У Гаї осе­ли­ла­ся «Ми­ла кі­зонь­ка»

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

ТОВ «Озон Ін­ве­стмент» ство­рює під­при­єм­ство з ви­ро­бни­цтва й пе­ре­роб­ки про­ду­кції ко­зів­ни­цтва в се­лі Гай (Жи­то­мир­ський р-н Жи­то­мир­ської обл.). На­ра­зі для цьо­го за­ре­є­стро­ва­но ТОВ «Ми­ла кі­зонь­ка Гай». Для роз­мі­ще­н­ня ко­зи­ної фер­ми в се­лі ре­кон­стру­ю­ють ко­ли­шні ко­рів­ни­ки. Пла­ну­є­ться одно­ча­сне утри­ма­н­ня 1000 го­лів кіз за­а­нен­ської по­ро­ди мо­ло­чно­го на­пря­му. «Озон Ін­ве­стмент» здій­снює ді­яль­ність у сфе­рі фі­нан­со­вих ін­ве­сти­цій. Одним із ці­льо­вих на­пря­мів ін­ве­сту­ва­н­ня є сіль­ське го­спо­дар­ство.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.