Оле­ксандр Сав­чен­ко,

Агро­ном

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

Пе­ред ко­жним за­сто­су­ва­н­ням агре­гат обов’яз­ко­во ка­лі­бру­ють. На­при­клад, да­тчик ки­сло­тно­сті по­пе­ре­мін­но обробляють дво­ма кон­троль­ни­ми ти­па­ми роз­чи­нів. Да­тчи­ки еле­ктро­про­від­но­сті ка­лі­бру­ють спе­ці­аль­ним по­ту­жним ма­гні­том. Фо­то­еле­мент да­тчи­ка ор­га­ні­ки ка­лі­бру­є­ться дво­ма пла­сти­на­ми — чор­ною та бі­лою. Вза­га­лі ж екс­плу­а­та­ція ска­не­ра до­во­лі про­ста. Опе­ра­то­ру не по­трі­бно ду­ма­ти, ку­ди йо­му їха­ти. Все ви­ко­нує на­ві­га­ція. По­ле ді­ли­ться на сму­ги у 36 м зав­шир­шки, і для про­хо­ду тра­кто­ра з ви­мі­рю­валь­ним агре­га­том ми за­сто­со­ву­є­мо на­ші те­хно­ло­гі­чні ко­лії. Єди­на ва­жли­ва ро­бо­та, яка по­кла­да­є­ться на опе­ра­то­ра, це від­би­ра­н­ня проб ґрун­ту (у ви­зна­че­них мі­сцях і в зо­нах, де по­ка­зни­ки зна­чно від­рі­зня­ю­ться від за­галь­них). Отри­ма­ні да­ні з мо­ні­то­ра мо­жна пе­ре­не­сти за до­по­мо­гою фле­шки й ви­ко­ри­ста­ти в про­гра­мах ке­ру­ва­н­ня го­спо­дар­ством для ство­ре­н­ня карт-зав­дань й ін­ших ці­лей

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.