МИСТЕЦТВО НІВЕЛЮВАТИ РИ­ЗИ­КИ

ДЕНЬ ПО­ЛЯ КОМ­ПА­НІЇ «ЛІМАГРЕЙН» НА ЗАПОРІЖЖІ ЗІ­БРАВ ПО­НАД 450 УЧА­СНИ­КІВ. У ЦЕН­ТРІ УВА­ГИ БУ­ЛИ НАЙ­БІЛЬШ ЗАПИТУВАНІ КУЛЬ­ТУ­РИ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО СТЕ­ПУ — СО­НЯ­ШНИК І КУ­КУ­РУ­ДЗА

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

Лю­дми­ла Мо­ро­зо­ва

«Чим гір­ші умо­ви, тим кра­ще для на­шо­го на­сі­н­ня», — так жар­то­ма про вла­сні гі­бри­ди со­ня­шни­ку від­гу­ку­ю­ться в ком­па­нії «Лімагрейн». Жар­ти жар­та­ми, але в цих сло­вах є час­тка прав­ди. Агро­но­ми та ке­рів­ни­ки го­спо­дарств, із яки­ми вда­ло­ся по­спіл­ку­ва­ти­ся під час Дня по­ля «По­ле — це мистецтво», що про­ве­ла ком­па­нія «Лімагрейн» на ба­зі ТОВ НВП «Сор­то­стан­ція» в с. Пав­лів­ське За­по­різь­кої обла­сті, одно­стай­но ві­дзна­ча­ють під­ви­ще­ну зда­тність гі­бри­дів «Лімагрейн» про­ти­сто­я­ти по­су­сі та ви­со­ким тем­пе­ра­ту­рам, а та­кож стра­шній за­гро­зі для со­ня­шни­ку — вов­чку. Не­зва­жа­ю­чи на ці ри­зи­ки, да­ва­ти до­стой­ний уро­жай.

– Наш со­ня­шник при­сто­со­ва­ний до по­су­шли­вих умов, то­му для на­ших гі­бри­дів брак во­ло­ги не стра­шний. Го­лов­не — отри­ма­ти чи­сте по­ле, й то­ді ко­жен фер­мер га­ран­то­ва­но ма­ти­ме вро­жай, — ка­же ди­ре­ктор Пів­ден­но-схі­дно­го ре­гіо­ну ком­па­нії «Лімагрейн» Оле­ксій Жу­жа. — У се­ре­дньо­му на які­сно обро­бле­них по­лях, на­віть без до­щів, уро­жай­ність на­шо­го со­ня­шни­ку бу­де по­над 25 ц/га — ви­клю­чно на ґрун­то­вій во­ло­зі. А якщо по­го­да ще й по­ра­дує до­щи­ка­ми, не про­бле­ма отри­ма­ти 40 ц/га».

По­пу­ляр­ність гі­бри­дів со­ня­шни­ку «Лімагрейн» у сте­по­вій зо­ні кра­сно­мов­но під­твер­джу­ють фа­кти. Так, за сло­ва­ми Оле­ксія

Жу­жи, пло­ща по­сі­вів со­ня­шни­ку се­ле­кції «Лімагрейн» у За­по­різь­кій обла­сті ся­гає 200 тис. ге­кта­рів, у Дні­про­пе­тров­ській — 250 тис., у Хар­ків­ській — по­над 50% по­сі­вів ці­єї куль­ту­ри. Для ви­ро­щу­ва­н­ня в скла­дних умо­вах зо­ни ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства ком­па­нія має ши­ро­ку лі­ній­ку гі­бри­дів: від уже до­бре ві­до­мо­го Ме­га­са­на, який ро­сте пра­кти­чно без во­ди на ґрун­то­вій во­ло­зі, до су­ча­сних гі­бри­дів, які чу­до­во за­ре­ко­мен­ду­ва­ли се­бе в мі­сцях, ура­же­них вов­чком, де по­га­но від­бу­ва­є­ться за­пи­ле­н­ня че­рез ви­со­кі тем­пе­ра­ту­ри. Це гі­бри­ди Тун­ка, ЛГ 5580 та ЛГ 5582.

Для го­спо­дарств, по­ля яких по­тер­па­ють від агре­сив­них рас вов­чка, справ­жнім по­ря­тун­ком є уні­каль­на те­хно­ло­гія від ком­па­нії «Лімагрейн» SUNEO®, яка ба­зу­є­ться на за­сто­су­ван­ні ге­не­ти­чно стій­ких гі­бри­дів до вов­чка в по­єд­нан­ні з ви­ро­бни­чою си­сте­мою Clearfild®. Ни­ні гі­бри­ди SUNEO® в Укра­ї­ні сі­ють на пло­щі 300 тис. ге­кта­рів.

Утім, озна­йом­лю­ю­чи уча­сни­ків Дня по­ля з осо­бли­во­стя­ми ко­жно­го гі­бри­да со­ня­шни­ку, Оле­ксій Жу­жа на­го­ло­шує, що на вро­жай­ність впли­ває не ли­ше ге­не­ти­ка, а й пра­виль­ний ви­бір гі­бри­да для кон­кре­тно­го го­спо­дар­ства й на­віть по­ля. Для ко­жної зе­мель­ної ді­лян­ки «Лімагрейн» має, що за­про­по­ну­ва­ти. Слід ли­ше звер­ну­ти­ся по кон­суль­та­цію до спе­ці­а­лі­ста.

Однак кіль­ка по­рад що­до те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня со­ня­шни­ку ди­ре­ктор Пів­ден­но-схі­дно­го ре­гіо­ну дав уже на де­мо­по­лі.

– Го­лов­не — збе­рег­ти во­ло­гу. Ко­жне го­спо­дар­ство має пев­ний ар­се­нал за­хо­дів, що до­зво­ля­ють це зро­би­ти. Ра­джу не сі­я­ти всі гі­бри­ди со­ня­шни­ку в один строк. Сі­я­ти слід з унор­мо­ва­ною гу­сто­тою, не біль­ше як 50 тис. на­сі­нин /га. Якщо прой­де дощ, на­ко­пи­чи­ться во­ло­га — гі­бри­ди «Лімагрейн» від­дя­чать до­брим уро­жа­єм. Однак, щоб отри­ма­ти у цих умо­вах які­сний уро­жай, окрім се­ле­кції по­трі­бні фа­хо­ві агро­но­ми, які не ли­ше за­сто­со­ву­ють пе­ре­до­ві те­хно­ло­гії, а й ма­ють ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти на цій зем­лі, ко­ли до­щу іно­ді че­ка­єш пів­ро­ку. То­му го­лов­не тут тер­пі­н­ня й умі­н­ня до­три­му­ва­ти­ся те­хно­ло­гії. А ком­па­нія «Лімагрейн» за­без­пе­чить вас які­сни­ми гі­бри­да­ми.

КУ­КУ­РУ­ДЗА НА ЗЕР­НО ТА СИ­ЛОС

Окрім со­ня­шни­ку ком­па­нія «Лімагрейн» про­по­нує для цьо­го скла­дно­го ре­гіо­ну уні­каль­ні гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи. ЛГ30215 (ФАО 220), ЛГ 30273 (ФАО 260), ЛГ 30315 (ФАО 280) й Аде­вей (ФАО 290) — усі ці гі­бри­ди на­ле­жать до те­хно­ло­гії HYDRANEO®, над­зви­чай­но стій­кі до по­су­хи, зда­тні ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти мі­зер­ні за­па­си во­ло­ги, що є у цьо­му ре­гіо­ні, і та­ким чи­ном змен­шу­ва­ти ри­зик втра­ти вро­жаю за по­су­шли­вих умов.

До­бре се­бе за­ре­ко­мен­ду­ва­ли в зо­ні ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства й гі­бри­ди си­ло­сно­го на­пря­му. Ни­ні ком­па­нія «Лімагрейн» має у сво­є­му пор­тфо­ліо три та­ких гі­бри­ди —

ЛГ 30308, ЛГ 3285 та Джо­ді, два остан­ні з яких бу­ли про­де­мон­стро­ва­ні на де­мо­по­лі. Ди­ре­ктор се­кто­ру Цен­траль­но-за­хі­дно­го ре­гіо­ну Ми­ко­ла Ро­ма­нен­ко акцен­тує, що в зо­ні Сте­пу че­рез брак во­ло­ги ці гі­бри­ди мо­жуть фор­му­ва­ти вро­жай­ність близь­ко 30–35 т/га і да­ва­ти які­сний, із доброю пе­ре­трав­ні­стю си­лос.

– Ва­жли­вим чин­ни­ком май­бу­тньо­го вро­жаю є до­три­ма­н­ня еле­мен­тів те­хно­ло­гії, зокре­ма, опти­маль­них тер­мі­нів сів­би, — на­го­ло­шує Ми­ко­ла Ро­ма­нен­ко. — Це зо­на до­ста­тньо­го те­пло­за­без­пе­че­н­ня, то­му ку­ку­ру­дзу тут мо­жли­во ви­сі­ва­ти де­що ра­ні­ше, ніж ре­ко­мен­ду­ва­ло­ся до­сі — не че­ка­ти, до­ки ґрунт про­грі­є­ться до 10–12 °С на гли­би­ні 10 см. Сьо­го­дні є вже гі­бри­ди більш хо­ло­до­стій­кі, які мо­жна ви­сі­ва­ти, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра ґрун­ту на гли­би­ні за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня під­ні­ме­ться до 8 °С. Це пра­кти­чно вся на­ша лі­ній­ка се­ре­дньо­ран­ніх гі­бри­дів, зокре­ма ЛГ 30215, ЛГ30254, ЛГ 30273, Аде­вей, ЛГ 3255 і ЛГ 3258. Ці гі­бри­ди мі­стять в зер­ні ба­га­то кре­ме­ни­стої ча­сти­ни, то­му во­ни ге­не­ти­чно кра­ще ви­три­му­ють по­ни­же­ні тем­пе­ра­ту­ри. Якщо їх ви­сі­ва­ти де­що ра­ні­ше, во­ни від­дя­чу­ють ви­со­кою вро­жай­ні­стю.

Ну що ж, ко­жен, хто по­бу­вав на Дні по­ля ком­па­нії «Лімагрейн», по­чув і на вла­сні очі по­ба­чив до­ста­тньо, щоб зба­га­ти­ти свій до­свід і на­віть у та­ко­му скла­дно­му для зем­ле­роб­ства ре­гіо­ні отри­му­ва­ти про­ду­кцію ви­со­кої яко­сті. У цьо­му агра­рії зав­жди мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти на се­ле­кцію «Лімагрейн», яка спря­мо­ва­на на те, щоб від­най­ти ге­не­ти­чні ме­ха­ні­зми для за­хи­сту ро­сли­ни від не­спри­я­тли­вих умов дов­кі­л­ля — по­су­хи, ви­со­ких і низь­ких тем­пе­ра­тур, па­ра­зи­тів і хво­роб. І да­ти мо­жли­вість агро­но­мо­ві, на­віть у зо­ні ри­зи­ку, тво­ри­ти. Адже «по­ле — це мистецтво».

Ві­ктор КАРБІВСЬКИЙ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Лімагрейн Укра­ї­на»:

На цьо­му по­лі ми про­де­мон­стру­ва­ли на­ші но­вин­ки, які мо­жуть при­не­сти до­да­тко­ву ви­го­ду ви­ро­бни­кам. Зві­сно, якщо во­ни до­три­му­ва­ти­му­ться те­хно­ло­гі­чних ре­ко­мен­да­цій на­ших спе­ці­а­лі­стів. А за­га­лом на­ша стра­те­гія роз­ви­тку є не­змін­ною про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків — бу­ти ближ­чи­ми до сіль­го­спви­ро­бни­ка, бу­ти пар­тне­ра­ми, зна­ти, чо­го са­ме по­тре­бує ви­ро­бник і до­но­си­ти до ньо­го всі на­ші но­ві се­ле­кцій­ні та те­хно­ло­гі­чні на­дба­н­ня. Для цьо­го ком­па­нія ви­тра­чає ве­ли­кі ре­сур­си на до­слі­дже­н­ня, ство­ре­н­ня но­вих гі­бри­дів — по­над 14% за­галь­но­го обо­ро­ту спря­мо­ву­ють на се­ле­кцій­ні про­гра­ми.

Іван ЯРОШЕНКО, за­сту­пник ди­ре­кто­ра ТОВ «Го­спо­дар» (Дні­про­пе­тров­ська обл.):

Цьо­го ро­ку на пло­щі 500 га ми ви­сі­я­ли со­ня­шник ви­клю­чно се­ле­кції «Лімагрейн» ЛГ 5580 і ЛГ 5542 КЛ, то­му що во­ни два ро­ки по­спіль по­ка­зу­ють ста­біль­ні вро­жаї. Та­кож за­сі­ва­є­мо 500 га ку­ку­ру­дзою «Лімагрейн», зокре­ма на 300 га ви­сі­я­ли гі­брид те­хно­ло­гії HYDRANEO® ЛГ 30315, а та­кож ЛГ 3350. Мо­жу ска­за­ти, що на се­ре­ди­ну сер­пня ко­ре­не­ва си­сте­ма гі­бри­дів «Лімагрейн» ду­же роз­ви­не­на, а ви­со­та ро­сли­ни ся­гає 2,5 м, у той час як у ко­лег, що по­сі­я­ли гі­бри­ди ін­ших ком­па­ній, ку­ку­ру­дза ви­ро­сла до 1,8 м. Ті­шать око та­кож по­ту­жні ка­ча­ни, які сфор­му­ва­ла ро­сли­на. Яким бу­де вро­жай, важ­ко ска­за­ти, бо опа­дів цьо­го ро­ку бу­ло ма­ло — за всю ве­сну отри­ма­ли до 40 мм, а най­біль­ший дощ (18 мм) ви­пав у ли­пні. То­му якраз та­кі гі­бри­ди — по­су­хо­стій­кі, стій­кі до вов­чка цьо­го ро­ку ма­ють ви­сто­я­ти. До ре­чі, ба­чу, що гі­бри­ди «Лімагрейн» у та­ких умо­вах ста­ють усе більш за­пи­ту­ва­ни­ми в го­спо­дар­ствах.

Сер­гій САВОСТЬЯНОВ, АФ «Схі­да­гро» (Дні­про­пе­тров­ська обл.):

На­ша зо­на ха­ра­кте­ри­зу­є­ться мі­ні­маль­ною кіль­кі­стю опа­дів за ве­ге­та­цій­ний пе­рі­од — 80–100 мм. То­му, аби обра­ти гі­бри­ди со­ня­шни­ку, що при­да­тні для ви­ро­щу­ва­н­ня в то­вар­них по­сі­вах у та­ких скла­дних умо­вах, ми що­ро­ку на де­мо­ді­лян­ках ви­сі­ва­є­мо 110–115 гі­бри­дів усіх фірм, які пред­став­ле­ні на рин­ку Укра­ї­ни. Хо­чу на­го­ло­си­ти, що гі­бри­ди ком­па­нії «Лімагрейн», із якою ми спів­пра­цю­є­мо по­над 10 ро­ків, по­ка­зу­ють одні з най­кра­щих ре­зуль­та­тів: Тун­ка, Ме­га­сан, ЛГ 5580, ЛГ 5633 КЛ, ЛГ 5555 КЛП по­ка­зу­ють до­бру для на­шої зо­ни вро­жай­ність — по­над 25 ц/га, а гі­брид Ме­га­сан то­рік на пло­щі 200 га дав по 32 ц/га. Зав­дя­ки та­ким ре­зуль­та­там три­ма­є­мо­ся на пла­ву, адже ми фор­му­є­мо бю­джет ре­а­лі­за­ці­єю то­вар­но­го со­ня­шни­ку.

Ін­на ПОСТОЛ, ди­ре­ктор ТОВ «НВП «Сор­то­стан­ція» (За­по­різь­ка обл.)

Ми ви­ро­щу­є­мо ози­му пше­ни­цю, ячмінь, ку­ку­ру­дзу, со­ня­шник, рі­пак. Ра­ні­ше як сор­то­стан­ція ми ви­про­бо­ву­ва­ли рі­зні куль­ту­ри й те­пер це пра­кти­ку­є­мо, спів­пра­цю­ю­чи з рі­зни­ми се­ле­кцій­ни­ми ком­па­ні­я­ми, — ма­є­мо де­мо­ді­лян­ки пше­ни­ці, ку­ку­ру­дзи та со­ня­шни­ку на пло­щі 30 га. Хо­чу за­зна­чи­ти, що остан­ні ро­ки «Лімагрейн» три­має лі­дер­ські по­зи­ції. Про­ти гі­бри­дів ін­ших ком­па­ній уро­жай­ність їхньо­го со­ня­шни­ку в на­ших то­вар­них по­сі­вах ви­ща в се­ре­дньо­му на 5 ц/га. Са­ме то­му гі­бри­дам «Лімагрейн» на­ле­жить по­над 40% по­сі­вів со­ня­шни­ку. Сі­є­мо кла­си­чний гі­брид ЛГ 5485, а та­кож ЛГ 5555 КЛП під те­хно­ло­гію Clearfild®plus. Окрім ве­ли­ко­го по­тен­ці­а­лу вро­жай­но­сті їхні со­ня­шни­ки стій­кі до вов­чка та хво­роб. Та­кож ду­же ва­жли­во, що на­сі­н­ня, яке про­по­нує ком­па­нія «Лімагрейн», чи­сте, ви­ро­ще­не з пов­ним до­три­ма­н­ням те­хно­ло­гії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.