Че­сна соя

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

СОР­ТИ СОЇ КОМ­ПА­НІЇ «СЕМЕНСЕС ПРО­ГРЕЙН ІНК.» ЗА­СВІД­ЧИ­ЛИ ЦЬО­ГО РО­КУ СВІЙ ВИ­СО­КИЙ ГЕ­НЕ­ТИ­ЧНИЙ ПО­ТЕН­ЦІ­АЛ, ПО­СУ­ХО­СТІЙ­КІСТЬ І ВИ­ТРИ­ВА­ЛІСТЬ ДО НИЗ­КИ НЕ­СПРИ­Я­ТЛИ­ВИХ КЛІ­МА­ТИ­ЧНИХ ЧИН­НИ­КІВ

Іван Оба­бич

Ко­жна ста­біль­на насіннєва ком­па­нія, що має ви­со­ко­про­ду­ктив­ні сор­ти сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, за­ці­кав­ле­на на­да­ти ма­кси­маль­ну ін­фор­ма­цію про осо­бли­во­сті й пе­ре­ва­ги ви­ро­щу­ва­н­ня сво­єї про­ду­кції для агро­ви­ро­бни­ків Укра­ї­ни, то­му ком­па­нія «Семенсес Про­грейн Інк.» ви­сі­я­ла ве­ли­ку лі­ній­ку сор­тів сої вла­сної се­ле­кції на де­мон­стра­цій­них ді­лян­ках по­бли­зу с. По­гре­би Пол­тав­ської обла­сті (по­ля на­сін­ни­цької ком­па­нії «Рост-агро»), де мо­жна бу­ло по­ба­чи­ти, як ре­а­гує соя цьо­го ка­над­сько­го ори­гі­на­то­ра на умо­ви ни­ні­шньо­го вкрай не­спри­я­тли­во­го для куль­ту­ри ро­ку. Отож ста­ном на по­ча­ток сер­пня уся сор­то­ва лі­ній­ка де­мо­по­сі­ву бу­ла в до­бро­му ста­ні й на­би­ра­ла су­му ефе­ктив­них тем­пе­ра­тур для фор­му­ва­н­ня вро­жаю.

У чо­му ж се­крет сор­тів сої «Семенсес Про­грейн Інк.»? Мо­жли­во, в опти­маль­но­му по­пе­ре­дни­ко­ві? Нав­ряд чи. На цьо­му по­лі то­рік ви­ро­щу­ва­ли ку­ку­ру­дзу на зер­но, то­му основ­ний обро­бі­ток бу­ло здій­сне­но до­во­лі пі­зно. Мо­жли­во, у по­ли­ві й ви­со­ко­му удо­брен­ні? Та­кож ні: зро­ше­н­ня тут не­має, а в удо­бре­н­ня вне­сли зви­чай­ні N40P50K50.

На­справ­ді се­крет по­ля­гає у ви­со­ко­му ге­не­ти­чно­му по­тен­ці­а­лі сор­тів ці­єї ком­па­нії. У «Семенсес Про­грейн Інк.» є два се­ле­кцій­них на­пря­ми: пер­ший — так зва­ні Ір-сор­ти, тоб­то ви­со­ко­ін­тен­сив­ні, що від­зна­ча­ю­ться ви­со­ким рів­нем уро­жай­но­сті та по­су­хо­стій­ко­сті. Дру­гий на­прям — «Quali-pro» ви­со­ко­біл­ко­ві сор­ти, уміст про­те­ї­ну у яких 46–48% й ви­со­ка вро­жай­ність. Ке­рів­ник від­ді­лу з про­да­жу ТОВ «Про­грейн Укр» Во­ло­ди­мир Яку­бець за­зна­чає та­ке: «На­ші ви­со­ко­ін­тен­сив­ні сор­ти є по­су­хо­стій­ки­ми, і, як ми ба­чи­мо на цьо­му де­мо­по­лі, до­бре ви­три­му­ють спе­ку. Та­кож у ви­ро­бни­чих по­сі­вах по Укра­ї­ні во­ни в за­до­віль­но­му ста­ні. Ми ре­гу­ляр­но об’їжджа­є­мо по­ля на­ших клі­єн­тів і то­му

про­гно­зу­є­мо, що цьо­го ро­ку вро­жай на­ших сор­тів очі­ку­є­ться на рів­ні ви­со­ких по­ка­зни­ків».

З ча­су від­кри­т­тя ком­па­ні­єю «Семенсес Про­грейн Інк.» сво­го пред­став­ни­цтва в Укра­ї­ні (це ста­ло­ся 2014 ро­ку) вже за­ре­є­стро­ва­но 33 сор­ти, ще три — на ви­про­бу­ван­ні. Жо­дний ін­ший ори­гі­на­тор не має та­кої дов­гої лі­ній­ки сор­тів сої в Укра­ї­ні. Тож не див­но, що з 2,1 млн ге­кта­рів, що бу­ли за­сі­я­ні со­єю ни­ні­шньо­го ро­ку, по­над 700 тис. — це по­сі­ви сої «Семенсес Про­грейн Інк.».

Для пор­тфо­ліо пред­став­ни­цтва ТОВ «Про­грейн Укр» бу­ло ви­зна­че­но п’ять то­по­вих сор­тів, що най­кра­ще ада­пто­ва­ні для укра­їн­сько­го рин­ку. Зокре­ма, це сорт ви­со­ко­біл­ко­во­го на­пря­му Опус, а та­кож ви­со­ко­ін­тен­сив­ні сор­ти — Ко­фу, АСУКА, Арі­са й Ка­на­та. Про­те агро­хол­дин­ги ма­ють змо­гу на­пря­му за­ку­пи­ти в Ка­на­ді й ін­ші сор­ти з тих, що за­ре­є­стро­ва­ні в Укра­ї­ні.

«Слід бра­ти до ува­ги й те, — на­го­ло­сив Во­ло­ди­мир Яку­бець, — що ми ви­ро­щу­є­мо та ре­а­лі­зу­є­мо на­сі­н­ня не Гмо-сої й ду­же від­по­від­аль­но до цьо­го ста­ви­мо­ся: весь цикл ви­ро­щу­ва­н­ня — від сів­би елі­ти до зби­ра­н­ня ре­про­ду­кцій­но­го на­сі­н­ня про­хо­дить під кон­тро­лем на­шо­го агро­но­ма Юрія Сні­са­рен­ка. Ми до­во­ди­мо до ви­со­ко­які­сних на­сін­нє­вих стан­дар­тів від­по­від­ність сор­то­вої чи­сто­ти. За­па­ко­ву­є­мо на­сі­н­ня сої у фір­мо­ві біг-бе­ги, які за­во­зи­мо з Ка­на­ди (це дає нам змо­гу за­по­біг­ти фаль­си­фі­ка­ту). Біль­шість аграр­них під­при­ємств Укра­ї­ни за­ці­кав­ле­ні в отри­ман­ні ви­со­ко­які­сно­го ори­гі­наль­но­го на­сі­н­ня, яке від­по­від­ає всім сор­то­вим і які­сним по­ка­зни­кам. То­му ТОВ «Про­грейн Укр» су­про­во­джує своє на­сі­н­ня всі­ма під­твер­дни­ми до­ку­мен­та­ми, а са­ме: сер­ти­фі­ка­ти ISTA на отри­ма­ну елі­ту й сер­ти­фі­кат на по­сів­ні яко­сті на ви­ро­ще­ну пер­шу ре­про­ду­кцію, акт по­льо­вих апро­ба­цій, про­то­кол на від­су­тність ГМО.

ТОВ «Про­грейн Укр» орен­дує в Укра­ї­ні чо­ти­ри скла­ди, з яких від­бу­ва­є­ться від­пуск на­сі­н­ня: у По­гре­бах на Пол­тав­щи­ні (ТОВ «Рост-агро»), Ума­ні, Бі­лій Цер­кві та Ки­є­ві. У сво­їй ко­мер­цій­ній ді­яль­но­сті ком­па­нія «Про­грейн Укр» на­сам­пе­ред на­го­ло­шує на яко­сті сво­єї про­ду­кції та від­по­від­но­сті всім кри­те­рі­ям су­про­від­них до­ку­мен­тів. На­ші пар­тне­ри, які отри­ма­ли на­ше на­сі­н­ня, впев­не­ні в прав­ди­во­сті на­ших га­ран­тій і зна­ють, що обма­ну між на­ми не мо­же бу­ти.

ЩО ПО­КА­ЗА­ЛО ДЕМОПОЛЕ

Під час від­ві­да­н­ня укра­їн­ськи­ми агра­рі­я­ми де­мо­по­сі­вів сої агро­ном ТОВ «Про­грейн Укр» Юрій Сні­са­рен­ко на­дав сор­там та­кі ха­ра­кте­ри­сти­ки:

Опус: се­ре­дньо­ран­ній, ви­со­ко­біл­ко­вий (уміст про­те­ї­ну 46%). До­бра стій­кість до ви­ля­га­н­ня. То­рік в умо­вах Пол­тав­ської обла­сті цей сорт зби­ра­ли 3 ве­ре­сня. Ре­зуль­тат за вро­жай­ні­стю — 3,85 т/га.

Ко­фу: хіт про­да­жу й лі­дер уро­жай­но­сті ми­ну­ло­го ро­ку. Се­ре­дньо­ран­ній. На­віть в умо­вах ни­ні­шньо­го по­су­шли­во­го ро­ку від­зна­ча­є­ться ви­со­тою сте­бел. То­рік в умо­вах Се­ме­нів­сько­го р-ну Пол­тав­ської обла­сті сорт зби­ра­ли 10–11 ве­ре­сня. В Ко­те­лев­сько­му р-ну в го­спо­дар­стві «Скіф» на пло­щі 200 га сорт сфор­му­вав уро­жай­ність 4,2 т/га.

АСУКА: в умо­вах ми­ну­ло­го ро­ку був лі­де­ром де­мо­по­ля у «Рост-агро», сфор­му­вав­ши вро­жай 40,01 т/га. Про­те­їн — 40–41%. Та­кож був пе­ре­мож­цем на де­яких ін­ших де­мо­по­лях. Чу­до­во ви­три­мує цьо­го­рі­чну по­су­ху, ко­ли з 1 черв­ня й до 9 сер­пня бу­ло 33–40 мм ефе­ктив­них опа­дів.

Арі­са: сорт чу­до­во ви­три­мує спе­ку, про що свід­чить йо­го стан на де­мо­по­лі. Сорт при­йшов на за­мі­ну сор­ту Ме­ді­сон, яко­го в Ка­на­ді вже не­має, а в Укра­ї­ні він яки­мось чи­ном й до­сі про­да­є­ться без до­ку­мен­тів. За ре­зуль­та­та­ми ми­ну­ло­го ро­ку по­ка­зав уро­жай­ність 4,13 т/га.

Ка­на­та: най­пі­зні­ший сорт із лі­ній­ки «Про­грейн», має на­бра­ти 2800 те­пло­вих оди­ниць. Пов­но­ве­ге­та­цій­на соя, що мо­же ви­ко­ри­ста­ти все те те­пло, що дає при­ро­да за лі­то. Про­те є ри­зик то­го, що в пе­рі­од сер­пне­вої по­су­хи, ко­ли йде цві­ті­н­ня й на­лив бо­бів, сорт мо­же по­тра­пи­ти під за­пал. Однак якщо рік спри­я­тли­вий, цей сорт від­дя­чить ви­со­ким уро­жа­єм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.