­ба­ту­ро­чка»). По­я­ва но­во­го ін­ве­сто­ра при­швид­шить ре­а­лі­за­цію мас­шта­бно­го ін­ве­сти­цій­но­го пла­ну під­при­єм­ства з мо­дер­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва, бю­джет яко­го ста­но­ви­ти­ме по­над 25 млн єв­ро. У ком­па­нії за­зна­ча­ють, що при­ва­тний ін­ве­сти­цій­ний фонд Safedam зо­се­ре­дже­ний на кон­се­рва­тив­них ін­ве­сти­ці­ях у не­ру­хо­мість. Ця уго­да — пер­ший до­свід ін­ве­сти­цій Safedam у ви­ро­бни­цтво хар­чо­вих про­ду­ктів і де­бют ін­ве­сти­цій в укра­їн­ську ком­па­нію. Во­ло­ди­мир-во­лин­ська пта­хо­фа­бри­ка вхо­дить до гру­пи ком­па­ній OPENMIND, що вклю­чає та­кож на­прям ви­го­тов­ле­н­ня й про­да­жу кра­фто­во­го пи­ва (ви­ро­бни­цтво — бро­вар­ня Red Cat і ри­тейл — ме­ре­жа з по­над 60 ма­га­зи­нів кра­фто­во­го пи­ва «Пи­во­банк»).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.