Ри­со­ві ін­но­ва­ції

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

МАРК БЄЛЯВЦЕВ

Тре­тій рік на до­слі­дних по­лях Ін­сти­ту­ту ри­су На­ціо­наль­ної ака­де­мії аграр­них на­ук Укра­ї­ни, роз­та­шо­ва­них у Ска­дов­сько­му ра­йо­ні Хер­сон­ської обла­сті, три­ва­ють ви­про­бу­ва­н­ня ін­но­ва­цій­ної те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня ці­єї куль­ту­ри на кра­пель­но­му зро­шен­ні. Вже на­пра­цьо­ва­но пев­ний до­свід ці­єї но­вої мо­де­лі ри­сів­ни­цтва, роз­ро­бле­но схе­ми сі­во­змін, во­до­за­без­пе­че­н­ня, за­хи­сту ро­слин, три­ва­ють роз­роб­ки най­при­да­тні­ших сор­тів зер­но­вої. Остан­ньою отри­ма­ною ін­фор­ма­ці­єю на­у­ков­ці по­ді­ли­ли­ся із сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми, за­про­сив­ши їх у сер­пні до се­бе в го­сті на се­мі­нар «Ін­но­ва­ції у зро­шен­ні — ме­ха­нізм під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті аграр­но­го бі­зне­су».

ШКІ­ДЛИ­ВІ ОР­ГА­НІ­ЗМИ

В ПО­СІ­ВАХ РИ­СУ

Про­тя­гом трьох ро­ків до­слі­дже­н­ня ри­су на кра­пель­но­му зро­шен­ні про­во­дить ла­бо­ра­то­рія за­хи­сту ро­слин Ін­сти­ту­ту ри­су. Ви­яв­ле­ні від­мін­но­сті в агро­це­но­зах куль­ту­ри ри­су на кра­плин­но­му зро­шен­ні та в че­ках: за рі­зних по­пе­ре­дни­ків на рі­зних ді­лян­ках спо­сте­рі­га­ли рі­зний ви­до­вий склад бур’янів. За сло­ва­ми за­ві­ду­ва­ча ла­бо­ра­то­рії, кан­ди­да­та сіль­го­спна­ук Те­тя­ни Дуд­чен­ко, ви­вче­н­ня, зокре­ма, про­труй­ни­ків за­свід­чи­ло, що на кра­пель­но­му зро­шен­ні їхня ефе­ктив­ність,по­рів­ню­ю­чи з че­ка­ми, під­ви­щу­є­ться в кіль­ка ра­зів, до­ся­га­ю­чи 80–95%, то­му що на кра­пель­но­му зро­шен­ні за­без­пе­чу­ю­ться спри­я­тли­ві ае­ро­бні умо­ви, у яких роз­мно­жу­ю­ться ґрун­то­ві па­то­ге­ни й ґрун­то­ві шкі­дни­ки.

У ви­ро­щу­ван­ні ри­су на кра­пель­но­му зро­шен­ні, так са­ме, як і в че­ках, для за­хи­сту ри­су зде­біль­шо­го за­сто­со­ву­ють пре­па­ра­ти ком­па­нії «Син­ген­та», яка вже не пер­ший рік плі­дно спів­пра­цює з на­у­ков­ця­ми Ін­сти­ту­ту ри­су. Си­сте­ма за­хи­сту до­сить про­ста й об­ґрун­то­ва­на. Пі­сля про­ве­де­н­ня ком­пле­ксу вча­сних гер­бі­ци­дних, ін­се­кти­ци­дних і фун­гі­ци­дних обро­бок по­сі­ви здо­ро­ві йчи­сті, тож си­сте­ма діє ду­же ефе­ктив­но. За­хо­ди що­до за­хи­сту ри­су на кра­пель­но­му зро­шу­ван­ні на від­мі­ну від зро­шу­ва­но­го на че­ко­вих по­лях, ду­же зру­чні й ні­чим прин­ци­по­во не від­рі­зня­ю­ться від за­хо­дів на ре­шті зер­но­вих куль­тур.

СИ­СТЕ­МА ЗА­ХИ­СТУ РИ­СУ КОМ­ПА­НІЇ «СИН­ГЕН­ТА»

Із си­сте­мою за­хи­сту ри­су на кра­пель­но­му зро­шен­ні уча­сни­ків се­мі­на­ру озна­йо­мив ме­не­джер із мар­ке­тин­го­вої під­трим­ки гер­бі­ци­дів й ін­се­кти­ци­дів на зер­но­вих куль­ту­рах ком­па­нії «Син­ген­та» Ва­ле­рій Ду­бро­він. Він роз­по­чав із про­труй­ни­ка на­сі­н­ня Се­лест®топ, який є си­стем­ним ін­се­кто-фун­гі­ци­дом і за­без­пе­чує най­кра­щий ком­пле­ксний за­хист, зокре­ма і від пі­ри­ку­ля­рі­о­зу, фу­за­рі­о­зу та ко­мах-шкі­дни­ків на ран­ніх фа­зах ро­сту мо­ло­дих ро­слин. Ді­ю­ча ре­чо­ви­на флу­діо­ксо­ніл є сві­то­вим стан­дар­том із кон­тро­лю фу­за­рі­о­зів, при­ко­ре­не­вих гни­лей рі­зно­го по­хо­дже­н­ня, а ди­фе­но­ко­на­зол — си­стем­ний три­а­зол, який най­кра­ще кон­тро­лює пі­ри­ку­ля­рі­оз. До скла­ду пре­па­ра­ту вхо­дить та­кож ті­а­ме­то­ксам, який має си­стем­ну ін­се­кти­ци­дну дію й за­хи­щає по­сі­ви від шкі­дни­ків на ран­ніх ета­пах ро­сту, зокре­ма, від ри­со­во­го ко­ма­ри­ка, по­пе­лиць, а та­кож ґрун­то­вих шкі­дни­ків, на­при­клад, дро­тя­ни­ка. За­сто­со­ву­ю­чи цей про­труй­ник, мо­жна на 20–30 кг/га змен­ши­ти нор­му ви­сі­ву на­сі­н­ня, що вже час­тко­во оку­пає ви­тра­ти на пре­па­рат.

На­сту­пний ва­жли­вий етап — за­хист від бур’янів. Одни­ми з най­більш не­без­пе­чних і шкі­дли­вих у че­ках є види пло­ску­хи або, як її ще на­зи­ва­ють, про­сян­ки (Echinochloaspp.). Хо­ча між бур’яна­ми на кра­пель­но­му зро­шен­ні та в че­ках існує до­сить ве­ли­ка ви­до­ва рі­зни­ця, тим не менш про­сян­ка є за­галь­ним шкі­дни­ком. До ре­чі, на кра­пель­но­му зро­шен­ні з нею бо­ро­ти­ся лег­ше. Та­кож до пе­ре­лі­ку ро­слин­них не­без­пек для ри­су до­да­ю­ться рі­зні види ми­шію, паль­ча­тка, ло­бо­да, па­слін й ін­ші види зла­ко­вих і дво­доль­них бур’янів.

Як пра­виль­но за­хи­сти­ти по­сі­ви ри­су від бур’янів? Ком­па­нія «Син­ген­та» про­по­нує три стра­хо­вих гер­бі­ци­ди. Ши­ро­ко ві­до­мий пре­па­рат Ци­та­дель™, який ви­ко­ри­сто­ву­ють чи не в ко­жно­му ри­со­во­му че­ку в Укра­ї­ні. Про­те є ри­зи­ки, що за по­стій­но­го за­сто­су­ва­н­ня АЛС ін­гі­бі­то­рів ро­сли­ни бур’янів мо­жуть роз­ви­ну­ти ре­зи­стен­тність до них. То­му ком­па­нія на­ма­га­є­ться ви­пе­ре­ди­ти при­ро­ду ре­зи­стен­тно­сті, пе­ре­бу­ва­ю­чи в по­стій­них пе­ре­го­нах із бур’яна­ми. По­за­то­рік на ри­нок ви­йшов но­вий пре­па­рат То­пшот™, ці­ка­вий тим, що в йо­го скла­ді дві ді­ю­чих ре­чо­ви­ни з рі­зни­ми ме­ха­ні­зма­ми дії. Одна з них — пе­но­кс­су­лам — ефе­ктив­ний про­ти ши­ро­ко­го спе­ктра бур’янів — за ме­ха­ні­змом дії — ін­гі­бі­тор АЛС. Дру­га ді­ю­ча ре­чо­ви­на То­пшот — ци­га­ло­фоп-бу­тил — про­ти­зла­ко­вий за­сіб, що діє як ін­гі­бі­тор син­те­зу жир­них ки­слот у бур’янах. Ця ком­бі­на­ція на сьо­го­дні розв’язує біль­шість про­блем із бур’яна­ми — бо­ло­тни­ми, зла­ко­ви­ми й дво­доль­ни­ми, з най­мен­шим ри­зи­ком ви­ни­кне­н­ня ре­зи­стен­тних форм.

На кра­пель­но­му зро­шен­ні ще за­зви­чай до­да­ю­ться бур’яни, які по­ши­ре­ні в по­льо­вих куль­ту­рах. Це мо­же бу­ти і ам­бро­зія, і ло­бо­да бі­ла, і ци­кла­хе­на,

пор­ту­лак го­ро­дній, па­слін чор­ний то­що. Для по­си­ле­н­ня дії кон­тро­лю дво­доль­них «Син­ген­та» ре­ко­мен­дує за­сто­со­ву­ва­ти ба­ко­ву су­міш гер­бі­ци­дів То­пшот™ і Пік®. Про­те, ко­ли Пік® за­сто­со­ву­ють у сі­во­змі­ні з на­сту­пни­ка­ми-ово­ча­ми, по­трі­бно до їх ви­сі­ву ви­три­ма­ти пе­рі­од 18 мі­ся­ців. Усі на­ве­де­ні стра­хо­ві гер­бі­ци­ди мо­жна за по­тре­би за­сто­со­ву­ва­ти й у си­сте­мах за­хи­сту з до­схо­до­ви­ми гер­бі­ци­да­ми. До ре­чі, То­пшот™ є не­за­мін­ним гер­бі­ци­дом для ри­су на кра­пель­но­му зро­шен­ні зав­дя­ки на­дій­но­му кон­тро­лю са­ме зла­ко­вих бур’янів, зокре­ма, ви­дів ми­шію та паль­ча­тки.

За сло­ва­ми В. Ду­бро­ві­на, ко­жна ро­сли­на про­сян­ки на один ква­дра­тний метр за­би­рає 15 кг уро­жаю ри­су з ге­кта­ра. Якщо цих ро­слин бу­де 20 або 30 і біль­ше, втра­ти вро­жаю ста­но­ви­ти­муть, від­по­від­но, до то­ни й біль­ше. Ри­со­во­ди зна­ють, що без на­дій­но­го кон­тро­лю бур’янів уро­жаю ри­су вза­га­лі не отри­ма­єш. До то­го ж ці­на гер­бі­ци­ду То­пшот™ у роз­ра­хун­ку на ге­ктар сьо­го­дні ста­но­вить близь­ко 350 кг ри­су. Тоб­то збе­ре­же­на вро­жай­ність 0,4–0,5 т/га і ви­ще вже оку­пає за­сто­су­ва­н­ня цьо­го пре­па­ра­ту.

На­сту­пна група пре­па­ра­тів «Син­ген­та» за­без­пе­чує за­хист ри­су від хво­роб. Спе­ці­а­лі­сти ком­па­нії вва­жа­ють, що під­хід до ви­ко­ри­ста­н­ня фун­гі­ци­дів на ри­сі має бу­ти та­кий са­мий, як у ро­бо­ті з ґрун­то­ви­ми гер­бі­ци­да­ми. Тоб­то ґрун­то­вий гер­бі­цид на­но­сять на го­лу зем­лю до по­яви бур’янів і не че­ка­ють ні­яких про­гно­зів, то са­ме так по­трі­бно пра­цю­ва­ти і з фун­гі­ци­да­ми, оскіль­ки будь-який фун­гі­цид бу­де най­ефе­ктив­ні­шим, якщо він по­тра­пить на здо­ро­ве ли­стя ра­ні­ше, ніж там по­се­ли­ться гри­бок. То­му в ком­па­нії «Син­ген­та» ре­ко­мен­ду­ють пра­цю­ва­ти по яру­сах лис­тків. На ран­ніх ета­пах із по­явою пер­шо­го яру­су лис­тків ри­су на по­ча­тку ку­ще­н­ня про­по­ну­є­ться за­сто­со­ву­ва­ти фун­гі­цид Тілт®. На­сту­пний ярус лис­тків че­рез 3–4 ти­жні, у фа­зі по­ча­тку ви­хо­ду в труб­ку, слід за­хи­ща­ти фун­гі­ци­дом Рі­ас™. Пра­пор­це­вий ли­сток у ри­су ду­же ва­жли­вий для фор­му­ва­н­ня вро­жаю, і щой­но він з’явив­ся, слід та­кож уне­сти фун­гі­цид Рі­ас™: під­хід та­кий са­мий — обро­би­ти фун­гі­ци­дом ра­ні­ше, ніж йо­го вра­зить гри­бок. Рі­ас™ має по­си­ле­ну си­стем­ну дію про­ти пі­рі­ку­ля­рі­о­зу, за­без­пе­чує три­ва­лий і на­дій­ний за­хист про­ти хво­роб. На­сту­пний етап — цві­ті­н­ня ри­су — та­кож ду­же ва­жли­вий, адже це най­ура­зли­ві­ша фа­за ве­ге­та­ції ро­сли­ни. На се­ре­ди­ну цві­ті­н­ня ре­ко­мен­ду­є­ться за­сто­со­ву­ва­ти Амі­стар® Тріо.

Уже йшло­ся про еко­но­мі­чну до­ціль­ність про­труй­ни­ка Се­лест® Топ і гер­бі­ци­да То­пшот™, а яка «ці­на пи­та­н­ня» всі­єї про­по­но­ва­ної ком­па­ні­єю «Син­ген­та» си­сте­ми за­хи­сту? Якщо за­сто­со­ву­ва­ти всі пе­ре­лі­че­ні про­ду­кти — Се­лест® Топ, То­пшот™, Пік®, по­тім три фун­гі­ци­ди, ін­се­кти­цид дві­чі — на по­ча­тко­во­му ета­пі з пер­шим фун­гі­ци­дом і пі­зні­ше у фа­зу ку­ще­н­ня, а зго­дом ще й у фа­зу ви­хо­ду в труб­ку (пре­па­ра­том Ка­ра­те®зе­он), їх вар­тість бу­де екві­ва­лен­тною близь­ко 800 кг зер­на ри­су-сир­цю на ге­ктар. Однак за­без­пе­чу­є­ться по­тен­ці­ал уро­жай­но­сті 7–8 т/га, тоб­то вро­жай збіль­шу­є­ться на 3–5 т/га, і ви­ро­бник отри­мує до­да­тко­вий при­бу­ток.

Що­до де­си­ка­ції, то во­на та­кож по­трі­бна, осо­бли­во там, де на мо­мент зби­ра­н­ня є про­бле­ма з бур’яна­ми та під­ви­ще­на во­ло­гість. Та­кож є сенс під­су­шу­ва­ти вро­жай пі­зніх сор­тів ри­су. Для про­ве­де­н­ня де­си­ка­ції «Син­ген­та» ре­ко­мен­дує пре­па­ра­ти Ре­глон® Су­пер і Ре­глон® Ейр (для авіа­о­броб­ки). Оби­два про­ду­кти мі­стять ді­ю­чу ре­чо­ви­ну ди­кват, яка швид­ко роз­па­да­є­ться під впли­вом уль­тра­фі­о­ле­то­вих про­ме­нів. То­му най­кра­щий час для оброб­ки де­си­кан­та­ми — по­хму­рі дні, ніч, пі­зній ве­чір або ра­нок, ко­ли від­су­тня ін­тен­сив­на со­ня­чна ін­со­ля­ція. В та­ко­му ра­зі де­си­ка­ція спра­цює іде­аль­но.

КОМ­ПА­НІЯ, ЩО НАДИХАЄ

На­яв­ні ни­ні в аграр­но­му се­кто­рі умо­ви, а це на­сам­пе­ред до­сту­пність дже­рел во­до­по­ста­ча­н­ня та від­по­від­ний склад ґрун­тів, до­зво­ля­ють ли­ше в трьох пів­ден­них обла­стях Укра­ї­ни — Оде­ській, Ми­ко­ла­їв­ській і Хер­сон­ський — до­ве­сти по­сів­ні пло­щі ри­су на кра­пель­но­му зро­шен­ні до 250 тис. ге­кта­рів. А еко­ло­гі­чно об­ґрун­то­ва­на мо­жли­вість ви­ро­щу­ва­н­ня ри­су в Укра­ї­ні — до ши­ро­ти м. Кро­пив­ни­цько­го.

В ото­чен­ні ТОВ «Сла­вич. А» з Го­ло­при­стан­сько­го ра­йо­ну Хер­сон­щи­ни, спе­ці­а­лі­сти яко­го бу­ли на се­мі­на­рі, вже є кіль­ка го­спо­дарств, що ви­ро­щу­ють рис на кра­пель­но­му зро­шен­ні. «Ди­ви­мо­ся, як во­ни пра­цю­ють, які ре­зуль­та­ти отри­му­ють, і, мо­жли­во, са­мі за кіль­ка ро­ків спро­бу­є­мо. Ду­же надихає на­яв­ність пов­ної лі­ній­ки за­со­бів за­хи­сту ри­су на кра­пель­но­му зро­шен­ні від ком­па­нії„син­ген­та”. Ми вже дав­но за­сто­со­ву­є­мо пре­па­ра­ти ці­єї ком­па­нії на сво­їх че­ко­вих по­лях і зна­є­мо, що їм мо­жна пов­ні­стю до­ві­ря­ти — во­ни не під­ве­дуть», — ка­же агро­ном го­спо­дар­ства Максим Пан­чен­ко.

Ін­но­ва­цій­на те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня ри­су на кра­пель­но­му зро­шен­ні, яку роз­ро­бля­ють ві­тчи­зня­ні вче­ні за під­трим­ки та­ких по­ту­жних ком­па­ній, як «Син­ген­та», до­зво­ляє спо­ді­ва­ти­ся, що май­бу­тнє ри­су в Укра­ї­ні є, і йо­го час­тка в зер­но­ви­ро­бни­цтві вже не­за­ба­ром по­чне збіль­шу­ва­ти­ся.

Рис на кра­пель­но­му зро­шен­ні

Ку­ку­ру­дза – один з кра­щих по­пе­ре­дни­ків ри­су на зро­шен­ні За­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії за­хи­сту ро­слин Ін­сти­ту­ту ри­су НААН Укра­ї­ни, Те­тя­на Дуд­чен­ко Ме­не­джер ком­па­нії «Син­ген­та» Ва­ле­рій Ду­бро­він

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.