ОЗИМІ ЗЛАКИ

The Ukrainian Farmer - - ТЕМА НОМЕРА -

Ве­ре­сень — осо­бли­вий мі­сяць для хлі­бо­ро­бів. Він є від­прав­ним пун­ктом у ви­ро­бни­цтві го­лов­ної хлі­бної куль­ту­ри Укра­ї­ни — ози­мої пше­ни­ці, а та­кож її зла­ко­вих ро­ди­чів: ози­мих жи­та, ячме­ню, три­ти­ка­ле. З ве­ре­сня ве­дуть свій від­лік озимі те­хно­ло­гії — оцін­ка сту­пе­ню за­без­пе­че­н­ня во­ло­гою, сів­ба, ви­яв­ле­н­ня в по­сі­вах шкі­дни­ків, хво­роб і бур’янів, роз­роб­ка стра­те­гії за­хи­сту й піджив­ле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.