ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ — УКРА­ЇН­СЬКА ЦІ­НА

Близь­ко дво­хсот агра­рі­їв з усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни зі­бра­ли­ся в се­лі Кра­сне Ке­ги­чів­сько­го ра­йо­ну, що на Хар­ків­щи­ні, на Дні по­ля ТОВ АФ «Са­ди Укра­ї­ни». Тут во­ни отри­ма­ли ба­га­то цін­ної ін­фор­ма­ції

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО - Оле­ксій ЗАЙЦЕВ, го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди ТОВ АФ «Са­ди Укра­ї­ни» Ін­на БІРЮКОВА

ТОВ Агро­фір­ма «Са­ди Укра­ї­ни» 28 ро­ків успі­шно пра­цює на рин­ку сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Основ­ний на­прям ді­яль­но­сті під­при­єм­ства — ви­ро­щу­ва­н­ня й до­роб­ка на­сі­н­ня ви­со­ко­вро­жай­них гі­бри­дів со­ня­шни­ку та ку­ку­ру­дзи вла­сної та за­кор­дон­ної се­ле­кції, ви­ро­бни­цтво елі­тно­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу ози­мої пше­ни­ці, го­ро­ху та сої.

Найголовніше те, що, ві­тчи­зня­ні ви­ро­бни­ки по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу по­тре­бу­ють під­трим­ки від дер­жа­ви. Існує та­ке по­ня­т­тя, як про­до­воль­ча без­пе­ка кра­ї­ни. Остан­нім ча­сом укра­їн­ський ри­нок від­чу­ває на­дли­шок ім­порт­но­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, се­гмент ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка на­сі­н­ня, на жаль, різ­ко змен­шу­є­ться. Ви­хо­дя­чи з умов про­до­воль­чої без­пе­ки, Укра­ї­на по­вин­на ма­ти вла­сне на­сі­н­ня. Ба­га­то кра­їн сві­ту роз­ви­ва­ють ви­ро­бни­цтво ві­тчи­зня­но­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, пі­клу­ю­чись про про­до­воль­чу без­пе­ку, зокре­ма й Ту­реч­чи­на. На­сі­н­ня, ви­ро­ще­не на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, зі­бра­не й обро­бле­не укра­їн­ськи­ми фа­хів­ця­ми най­ви­щої ква­лі­фі­ка­ції за до­по­мо­гою най­су­ча­сні­ших те­хно­ло­гій, більш ада­пто­ва­не до клі­ма­ти­чних умов і спе­ци­фі­ки ґрун­ту на­шої кра­ї­ни, вна­слі­док цьо­го зі­бра­ні вро­жаї є більш ви­со­ки­ми та які­сни­ми.

ТОВ агро­фір­ма «Са­ди Укра­ї­ни» по­стій­но на­ро­щує тем­пи ін­ве­сти­цій у рі­зно­ма­ні­тні за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на під­ви­ще­н­ня яко­сті ви­го­тов­ле­ної про­ду­кції, що га­ран­тує при­бу­ток й успіх сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­кам.

На де­мо­по­лях агро­фір­ми агра­рії, зокре­ма, озна­йо­ми­ли­ся з гі­бри­да­ми со­ня­шни­ку АФ «Са­ди Укра­ї­ни». Се­ле­кціо­не­ри ком­па­нії як ре­зуль­тат ба­га­то­рі­чної пра­ці ство­ри­ли ці­лу лі­ній­ку гі­бри­дів, що стій­кі до ро­сли­ни-па­ра­зи­та — вов­чка, осо­бли­во по­ши­ре­но­го на ве­ли­ких пло­щах сіль­го­спу­гідь Схо­ду й Пів­дня кра­ї­ни. На сьо­го­дні в Дер­жав­но­му ре­є­стрі сор­тів ро­слин Укра­ї­ни за­ре­є­стро­ва­но 8 гі­бри­дів со­ня­шни­ку з ви­со­ким по­тен­ці­а­лом уро­жай­но­сті й стій­ких до сьо­мої ра­си вов­чка. Для ре­гіо­нів, які від­зна­ча­ю­ться за­ра­же­н­ням ін­тен­сив­ни­ми ра­са­ми вов­чка, пі­ді­йдуть та­кі гі­бри­ди, як Гольф­стрім, Бом­бар­ді­єр. Та­кож фа­хів­ці АФ «Са­ди Укра­ї­ни» не без гор­до­сті про­де­мон­стру­ва­ли агра­рі­ям ви­со­ко­про­ду­ктив­ні гі­бри­ди Нс-ко­стян­тин й Ана­ста­сія з уро­жай­ні­стю 42–44 ц/га. Ба­га­тьом го­спо­дар­ствам до­по­мо­жуть ста­ти при­бу­тко­ви­ми й гі­бри­ди, які тут дав­но ви­ро­щу­ють і які ма­ють під­ви­ще­ний по­пит — Кань­йон, Дра­ган.

На де­мо­по­лях бу­ла пред­став­ле­на ши­ро­ка лі­ній­ка гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи (НС-2662, НС-3022, НС-444, НС-4015). А от гі­брид Нс-5051вза­га­лі є ре­кор­дним — вда­ло­ся отри­ма­ти вро­жай 199,5 ц/га.

На від­мі­ну від іно­зем­них ком­па­ній агро­фір­ма до­три­му­є­ться по­лі­ти­ки до­сту­пно­сті цін. Тут сві­до­мо змен­ши­ли свої при­бу­тки, щоб яко­мо­га біль­ша кіль­кість го­спо­дарств змо­гли при­дба­ти на­сі­н­ня за до­сту­пни­ми ці­на­ми.

По­за вся­ким сум­ні­вом пор­тфо­ліо АФ «Са­ди Укра­ї­ни» до­сить ве­ли­ке, і в ньо­му ко­жне го­спо­дар­ство лег­ко зна­йде для се­бе са­ме той сорт чи гі­брид, який дасть очі­ку­ва­ний ре­зуль­тат.

Оле­ксандр То­карь, го­лов­ний агро­ном ТОВ АФ «Са­ди Укра­ї­ни»

На­ше го­спо­дар­ство по­стій­но за­кла­дає ду­же ба­га­то рі­зно­ма­ні­тних до­слі­дів. На­при­клад, ни­ні­шньо­го ро­ку ли­ше на Хар­ків­щи­ні за­кла­де­но п’ять де­мо­по­лів — куль­ту­ри ви­ро­щу­ють у рі­зно­ма­ні­тних умо­вах (по­лив­них, бо­гар­них, із хі­мо­броб­ка­ми, без хі­мо­бро­бок то­що). За­га­лом у всіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни на­ших де­мо­по­лів на­лі­чу­є­ться по­над 60. Це з тим, щоб все­бі­чно до­слі­ди­ти по­тен­ці­ал ро­слин і за­без­пе­чи­ти агра­рі­ям най­які­сні­ші про­ду­кти.

За остан­ніх три ро­ки АФ «Са­ди Укра­ї­ни» ство­ри­ла й за­ре­є­стру­ва­ла в Дер­жав­но­му ре­є­стрі сор­тів ро­слин 14 гі­бри­дів со­ня­шни­ку вла­сної се­ле­кції. З них осо­бли­вий по­пит в агра­рі­їв ма­ють Гольф­стрім і Бом­бар­ді­єр — стій­кі до вов­чка сьо­мої ра­си. Та­кож є ду­же по­пу­ляр­ни­ми пла­сти­чні та пе­ре­ві­ре­ні ча­сом гі­бри­ди спіль­ної се­ле­кції з Ін­сти­ту­том ріль­ни­цтва і ово­чів­ни­цтва міста Но­ви Сад (Сер­бія) — Кон­грес, Дра­ган; серб­ські гі­бри­ди Ана­ста­сія, Ко­стян­тин, Ла­ті­ту­да, що ма­ють ма­кси­маль­ний по­тен­ці­ал уро­жай­но­сті. За­га­лом у нас пра­кти­ку­ю­ться три те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня со­ня­шни­ку — кла­си­чна, Clearfield, СУМО. Для ко­жно­го ре­гіо­ну про­по­ну­є­мо свою й га­ран­ту­є­мо від­мін­ний ре­зуль­тат.

Ози­ма пше­ни­ця пред­став­ле­на ви­со­ко­вро­жай­ни­ми сор­та­ми (Ліль, Кан, Бріон, Ор­ле­ан, Вер­ден), які на­би­ра­ють по­пу­ляр­но­сті зав­дя­ки ви­со­кій стій­ко­сті до па­то­ге­нів (бо­ро­шни­стої ро­си, ір­жі рі­зних ви­дів, се­пто­рі­о­зу й ін.). Два ро­ки роз­ви­ва­є­мо на­сін­ни­цтво го­ро­ху — ві­тчи­зня­ної та за­кор­дон­ної се­ле­кції. Та­кож ма­є­мо ши­ро­ку лі­ній­ку гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи.

Агро­фір­ма пи­ша­є­ться сво­їм за­во­дом із до­о­пра­цю­ва­н­ня на­сі­н­ня, що ви­ді­ляє ком­па­нію се­ред агро­під­при­ємств Укра­ї­ни. Зав­дя­ки те­хно­ло­гі­чно­му осна­щен­ню Cimbria про­ду­кція ком­па­нії до­ся­гла ви­со­ко­го кла­су, зна­йшла мо­жли­вість бу­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жною на сві­то­во­му рин­ку й отри­ма­ла гі­дну оцін­ку ві­тчи­зня­них й іно­зем­них пар­тне­рів.

Сер­гій Жор­но­вий, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ПП «Агро­про­грес» (Хар­ків­ська обл.)

За­галь­на пло­ща на­шо­го го­спо­дар­ства — до 7 тис. ге­кта­рів. Ви­ро­щу­є­мо пра­кти­чно всі по­льо­ві куль­ту­ри — ози­му пше­ни­цю, цукро­вий бу­ряк, ку­ку­ру­дзу, го­рох, со­ня­шник, ба­га­то­рі­чні тра­ви. Вро­жаї отри­му­є­мо не­по­га­ні. На­при­клад, ози­мої пше­ни­ці цьо­го ро­ку в се­ре­дньо­му отри­ма­ли 58 ц/ га, а пше­ни­ця сор­ту Ліль агро­фір­ми «Са­ди Укра­ї­ни» по до­брих по­пе­ре­дни­ках вза­га­лі «да­ла» 87,2 ц/га. Під ози­мою пше­ни­цею ці­єї агро­фір­ми у нас по­над 80% площ по­сі­ву ці­єї куль­ту­ри (пе­ре­ва­жно це — ви­со­ко­вро­жай­ні сор­ти Кан і Ліль). За­ра­ди екс­пе­ри­мен­ту ми ви­сі­ва­ли сор­ти ні­ме­цької се­ле­кції, одно­го з ві­тчи­зня­них ін­сти­ту­тів й АФ «Са­ди Укра­ї­ни». Так от, пе­ре­мо­гли «Са­ди Укра­ї­ни». На­при­клад, ні­ме­цький сорт (не­зва­жа­ю­чи на те, що він ада­пто­ва­ний до по­су­хи) в одна­ко­вих умо­вах усту­пив сор­ту Ліль із сут­тє­вою рі­зни­цею — 11,5 ц/га. При­чи­на — ні­ме­цько­му сор­ту не ви­ста­чи­ло ве­ге­та­ції, оскіль­ки він пі­зньо­сти­глий, а Ліль — се­ре­дньо­ран­ній. Са­ме у цьо­му основ­на пе­ре­ва­га сор­тів ози­мої пше­ни­ці «Са­дів Укра­ї­ни». Сорт Кан — іде­аль­ний для не­па­ро­вих по­пе­ре­дни­ків (на жаль, сьо­го­дні в Укра­ї­ні основ­ним по­пе­ре­дни­ком є со­ня­шник). Отож, хто брав Кан, був ним ду­же за­до­во­ле­ний. Я всім ра­джу бра­ти сор­ти ози­мої пше­ни­ці «Са­дів Укра­ї­ни», оскіль­ки це — без­про­гра­шний ва­рі­ант у бу­дья­кий рік.

Ни­ні­шньо­го ро­ку вперше ви­ро­щу­є­мо гі­бри­ди со­ня­шни­ку агро­фір­ми «Са­ди Укра­ї­ни» — Ла­ті­ту­да (но­вий гі­брид) Ана­ста­сія, Ана­ста­сія ЛМР. По­ки що вро­жай не зі­бра­ли, але со­ня­шник сто­їть хо­ро­ший. Основ­на пе­ре­ва­га гі­бри­дів цьо­го ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка — по­су­хо­стій­кість, то­му, осо­бли­во ни­ні­шньо­го ро­ку, во­ни по­ка­зу­ють се­бе на­віть кра­ще, ніж гі­бри­ди єв­ро­пей­ських ком­па­ній. Тим біль­ше, що на­сі­н­ня цьо­го ви­ро­бни­ка ви­гі­дно від­рі­зня­ю­ться ці­ною.

Во­ло­ди­мир МОКРУШИН, го­лов­ний агро­ном ПААП «Про­мінь» (Хар­ків­ська обл.)

На пло­щі 5100 га ви­ро­щу­є­мо со­ня­шник, ку­ку­ру­дзу, ози­му пше­ни­цю, ячмінь, лю­цер­ну, цукро­ві бу­ря­ки, го­рох. То­рік се­ре­дня вро­жай­ність со­ня­шни­ку ста­но­ви­ла 35,7 ц/га, ку­ку­ру­дзи — 73, ози­мої пше­ни­ці — 70, ячме­ню — 60 ц/га. З ком­па­ні­єю «Са­ди Укра­ї­ни» спів­пра­цю­є­мо дав­но. Бе­ре­мо в них по­сів­ний ма­те­рі­ал со­ня­шни­ку та ку­ку­ру­дзи. На­при­клад, про­тя­гом трьох ро­ків ви­ро­щу­ва­ли на де­мо­ді­лян­ках гі­брид Ана­ста­сія й отри­му­ва­ли се­ре­дню вро­жай­ність 40 ц/га (не ко­жен ім­порт­ний мо­же по­хва­ли­ти­ся та­ки­ми по­ка­зни­ка­ми). Ни­ні­шньо­го ро­ку цей гі­брид по­сі­я­ли в то­вар­них по­сі­вах. По­сів­ний ма­те­рі­ал ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка нам ім­по­нує тим, що на­сі­н­ня ада­пто­ва­не до ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних осо­бли­во­стей ко­жно­го ре­гіо­ну й ці­на на ньо­го є зна­чно де­шев­шою. До при­кла­ду, якщо ве­сною по­сів­на оди­ни­ця ку­ку­ру­дзи в «Са­дів Укра­ї­ни» ко­шту­ва­ла 1000 грн, то ці­на будь-яко­го ім­порт­но­го на­сі­н­ня ці­єї куль­ту­ри роз­по­чи­на­ла­ся від 100 до­ла­рів. А от якість на­шо­го на­сі­н­ня не усту­пає, а то на­віть і кра­ща.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.