МХП і «Аван­гард» отри­ма­ли по­ло­ви­ну всіх аграр­них дер­ждо­та­цій

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

За пер­ше пів­річ­чя 2017 ро­ку з дер­жав­но­го бю­дже­ту бу­ло ви­ді­ле­но 1,91 млрд грн на до­та­ції для аграр­них під­при­ємств Укра­ї­ни. Най­біль­шу час­тку на за­галь­ну су­му 809 млн грн отри­ма­ла група ком­па­ній «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт» бі­зне­сме­на Юрія Ко­сю­ка. Дру­гим най­біль­шим одер­жу­ва­чем бю­дже­тної до­по­мо­ги є ком­па­нії агро­хол­дин­гу «Аван­гард», що вхо­дить в «Укр­ленд­фар­мінг» бі­зне­сме­на Оле­га Ба­хма­тю­ка, із за­галь­ною су­мою до­та­цій 142 млн грн. Та­ким чи­ном, по­ло­ви­ну всіх бю­дже­тних до­та­цій бу­ло на­да­но ви­ро­бни­кам, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на про­ду­кції пта­хів­ни­цтва. Ін­ші ви­ро­бни­ки отри­ма­ли сут­тє­во мен­ші об­ся­ги до­та­цій. Так, на тре­тьо­му мі­сці — ТОВ «Да­но­ша» з 33 млн грн. Під­при­єм­ство на­ле­жить дан­ським ін­ве­сто­рам. Усьо­го бю­дже­тні до­та­ції з по­ча­тку ро­ку отри­ма­ли 1140 рі­зних під­при­ємств.

За під­сум­ка­ми пер­шо­го пів­річ­чя 2017 ро­ку чи­стий при­бу­ток МХП зріс на 89% про­ти ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду 2016 ро­ку й ста­но­вив 210 млн дол.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.