Ігор Ко­валь­чук,

Ме­не­джер з мар­ке­тин­гу, роз­ви­ток на­пря­му на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи ТОВ «Син­ген­та» (канд. с.-г. на­ук, до­цент)

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

До­свід­че­ні агро­но­ми зна­ють, що ку­ку­ру­дза — це кла­си­чна куль­ту­ра. Во­на «лю­бить» оран­ку з осе­ні, під яку, як пра­ви­ло, вно­сять до 80% фо­сфо­ру та ка­лію та не біль­ше 20% азо­тних до­брив. Основ­ні азо­тні до­бри­ва вно­сять на­ве­сні в пе­ре­д­по­сів­ну куль­ти­ва­цію, даючи у рів­них до­лях амі­а­чну се­лі­тру і кар­ба­мід.

Щоб пра­виль­но роз­ра­ху­ва­ти нор­ми вне­се­н­ня до­брив, слід за­сто­со­ву­ва­ти ба­лан­со­вий ме­тод роз­ра­хун­ку, вра­хо­ву­ю­чи фа­кти­чний вміст по­жив­них ре­чо­вин на ко­жно­му по­лі. Слід ма­ти на ува­зі, що ку­ку­ру­дза на фор­му­ва­н­ня 1 т зер­на ви­но­сить з ґрун­ту 20–25 кг д.р. азо­ту (за­ле­жно від гру­пи сти­гло­сті гі­бри­ду), 10–12 кг д.р. фо­сфо­ру та 30–35 кг д. р. ка­лію. Окрім то­го слід вра­хо­ву­ва­ти за­пас у ґрун­ті мі­кро- та ма­кро­еле­мен­тів.

Го­лов­ною за­по­ру­кою отри­ма­н­ня до­бро­го вро­жаю є пра­виль­ний ви­бір гі­бри­да. Для ви­со­ко­го агро­фо­ну удо­бре­н­ня слід ви­би­ра­ти гі­бри­ди ін­тен­сив­но­го ти­пу. В порт­фе­лі ком­па­нії «Син­ген­та» це гі­бри­ди СИ Ро­тан­го, СИ Но­ва­топ, СИ Фо­тон, НК Тер­мо, НК Лю­ці­ус, НК Па­ко.

Ві­до­мо, що всі гі­бри­ди для нор­маль­но­го роз­ви­тку по­тре­бу­ють до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня. Для опти­мі­за­ції ви­ко­ри­ста­н­ня на­яв­ної ґрун­то­вої во­ло­ги та хо­ду по­сів­них ро­біт осо­бли­вої акту­аль­но­сті на­бу­ва­ють ран­ні стро­ки сів­би (при на­стан­ні се­ре­дньо­до­бо­вої тем­пе­ра­ту­ри ґрун­ту на гли­би­ні за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня 6-80С). При цьо­му пе­ре­ва­гу слід на­да­ва­ти хо­ло­до­стій­ким гі­бри­дам: СИ Ро­тан­го, СИ Та­лі­сман, СИ Те­лі­ас, НК Фаль­кон, СИ Ені­гма, НК Тер­мо, які не «бо­я­ться» зво­ро­тних похо­ло­дань і ко­ро­тко­ча­сних при­мо­роз­ків. Це дає змо­гу отри­ма­ти схо­ди на 5–7 днів ра­ні­ше, ніж у не хо­ло­до­стій­ких, на­віть у ро­ки з не­до­ста­тньою су­мою актив­них тем­пе­ра­тур. Та­ким чи­ном, з’яв­ля­є­ться мо­жли­вість збіль­ши­ти фа­зу актив­но­го фо­то­син­те­зу, за якої ін­тен­сив­но на­ко­пи­чу­є­ться ор­га­ні­чна ре­чо­ви­на в ро­сли­ні. Отри­ма­н­ня більш ран­ніх схо­дів і більш швид­ко­го роз­ви­тку ро­слин у хо­ло­до­стій­ких гі­бри­дів до­зво­ляє під­ви­щи­ти уро­жай­ність зер­на і си­ло­сної ма­си, осо­бли­во в ті ро­ки, ко­ли дру­га по­ло­ви­на ве­ге­та­ції про­хо­дить в по­су­шли­вих умо­вах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.