ВА­ЛЕ­РІЙ КИ­СІЛЬ, ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор ТОВ «Ав­густ-укра­ї­на»

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

«Ав­густ» по­стій­но сти­му­лює під­ви­ще­н­ня фа­хо­во­го рів­ня сво­їх пар­тне­рів — про­ве­де­но на­вча­н­ня по­над 1,5 тис. агро­но­мів, успі­шно пра­цює про­ект «По­ле-он­лайн», роз­ви­ва­є­ться про­ект «Ме­тео-агро». На­ше зав­да­н­ня по­ля­гає в то­му, щоб пар­тнер отри­му­вав не ли­ше ви­со­ко­які­сний про­дукт, а й ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ний су­про­від від сів­би до зби­ра­н­ня вро­жаю. Без­пе­ре­чно, нам ви­гі­дні­ше пра­цю­ва­ти з більш гра­мо­тни­ми спе­ці­а­лі­ста­ми, адже не­се­мо спіль­ну від­по­від­аль­ність за отри­ма­ний ре­зуль­тат.

Мі­жна­ро­дні агро­но­мі­чні олім­пі­а­ди єb ціл­ко­ви­тим екс­клю­зи­вом ком­па­нії «Ав­густ» (по­ді­бних за­хо­дів не про­во­дить жо­дна ко­мер­цій­на ком­па­нія, що пра­цює на рин­ку агро­бі­зне­су). Не мо­же не ра­ду­ва­ти, що на пер­ших трьох го­лов­них фа­хо­вих зма­га­н­нях пе­ре­ма­га­ли са­ме укра­їн­ські агро­но­ми. Ни­ні­шньо­го ро­ку та­кож по­сі­ли при­зо­ве мі­сце.

Си­сте­ма ін­те­ле­кту­аль­них зма­га­ньb — ду­же ці­ка­вий ком­пле­ксний фор­мат. Зокре­ма й че­рез ньо­го ні­би по­да­є­мо си­гнал: ми не ли­ше по­ста­чаль­ни­ки пре­па­ра­тів, ми ще й не­се­мо ін­фор­ма­цію. Сти­му­лю­є­мо на­ших пар­тне­рів зга­ду­ва­ти про під­ру­чни­ки, шу­ка- ти но­вин­ки. Це до­по­ма­гає їм ру­ха­ти­ся впе­ред, до кра­щих ре­зуль­та­тів. То­ді во­ни бе­руть на­ші про­ду­кти усві­дом­ле­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.