ТРЕЙДИНГ

The Ukrainian Farmer - - АГРАРНА ПОЛІТИКА - Че­ре­дник Ми­хай­ло Сер­гі­йо­вич, бе­не­фі­ці­ар «Пар­тне­ри Фе­мі­ди»

Трейдинг — ана­ліз рин­ку з ме­тою про­ве­де­н­ня тор­го­вих опе­ра­цій, що при­зво­дять до укла­де­н­ня тор­го­вих угод для отри­ма­н­ня ма­кси­маль­но­го при­бу­тку. Він мі­стить: • тор­гів­лю цін­ни­ми па­пе­ра­ми (акці­я­ми, облі­га­ці­я­ми, ф’ючер­са­ми, опціо­на­ми) на фон­до­вій бір­жі;

• опе­ра­ції на ва­лю­тно­му рин­ку; • опе­ра­ції на тор­го­во­му рин­ку (зер­но­трей­динг).

Так от, ба­га­тьом ві­до­мий в Укра­ї­ні зер­но­трей­динг є не­до­сту­пною для біль­шо­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств тор­го­вою опе­ра­ці­єю, оскіль­ки сти­ка­ю­ться з низ­кою про­блем, та­ких як:

• не­мо­жли­вість ор­га­ні­зу­ва­ти ло­гі­сти­ку че­рез пе­ре­ван­та­же­н­ня транс­порт­ної си­сте­ми Укра­ї­ни;

• від­су­тність до­сту­пу в пор­то­ву пе­ре­ва­ло­чну ін­фра­стру­кту­ру Укра­ї­ни; • не­зда­тність за­без­пе­чи­ти фрахт, укла­сти бан­ків­ські акре­ди­ти­ви в між­на­ро­дних бан­ків­ських уста­но­вах, за­стра­ху­ва­ти ван­таж;

• від­су­тність ви­хо­ду на покупця без­по­се­ре­дньо.

«Пар­тне­ри Фе­мі­ди» ма­ють ал­го­ри­тмом дій, що до­зво­ля­ють по­до­ла­ти бар’єри для екс­пор­ту сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур з Укра­ї­ни в Азі­ат­сько-ти­хо­оке­ан­ський ре­гіон, кра­ї­ни Ма­гри­бу та Близь­ко­го Схо­ду. Ал­го­ритм скла­да­є­ться з:

• на­яв­но­сті зв’яз­ків, що до­зво­ля­ють про­ло­бі­ю­ва­ти транс­пор­ту­ва­н­ня все­ре­ди­ні Укра­ї­ни;

• на­яв­но­сті до­мов­ле­но­стей у пор­тах Оде­си про на­да­н­ня сво­єї ін­фра­стру­кту­ри на вза­є­мо­ви­гі­дних умо­вах;

• мо­жли­во­сті пра­виль­но ор­га­ні­зу­ва­ти фрахт, укла­сти акре­ди­тив у між­на­ро­дних бан­ків­ських уста­но­вах, за­стра­ху­ва­ти ван­таж;

• пря­мих кон­та­ктів із топ-ме­не­дже­ра­ми іно­зем­них ком­па­ній, що за­ці­кав­ле­ні в ку­пів­лі сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур з Укра­ї­ни.

Прин­цип на­шої ро­бо­ти та­кий: ком­па­нія «Пар­тне­ри Фе­мі­ди» стає Ва­шим екс­порт­ним від­ді­лом (укла­дає з Ва­ми юри­ди­чний до­го­вір на су­про­від екс­пер­тної уго­ди), де вся опе­ра­ція здій­сню­є­ться без­по­се­ре­дньо від іме­ні Про­дав­ця, ви­клю­ча­ю­чи усі­ля­ких по­се­ре­дни­ків. Ком­па­нія на­шо­го клі­єн­та у всіх до­ку­мен­тах, та­ких як до­го­вір на по­ста­ча­н­ня, фрахт й акре­ди­тив, стра­хов­ки, про­да­жу, за­зна­ча­є­ться як про­да­вець.

Уго­да — аб­со­лю­тно про­зора. Ми ма­є­мо фі­ксо­ва­ний від­со­ток від над­при­бу­тків, отри­ма­них Ва­ми в ре­зуль­та­ті екс­пор­ту. Пе­ре­ва­ги зер­но­трей­дин­га:

• ва­лю­тний кон­тракт (від­су­тність ри­зи­ків, пов’яза­них із де­валь­ва­ці­єю на­ціо­наль­ної ва­лю­ти);

• над­при­бу­ток;

• по­вер­не­н­ня ПДВ;

• опти­мі­за­ція по­да­тків.

Укла­сти екс­порт­ний кон­тракт мо­жуть сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства, чий зе­мель­ний банк по­чи­на­є­ться від 1000 га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.