Бу­ти ближ­че до клі­єн­та

«ЦЕП­ПЕ­ЛІН-УКРА­Ї­НА» ВІД­ЧИ­НИ­ЛА ДВЕ­РІ НО­ВО­ГО ОФІ­СУ ОДЕ­СЬКО­ГО ФІ­ЛІ­А­ЛУ КОМ­ПА­НІЇ

The Ukrainian Farmer - - ТЕ­ХНІ­КА - Марк Бє­ляв­цев

Гар­на по­го­да, по­ві­тря­ні куль­ки, при­єм­на му­зи­ка, чи­слен­ні го­сті — так у се­ре­ди­ні сер­пня ком­па­нія «Цеппелін-укра­ї­на» свя­тко­во від­кри­ва­ла свій но­вий ре­гіо­наль­ний офіс в Оде­сі. Втім, у са­мій «пер­ли­ні бі­ля мо­ря» до­ста­тньо­го за пло­щею май­дан­чи­ка, на яко­му мо­гли б віль­но й про­сто­ро роз­мі­сти­ти­ся і ро­бо­чі мі­сця ме­не­дже­рів, і сер­ві­сна слу­жба, і склад за­па­сних ча­стин, і ви­став­ко­ва екс­по­зи­ція про­по­но­ва­ної ком­па­ні­єю те­хні­ки, ни­ні від­шу­ка­ти до­во­лі важ­ко. Зна­йшли та­кий ли­ше за 17 км від обла­сно­го цен­тру на ав­то­тра­сі Оде­са — Київ, про­те сю­ди ком­па­нія пе­ре­не­сла всі під­роз­ді­ли ре­гіо­наль­но­го філіалу, які ра­ні­ше бу­ли роз­ки­да­ні по рі­зних ло­ка­ці­ях. Зі­брав­ши їх під одним да­хом, «Цеппелін-укра­ї­на» не ли­ше ство­ри­ла ком­фор­тні умо­ви ро­бо­ти для вла­сно­го пер­со­на­лу, а й до­да­ла зру­чно­сті сво­їм клі­єн­там у пів­ден­но­му ре­гіо­ні, адже те­пер будь-які пи­та­н­ня во­ни мо­жуть ви­рі­ши­ти в одно­му мі­сці.

Від­кри­т­тя но­во­го офі­су, а вір­ні­ше ска­за­ти, ці­ло­го офі­сно­го цен­тру, роз­по­ча­ло­ся, як го­ди­ться, з пе­ре­рі­за­н­ня чер­во­ної стрі­чки. Пе­ред ці­єю уро­чи­стою це­ре­мо­ні­єю ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ з іно­зем­ни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми «Цеппелін Укра­ї­на» Хай­ко Край­зель ви­сту­пив із ко­ро­ткою про­мо­вою, у якій на­го­ло­сив, що роз­ви­ток бі­зне­су в ре­гіо­нах є одні­єю з го­лов­них скла­до­вих у стра­те­гії ком­па­нії.

«По­трі­бно ма­ти не ли­ше кра­си­вий офіс у сто­ли­ці, а й тут, у ре­гіо­нах теж тре­ба бу­ти по­руч із клі­єн­та­ми. Від­кри­т­тя но­во­го офі­су в Оде­сі для ме­не озна­чає, що кри­за, яку кра­ї­на пе­ре­жи­ва­ла остан­ні кіль­ка ро­ків, за­кін­чи­ла­ся. Все, що ми ро­би­мо, ми ро­би­мо для зру­чно­сті на­ших клі­єн­тів, аби ма­ти змо­гу про­по­ну­ва­ти їм про­фе­сій­ний сер­віс. То­му я ду­же ра­дий. Я ра­дію з то­го, що сьо­го­дні ми не ли­ше го­во­ри­мо про які­сну клі­єнт­ську під­трим­ку, а й ма­є­мо змо­гу на­о­чно по­ка­за­ти, що це озна­чає», — за­зна­чив Хай­ко Край­зель.

ТОВ з ІІ «Цеппелін Укра­ї­на» — до­чір­ня ком­па­нія ні­ме­цько­го про­ми­сло­во­го кон­цер­ну Zeppelin Gmbh, який пред­став­ле­но у 20 кра­ї­нах сві­ту у сфе­рі ди­лер­ства й ви­ро­бни­цтва. Офі­цій­на ре­є­стра­ція на­ціо­наль­но­го пред­став­ни­цтва Zeppelin і укла­да­н­ня уго­ди з про­від­ним пар­тне­ром Caterpillar про офі­цій­не ди­лер­ство в Укра­ї­ні від­бу­ли­ся 21 рік то­му — на­при­кін­ці ли­пня 1996 ро­ку. З то­го ча­су ком­па­нія сут­тє­во збіль­ши­ла кіль­кість ком­па­ній-пар­тне­рів і зна­чно роз­ши­ри­ла свій про­ду­кто­вий порт­фель, у яко­му на сьо­го­дні на­лі­чу­є­ться по­над 650 най­ме­ну­вань рі­зних за по­ту­жні­стю й при­зна­че­н­ням ма­шин для сіль­сько­го­спо­дар­ської, гір­ни­чої, бу­ді­вель­ної, лі­со­за­го­ті­вель­ної та на­фто­пе­ре­ро­бної га­лу­зей, а та­кож близь­ко 800 тис. по­зи­цій по зап­ча­сти­нах і на­ві­сно­му обла­днан­ню.

Сьо­го­дні «Цеппелін Укра­ї­на» має 8 фі­лі­а­лів у най­біль­ших ре­гіо­наль­них цен­трах кра­ї­ни, зокре­ма, у Льво­ві, Вінниці, Пол­та­ві, Кро­пив­ни­цько­му, Дні­прі, Оде­сі, а та­кож Го­рі­шніх Плав­нях і Кри­во­му Ро­зі. За­га­лом ком­па­нія пред­став­ле­на у 20 мі­стах, у яких роз­та­шо­ва­ні окре­мі сер­ві­сні цен­три, скла­ди зап­ча­стин, ін­ші слу­жби. На­при­клад, у Го­рі­шніх Плав­нях на Пол­тав­щи­ні вже по­над 5 ро­ків пра­цює цен­траль­ний склад гір­ни­чо-ви­до­був­ної те­хні­ки й центр від­нов­ле­н­ня дви­гу­нів і ве­ли­ких агре­га­тів, спе­ці­а­лі­сти яко­го зда­тні по­вер­ну­ти жи­т­тя ма­ши­нам, що вже від­пра­цю­ва­ли свій ре­сурс.

У 2014 ро­ці «Цеппелін Укра­ї­на» ста­ла офі­цій­ним ди­ле­ром кор­по­ра­ції AGCO, і з то­го ча­су по­ста­чає ві­тчи­зня­ним агра­рі­ям ком­бай­ни, тра­кто­ри й ін­шу сіль­гос­пте­хні­ку брен­дів Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra. Ві­та­ю­чи пар­тне­рів із від­кри­т­тям но­во­го офі­су, ди­ре­ктор із мар­ке­тин­гу AGCO в Схі­дній Єв­ро­пі Ан­тон Ко­стир­ко за­зна­чив, що фі­лі­а­ли й ре­гіо­наль­ні пред­став­ни­цтва, які від­кри­ває «Цеппелін Укра­ї­на», ін­ко­ли кра­си­ві­ші й ці­ка­ві­ші за її го­лов­ний офіс у Ки­є­ві.

«У цьо­му є стра­те­гія успі­ху ком­па­нії, яка не зво­дить для се­бе хма­ро­чо­си в сто­ли­ці, а бу­дує до­брі сер­ві­сні цен­три в ре­гіо­нах, — на­го­ло­сив він. — І це ли­ше ма­лень­кий аспект, який до­зво­ляє нам, кор­по­ра­ції AGCO як ви­ро­бни­ку сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, від­чу­ва­ти впев­не­ність у та­ких пар­тне­рах, як «Цеппелін Укра­ї­на». Ми ду­же ра­ді, що ком­па­нія ін­ве­стує час і ре­сур­си, щоб сер­ві­сні цен­три, у яких об­слу­го­ву­є­ться на­ша тех-

ні­ка, бу­ли на рів­ні єв­ро­пей­ських. Та­кож я мо­жу ска­за­ти, що да­ле­ко не у всіх дистри­бу­то­рів у Єв­ро­пі є та­кі сер­ві­сні цен­три, який від­кри­ла ком­па­нія «Цеппелін Укра­ї­на» в Оде­сі. Тож хо­чу по­дя­ку­ва­ти пра­ців­ни­кам ком­па­нії й по­ба­жа­ти оде­сько­му філіалу успі­хів».

Пі­сля офі­цій­ної ча­сти­ни від­кри­т­тя но­во­го мі­сця дис­ло­ка­ції філіалу го­стей за­про­си­ли на екс­кур­сію йо­го при­мі­ще­н­ня­ми. На вхо­ді в офі­сну бу­дів­лю в по­ле зо­ру від­ра­зу по­тра­пляє ве­ли­ка кар­та Укра­ї­ни, на якій ком­па­нія по­зна­чи­ла мі­сця сво­єї при­су­тно­сті з пе­ре­ра­ху­ва­н­ням усіх по­слуг, що на­дає в них сво­їм клі­єн­там. У дво­по­вер­хо­вій бу­дів­лі роз­та­шу­ва­ли­ся про­сто­рі ка­бі­не­ти, у яких пра­цю­ють фа­хів­ці, що зав­жди го­то­ві на­да­ти які­сну кон­суль­та­цію з пи­тань сер­ві­су, те­хні­ки та за­па­сних ча­стин до неї. З дру­го­го по­вер­ху — пе­ре­хід у ре­мон­тний і склад­ський бло­ки. Ре­мон­тний блок яв­ляє со­бою ве­ли­че­зний ка­пі­таль­ний уте­пле­ний бокс, у яко­му мо­же віль­но роз­мі­сти­ти­ся не одна оди­ни­ця те­хні­ки та ще бу­де ба­га­то віль­но­го мі­сця — це аби бу­ло зру­чно пра­цю­ва­ти сер­ві­сним ін­же­не­рам і ме­ха­ні­кам. Вар­то за­ува­жи­ти, що во­ни за­без­пе­че­ні всім не­об­хі­дним обла­дна­н­ня для про­ве­де­н­ня ді­а­гно­сти­ки й ре­мон­ту.

Про мо­жли­во­сті сер­ві­сної слу­жби ком­па­нії го­стям до­кла­дно роз­по­вів ке­рів­ник від­ді­лу сер­ві­су де­пар­та­мен­ту сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки «Цеппелін Укра­ї­на» Ва­ле­рій За­гу­ра. Осо­бли­ву ува­гу він звер­нув на ва­жли­вість своє­ча­сної про­фі­ла­кти­ки й те­хоб­слу­го­ву­ва­н­ня ма­шин і ме­ха­ні­змів. На­при­клад, сер­ві­сний під­роз­діл упро­ва­див про­гра­му від­бо­ру проб олив, яка до­зво­ляє ма­кси­маль­но по­дов­жи­ти строк екс­плу­а­та­ції обла­дна­н­ня й зни­зи­ти екс­плу­а­та­цій­ні ви­тра­ти на ньо­го. Про­би олив про­хо­дять де­таль­ний ана­ліз, за ре­зуль­та­та­ми яко­го ви­яв­ля­ють «слаб­кі мі­сця» ма­шин і за­по­бі­га­ють ви­ни­кнен­ню мо­жли­вих про­блем.

По­руч із ре­мон­тним бо­ксом роз­та­шо­ва­но зі­став­ний за роз­мі­ра­ми склад зап­ча­стин до те­хні­ки. Ззов­ні — ще один склад ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів. Тут, на по­двір’ї, та­кож роз­та­шо­ва­на сто­ян­ка для сер­ві­сних ав­то­мо­бі­лів. «Фі­лі­ал має три вла­сних сер­ві­сних ав­то­мо­бі­лі, які в ре­жи­мі 24/7 го­то­ві ви­їха­ти до ко­ри­сту­ва­чів на­шої те­хні­ки в ра­зі, якщо з нею ви­ни­кли якісь не­по­лад­ки. Ці пе­ре­сув­ні май­стер­ні ма­ють усе обла­дна­н­ня, щоб уста­но­ви­ти при­чи­ни про­блем у ро­бо­ті й усу­ну­ти їх на мі­сці в клі­єн­та, ма­кси­маль­но ско­ро­тив­ши, та­ким чи­ном, час про­стою те­хні­ки», — роз­по­вів Ві­та­лій Бут, ме­не­джер із про­да­жу сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки «Цеппелін Укра­ї­на» і за су­мі­сни­цтвом «го­лов­на лю­ди­на» в оде­сько­му офі­сі ком­па­нії.

Кіль­ка слів про де­мон­стра­цій­ний май­дан­чик. На від­крит­ті на ньо­му бу­ли пред­став­ле­ні тра­кто­ри й ком­байн Fendt, ґрун­то­об­ро­бна те­хні­ка Gregoire Besson, а та­кож до­ро­жньо-бу­ді­вель­на те­хні­ка Caterpillar i SEM. Ан­тон Ко­стир­ко спо­ча­тку по­ба­жав, щоб уже не­вдов­зі на цьо­му май­дан­чи­ку сто­я­ли де­сять тра­кто­рів Fendt, але по­тім пе­ре­ду­мав: «Ні, кра­ще не­хай де­сять на­ших но­вих тра­кто­рів пра­цю­ють у по­лі, а тут до­ста­тньо й одно­го, щоб де­мон­стру­ва­ти йо­го по­ку­пцям».

По за­кін­чен­ню екс­кур­сії го­спо­да­рі й го­сті від­кри­т­тя но­во­го офі­сно­го цен­тру «Цеппелін Укра­ї­на» в Оде­сі ма­ли мо­жли­вість по­спіл­ку­ва­ти­ся між со­бою, по­ді­ли­ти­ся вра­же­н­ня­ми, обго­во­ри­ти на­галь­ні пи­та­н­ня спів­пра­ці. Ми ж тим ча­сом по­ці­ка­ви­ли­ся в ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ком­па­нії пла­на­ми на най­ближ­че май­бу­тнє.

«Де­пар­та­мент сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки «Цеппелін-агро» сьо­го­дні зро­стає най­швид­ши­ми тем­па­ми. У 2014 ро­ці ком­па­нія отри­ма­ла від AGCO ди­лер­ство трьох брен­дів — Fendt, Challenger, Massey Ferguson у трьох ре­гіо­нах — Пол­та­ві, Льво­ві, Кро­пив­ни­цько­му. То­рік «Це­пе­лін Укра­ї­на» отри­ма­ла від AGCO офі­цій­не пра­во на дистри­бу­цію те­хні­ки тор­го­вої мар­ки Fendt в Оде­ській обла­сті, а на­сту­пно­го — пла­ну­є­ться від­кри­ти ще кіль­ка но­вих обла­сних сер­ві­сних цен­трів з об­слу­го­ву­ва­н­ня те­хні­ки зі скла­дом зап­ча­стин і сер­ві­сної май­стер­ні. Та­кож є пла­ни з роз­ви­тку на­шо­го офі­су в Ки­є­ві, бу­дів­ни­цтва дру­гої чер­ги сер­ві­сно­го цен­тру в Го­рі­шніх Плав­нях, на що очі­ку­є­мо ін­ве­сти­цій у 2018 і 2019 ро­ках. Остан­ні ро­ки че­рез кри­зу ми не зро­би­ли ба­га­то чо­го із за­ду­ма­но­го, тож те­пер, ко­ли еко­но­мі­ка по­ча­ла зро­ста­ти, бу­де­мо актив­но роз­ви­ва­ти­ся», — роз­по­вів Хай­ко Край­зель.

Но­ве офі­сне при­мі­ще­н­ня та де­мон­стра­цій­ний май­дан­чик Оде­ської фі­лії ком­па­нії "Цеппелін Укра­ї­на"

Де­мон­стра­ція сер­ві­сної зо­ни та скла­ду за­па­сних ча­стин го­стям по­дії

Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ з ІІ «Цеппелін Укра­ї­на» Хай­ко Край­зель під час уро­чи­сто­го пе­ре­рі­за­н­ня чер­во­ної стрі­чки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.