Но­ві ви­со­ко­а­да­птив­ні гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи — за­по­ру­ка ви­со­ко­го вро­жаю

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

ІГОР КО­ВАЛЬ­ЧУК, ме­не­джер з мар­ке­тин­гу, роз­ви­ток на­пря­му на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи (канд. с.-г. на­ук, до­цент)

Ство­ре­н­ня і впро­ва­дже­н­ня у ви­ро­бни­цтво но­вих ви­со­ко­про­ду­ктив­них гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи, ада­пто­ва­них до умов ви­ро­щу­ва­н­ня ко­жної ґрун­то­во-клі­ма­ти­чної зо­ни, є одним із най­ва­жли­ві­ших шля­хів під­ви­ще­н­ня уро­жай­но­сті й по­кра­ще­н­ня яко­сті про­ду­кції ці­єї куль­ту­ри.

Ком­па­нія «Син­ген­та» що­ро­ку про­по­нує то­ва­ро­ви­ро­бни­кам но­ві кон­ку­рен­то­спро­мо­жні гі­бри­ди, які ма­ють ви­со­кий по­тен­ці­ал уро­жай­но­сті та ада­пто­ва­ні до умов се­ре­до­ви­ща. Так, у 2017 ро­ці до Ре­є­стру сор­тів ро­слин Укра­ї­ни за­не­се­но но­ві ви­со­ко­про­ду­ктив­ні гі­бри­ди: СИ Та­лі­сман (ФАО 200), СИ Те­лі­ас (ФАО 220) і СИ Фо­тон (ФАО 260), СИ Фор­та­го (ФАО 260) та СИ Зе­фір (ФАО 430), — які за умо­ви до­три­ма­н­ня ре­ко­мен­да­цій що­до те­хно­ло­гії їх ви­ро­щу­ва­н­ня зда­тні зна­чно під­ви­щи­ти рен­та­бель­ність сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІ­БРИ­ДА СИ ТА­ЛІ­СМАН ФАО 200

Гі­брид ви­со­ко­вро­жай­ний, ско­ро­сти­глий, що до­зво­ляє отри­ма­ти ран­ній уро­жай зер­на й по­жив­но­го си­ло­су для ху­до­би. Вміст біл­ка у зер­ні ста­но­вить 8,8–9,5%, кро­хма­лю — 72,1–74,1%. Зер­но при­да­тне для пе­ре­роб­ки на кру­пу. СИ Та­лі­сман має до­бру хо­ло­до­стій­кість і то­ле­ран­тний до гель­мін­то­спо­рі­о­зу, фу­за­рі­о­зу, сте­бло­вих гни­лей, пу­хир­ча­стої та ле­тю­чої са­жок. Са­ме то­му він при­да­тний для сів­би в ран­ні стро­ки. Це дає змо­гу отри­ма­ти схо­ди на 5–7 днів ра­ні­ше, ніж у не хо­ло­до­стій­ких, на­віть у ро­ки з не­до­ста­тньою су­мою актив­них тем­пе­ра­тур. Та­ким чи­ном, з’яв­ля­є­ться мо­жли­вість збіль­ши­ти фа­зу актив­но­го фо­то­син­те­зу, за якої в ро­сли­ні ін­тен­сив­но на­ко­пи­чу­є­ться ор­га­ні­чна ре­чо­ви­на.

Отри­ма­н­ня більш ран­ніх схо­дів і швид­шо­го роз­ви­тку ро­слин у хо­ло­до­стій­ких гі­бри­дів до­зво­ляє під­ви­щи­ти вро­жай­ність зер­на і си­ло­сної ма­си, осо­бли­во в ті ро­ки, ко­ли дру­га по­ло­ви­на ве­ге­та­ції про­хо­дить у по­су­шли­вих умо­вах. СИ Та­лі­сман ха­ра­кте­ри­зу­є­ться доброю по­су­хо­стій­кі­стю та ви­со­кою вро­жай­ні­стю (рис. 1).

От­же, мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня цьо­го гі­бри­да для ран­ніх стро­ків сів­би і ко­ро­ткий пе­рі­од ве­ге­та­ції та­кож да­ють змо­гу опти­мі­зу­ва­ти по­сів­ну й зби­раль­ну кам­па­нії та швид­ше звіль­ни­ти по­ле для на­сту­пної куль­ту­ри, отри­мав­ши ви­со­ку оку­пність ви­трат на ви­ро­щу­ва­н­ня.

РЕ­КО­МЕН­ДА­ЦІЇ

Для ран­ньо­го зби­ра­н­ня уро­жаю зер­на й по­жив­но­го си­ло­су для ху­до­би.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІ­БРИ­ДА СИ ФО­ТОН ФАО 260

Зда­тність гі­бри­да різ­ко під­ви­щу­ва­ти вро­жай­ність на ви­со­ко­му агро­фо­ні, за­без­пе­чу­ю­чи ви­со­ку оку­пність ма­те­рі­аль­но-гро­шо­вих ви­трат, — цін­на озна­ка, осо­бли­во для го­спо­дарств ін­тен­сив­но­го ти­пу. То­му їх осо­бли­во за­ці­ка­вить но­вий гі­брид СИ Фо­тон.

СИ Фо­тон має ви­со­кий по­тен­ці­ал уро­жай­но­сті (рис. 3) та до­бру во­ло­го­від­да­чу під час до­зрі­ва­н­ня. Вміст біл­ка у зер­ні ста­но­вить 9,0–10,1%, кро­хма­лю — 71,8–73,1%.

СИ Фо­тон та­кож ха­ра­кте­ри­зу­є­ться доброю по­су­хо­стій­кі­стю і то­ле­ран­тні­стю про­ти гель­мін­то­спо­рі­о­зу, сте­бло­вих і ко­ре­не­вих гни­лей. Ро­сли­ни ти­пу Stay Green за­без­пе­чу­ють мо­жли­вість

ви­ро­щу­ва­н­ня йо­го не ли­ше на зер­но, а й для ви­ро­бни­цтва ви­со­ко­які­сно­го си­ло­су для тва­рин­ни­цтва.

Гі­брид СИ Фо­тон при­да­тний для ви­ро­щу­ва­н­ня в усіх зо­нах ку­ку­ру­дзо­сі­я­н­ня Укра­ї­ни. Ре­ко­мен­до­ва­на гу­сто­та сто­я­н­ня ро­слин під час зби­ра­н­ня в зо­ні Лі­со­сте­пу та По­ліс­ся — 60–75, у Сте­пу — 45–55 тис./га.

«Син­ген­та», ме­та якої — за­без­пе­чу­ва­ти ста­біль­не сіль­сько­го­спо­дар­ське ви­ро­бни­цтво за до­по­мо­гою су­ча­сних ін­но­ва­цій­них до­слі­джень і те­хно­ло­гій, про­по­нує но­ву роз­роб­ку «Ар­те­зі­ан», що пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня і впро­ва­дже­н­ня в сіль­сько­го­спо­дар­ське ви­ро­бни­цтво но­вих гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи з ви­со­ким ге­не­ти­чним по­тен­ці­а­лом уро­жай­но­сті й ста­біль­но­сті в умо­вах мін­ли­вих ме­тео­ро­ло­гі­чних чин­ни­ків.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІ­БРИ­ДА АР­ТЕ­ЗІ­АН СИ ЗЕ­ФІР ФАО 430

Ре­єстр сор­тів ро­слин, при­да­тних для по­ши­ре­н­ня в Укра­ї­ні у 2017 ро­ці, та­кож по­пов­нив­ся се­ре­дньо­пі­знім гі­бри­дом ком­па­нії «Син­ген­та» СИ Зе­фір, який на­ле­жить до елі­тної ге­не­ти­ки «Ар­те­зі­ан». Йо­го клю­чо­ві ха­ра­кте­ри­сти­ки: ви­со­ка вро­жай­ність (рис. 5), по­су­хо­стій­кість і швид­ка во­ло­го­від­да­ча. Гі­брид СИ Зе­фір ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ви­со­ким рів­нем: • уро­жай­но­сті; • по­су­хо­стій­ко­сті; • стій­ко­сті до ви­ля­га­н­ня; • во­ло­го­від­да­чі зер­ном у пе­рі­од до­зрі­ва­н­ня;

• то­ле­ран­тно­сті до гель­мін­то­спо­рі­о­зу,

фу­за­рі­о­зів, гни­лей. За ла­бо­ра­тор­ни­ми да­ни­ми, се­ре­дній вміст біл­ка у зер­ні ста­но­вить 9,2%, кро­хма­лю — 72,4%. Гі­брид СИ Зе­фір ре­ко­мен­до­ва­ний для ви­ро­щу­ва­н­ня в зо­нах Лі­со­сте­пу й Сте­пу Укра­ї­ни. Ре­ко­мен­до­ва­на гу­сто­та під час зби­ра­н­ня: Лі­со­степ — 55–60 тис. ро­слин/га; Степ — 45–55 і на зро­шен­ні до 80 тис. ро­слин/га.

Під­бір опти­маль­ної гу­сто­ти сто­я­н­ня ро­слин на пло­щі по­кра­щує над­хо­дже­н­ня в остан­ні во­ди й по­жив­них еле­мен­тів. За та­ких умов гі­брид зда­тний фор­му­ва­ти два го­спо­дар­сько-при­да­тні ка­ча­ни на основ­но­му сте­блі.

Рис. 3. Уро­жай­ність (ц/га) і во­ло­гість зер­на під час зби­ра­н­ня (%) гі­бри­да СИ Фо­тон у рі­зних ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних умо­вах, 2014–2016 рр.

Не ре­ко­мен­ду­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ви­со­кі нор­ми гер­бі­ци­дів гру­пи суль­фо­ніл­се­чо­вин

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.