Єв­ген Ду­фа­нець,

Ке­рів­ник фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства «Едель­вейс», го­ло­ва Тер­но­піль­ської обла­сної асо­ці­а­ції фер­ме­рів

The Ukrainian Farmer - - АГРАРНА ПОЛІТИКА -

По­став­те со­бі про­сте за­пи­та­н­ня: от зав­тра на­ста­не ри­нок зем­лі — хто її ку­пить? Ті, хто ма­ють міль­йо­ни. А хто у нас має міль­йо­ни? Зло­дії! Якщо гро­шо­ва оцін­ка — що­най­мен­ше від 30 до 50 ти­сяч гри­вень за ге­ктар, то йде­ться на­віть не про міль­йо­ни — про де­ся­тки, со­тні мільйонів!

До нас при­хо­дять, агі­ту­ють, але не ду­ма­ють, що лю­ди ана­лі­зу­ють на­віть те, про що во­ни го­во­рять. Нам ка­жуть: лю­ди­ні тре­ба лі­ку­ва­ти­ся, от во­на про­да­ла свій пай і про­лі­ку­ва­ла­ся. Однак, по-пер­ше, за Кон­сти­ту­ці­єю га­ран­то­ва­но без­ко­штов­ну ме­ди­чну до­по­мо­гу, по-дру­ге — вла­сни­ків па­їв шість мільйонів, на­віть якщо всі про­да­дуть і ви­лі­ку­ю­ться, то ре­шта на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни має по­ми­ра­ти, бо в них зем­лі не­має?

У цьо­му по­ля­гає амо­раль­ність тих, хто це за­ті­ває. На за­пи­та­н­ня, ко­му про­да­ти — вза­га­лі мов­чать. Ка­жуть — за­про­ва­ди­мо нор­му, що тіль­ки гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни. Зай­діть у бу­дья­ке се­ло й по­пи­тай­те, хто мо­же ку­пи­ти хо­ча б де­сять ге­кта­рів…

Ку­плять ли­ше зло­дії, які на­кра­ли стіль­ки гро­шей, що вже не ма­ють, де їх по­ді­ти. По­кла­сти в банк — спи­та­ють, де взяв. А ці­ну зем­лі мо­жна за­ни­зи­ти, ча­сти­ну гро­шей офор­ми­ти офі­цій­но, ре­шту про­сто в ру­ки пе­ре­да­ти… Тоб­то че­рез ри­нок зем­лі хо­чуть від­ми­ти на­кра­де­не.

Ма­ло то­го: де­я­кі в нас ма­ють по два, по три па­спор­ти. От він ку­пує зем­лю по укра­їн­сько­му па­спор­ту, а Ро­сія, чи Ру­му­нія (або чий ще па­спорт має) ска­же: ре­є­струй під­при­єм­ство у нас, ми то­бі й гро­шей да­мо. Ви­хо­дить, фа­кти­чно ця зем­ля вже не на­ша.

На­ве­діть спо­ча­тку по­ря­док із зем­лею вза­га­лі. Якщо вже зе­мель­ну ре­фор­му за­по­ча­тко­ва­но в 1990 ро­ці, то тре­ба ви­ко­на­ти ви­мо­ги за­ко­нів, які її сто­су­ю­ться: ін­вен­та­ри­за­ція, па­спор­ти­за­ція зем­лі. А в нас ка­да­стро­ва кар­та за­пов­не­на на 70% — то який мо­же бу­ти ри­нок зем­лі?

Під при­кри­т­тям рин­ку хо­чуть про­да­ти дер­жав­ну зем­лю, а са­мі не зна­ють, скіль­ки її, ті­єї дер­жав­ної зем­лі. Облі­ку жо­дно­го не­ма. Що це за дер­жа­ва, що за ке­рів­ни­цтво? До­ки не бу­де на­ве­де­но по­ря­док у всьо­му цьо­му, про ри­нок зем­лі го­во­ри­ти за­ра­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.