ДО­ВІД­КА

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

Про­ду­кція «Ав­густ» ко­ри­сту­є­ться по­пи­том в Укра­ї­ні, Бі­ло­ру­сі, Ро­сії, Ка­зах­ста­ні, Мол­до­ві, а та­кож актив­но за­крі­плює свої по­зи­ції у Сер­бії, Ко­лум­бії, Еква­до­ру, Бра­зи­лії, Ма­рок­ко, Ту­ні­су, Мон­го­лії. На рин­ку за­со­бів за­хи­сту ро­слин Укра­ї­ни пре­па­ра­ти «Ав­густ» вперше з’яви­лись уb2003bро­ці. На сьо­го­дні пор­тфо­ліо про­ду­кції «Ав­густ» охо­плює по­над 50 пре­па­ра­тів. Що­ро­ку ре­є­стру­ють но­ві пре­па­ра­ти «Ав­гу­ста», які від­зна­ча­ю­ться до­вер­ше­ною які­стю та ви­со­кою ефе­ктив­ні­стю.b

За ре­зуль­та­та­ми остан­ніх се­зо­нів, про­ду­кція «Ав­густ» вхо­дить до п’ятір­ки лі­де- рів на рин­ку за­со­бів за­хи­сту ро­слин Укра­ї­ни. Пре­па­ра­ти «Ав­густ» ста­ли не­за­мін­ною лан­кою у си­сте­мах за­хи­сту сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур на­ших агра­рі­їв.b

Ви­ро­бни­цтво пре­па­ра­тів здій­сню­є­ться у Бі­ло­ру­сі на по­ту­жній су­ча­сній ви­ро­бни­чій ба­зі - за­во­ді «Ав­густ-бєл» - най­біль­шо­му су­ча­сно­му підприємстві з ви­ро­бни­цтва за­со­бів за­хи­сту ро­слин у Ре­спу­блі­ці Бі­ло­русь.

Під­при­єм­ство осна­ще­не ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чним обла­дна­н­ням про­від­них єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків. За­вод­ська ла­бо­ра­то­рія має най­кра­щі при­ла­ди, що до­зво­ляє здій­сню­ва­ти вхі­дний кон­троль си­ро­ви­ниb та ви­ро­бни­чих пре­па­ра­тів, а це за­без­пе­чує ви­со­ку якість ви­ро­бле­ної про­ду­кції.

По­ту­жний на­у­ко­вий під­роз­діл ком­па­нії «Ав­густ» роз­ро­бляє ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні пре­па­ра­тив­ні фор­ми, під­би­ра­ю­чи най­більш ефе­ктив­ні та ори­гі­наль­ні по­єд­на­н­ня ді­ю­чих ре­чо­вин.

Та­кож ком­па­нія «Ав­густ» роз­ро­би­ла уні­каль­ний агро­но­мі­чний пор­тал те­хно­ло­гі­чно­го су­про­во­ду «Pole-online». Ши­ро­ко ві­до­мі в агро­но­мі­чно­му се­ре­до­ви­щі ще два про­е­кти ком­па­нії — «Агро­но­мі­чні олім­пі­а­ди» та «Ав­густ-ринг».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.