ЯРО­СЛАВ КЕ­ДЕСЬ, го­лов­ний агро­ном ТОВ «Райз-захід» (Рів­нен­ська обл.)

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

У нас в обро­бі­тку 50 тис ге­кта­рів зем­лі. Ви­ро­щу­є­мо ози­му пше­ни­цю, ку­ку­ру­дзу, сою, рі­пак. По всіх куль­ту­рах ма­є­мо ви­со­кі вро­жаї. До­брих ре­зуль­та­тів до­ся­га­є­мо й зав­дя­ки на­шо­му пар­тне­ру — ТОВ «Ав­густ Укра­ї­на». За­со­би за­хи­сту ро­слин (ін­се­кти­цид Бо­рей Нео, фун­гі­цид Спі­ріт, про­труй­ник ТМТД та ін.), які по­ста­чає ком­па­нія, ма­ють ви­со­ку якість і ді­є­вість.

Та­кож ме­ні ду­же ім­по­ну­ють агро­но­мі­чні зма­га­н­ня, які вла­што­вує ком­па­нія «Ав­густ». Чо­му ми їде­мо сю­ди? Тут ми зга­ду­є­мо в со­бі сту­ден­та, а це ду­же при­єм­но. Адже те, що ми ко­лись ви­вча­ли в ін­сти­ту­тах, чи­та­є­мо в лі­те­ра­ту­рі, не зав­жди або не­ча­сто за­сто­со­ву­є­мо на пра­кти­ці, але десь там — у сві­до­мо­сті аку­му­лю­є­ться. Агро­ном — про­фе­сія твор­ча, ви­ма­гає все­бі­чних знань, при­чо­му во­ни ма­ють онов­лю­ва­ти­ся. І це про­сто чу­до­во, що ком­па­нія «Ав­густ» від­шу­ка­ла ори­гі­наль­ну фор­му на­вча­н­ня агро­но­мів, яка об’єд­нує зма­галь­ність і по­да­чу знань у фор­мі, що по­тре­бує по­стій­но пра­цю­ва­ти над со­бою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.