ПШЕ­НИ­ЦЯ ОЗИ­МА. ПРО­ПО­ЗИ­ЦІЇ СВІ­ТО­ВОЇ СЕ­ЛЕ­КЦІЇ

The Ukrainian Farmer - - ТЕМА НОМЕРА - Ми­ко­ла Су­чик, на­чаль­ник від­ді­лу на­сін­ни­цтва, стар­ший на­у­ко­вий кон­суль­тант АХК «ВІТАГРО», канд. с.-г. на­ук

Су­ча­сна се­ле­кція сіль­сько­го­спо­дар­ських ро­слин пе­ре­жи­ває пе­рі­од актив­но­го ін­но­ва­цій­но­го штур­му. В умо­вах ве­ли­кої кіль­ко­сті по­льо­вих ви­про­бу­вань, до­слі­джень, на­у­ко­во-пра­кти­чних се­мі­на­рів і кон­фе­рен­цій, а та­кож мит­тє­во­го роз­по­всю­дже­н­ня ін­фор­ма­ції у сві­то­во­му аграр­но­му про­сто­рі ма­ло­про­ду­ктив­ні сор­ти з низь­кою про­ду­ктив­ні­стю ду­же швид­ко опи­ня­ю­ться в ті­ні. Тож для агра­рія, який орі­єн­ту­є­ться на ро­слин­ни­цтво ін­тен­сив­но­го ти­пу, ва­жли­во зна­ти пе­ре­до­ві «іме­на» сор­тів, з яки­ми мо­жна до­сяг­ти ви­со­ких ре­зуль­та­тів. Адже від­по­від­но до ви­снов­ків екс­пер­тів ФАО, про­тя­гом най­ближ­чих 30 ро­ків весь сві­то­вий при­ріст ви­ро­бни­цтва про­ду­кції ро­слин­ни­цтва бу­де до­ся­гну­то шля­хом се­ле­кції, тоб­то но­вих сор­тів, їхніх но­вих вла­сти­во­стей і які­сних по­ка­зни­ків. Якщо ж ана­лі­зу­ва­ти сьо­го­де­н­ня, то за під­ра­хун­ка­ми вче­них, ни­ні при­ріст уро­жай­но­сті зер­но­вих на 50% до­ся­га­є­ться впро­ва­дже­н­ням но­вих сор­тів, а 50 — шля­хом удо­ско­на­ле­н­ня те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня.

Ві­до­мо, що ви­ко­ри­ста­н­ня ста­рих сор­тів, за­не­се­них до Ре­є­стру по­над 8–10 ро­ків то­му, при­зво­дить до зби­тків. То­му, по­трі­бно доби­ра­ти но­ві, за­ре­є­стро­ва­ні в остан­ні 3–5 ро­ків, адже ко­жна сор­то­за­мі­на дає при­бав­ку вро­жай­но­сті 1,5–2,0 т/га.

Однак успад­ко­ва­ний ге­не­ти­чний по­тен­ці­ал сор­ту не мо­же сам по со­бі га­ран­ту­ва­ти від­по­від­ну вро­жай­ність, оскіль­ки ре­а­лі­за­ція по­тен­ці­а­лу зна­чно за­ле­жить від ре­гу­льо­ва­них і не ре­гу­льо­ва­них чин­ни­ків дов­кі­л­ля, ство­ре­н­ня для ко­жно­го сор­ту від­по­від­них умов і сор­то­вої агро­те­хні­ки.

То­му на осно­ві ре­зуль­та­тів ви­вче­н­ня те­о­ре­ти­ко-ме­то­до­ло­гі­чних основ фор­му­ва­н­ня на­сін­ни­цтва ози­мих зер­но­вих куль­тур бу­ло вста­нов­ле­но, що за сту­пе­нем ін­тен­сив­но­сті ви­ро­щу­ва­н­ня на­сі­н­ня сор­ти по­ді­ля­ють на ви­со­ко­ін­тен­сив­ні (на­пів­кар­ли­ко­ві або низь­ко­ро­слі), ін­тен­сив­ні (сор­то­тип Бе­зо­стої 1, се­ре­дньо­ро­слі або «уні­вер­саль­ні»), пла­сти­чні (сор­то­тип Ми­ро­нів­ської 808).

Для про­сті­шо­го ро­зу­мі­н­ня ці ти­пи сор­тів мо­жна по­рів­ня­ти з ав­то­мо­бі­ля­ми:

Так, сор­ти ви­со­ко­ін­тен­сив­но­го ти­пу від­по­від­а­ти­муть бо­лі­дам Фор­му­ли 1, де для до­ся­гне­н­ня ма­кси­маль­ної швид­ко­сті по­трі­бна іде­аль­на тра­са, ви­со­ко­які­сне паль­не й до­свід­че­ний пі­лот.

До основ­них осо­бли­во­стей сор­тів ви­со­ко­ін­тен­сив­но­го й ін­тен­сив­но­го

ти­пів на­ле­жить ви­со­кий по­тен­ці­ал уро­жай­но­сті (по­над 10 т/га), ви­со­ка якість зер­на, стій­кість про­ти основ­них хво­роб і ви­ля­га­н­ня, се­ре­дній або до­брий рі­вень зи­мо­стій­ко­сті й по­су­хо­стій­ко­сті. Ро­сли­ни цьо­го ти­пу за­зви­чай на­пів­кар­ли­ко­ві або низь­ко­ро­слі (близь­ко 90 см). Куль­ту­ри ви­со­ко­ін­тен­сив­но­го й ін­тен­сив­но­го сор­тів орі­єн­то­ва­ні на ін­тен­сив­ні те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня, оскіль­ки во­ни ви­ба­гли­ві до ви­со­ко­го агро­фо­ну, по­пе­ре­дни­ків, спри­я­тли­вих умов, опти­маль­них стро­ків ви­сі­ву, однак ма­ють не­ви­со­кі ада­птив­ні вла­сти­во­сті.

Слід пам’ята­ти, що за ви­ро­щу­ва­н­ня сор­тів ін­тен­сив­но­го ти­пу за «усе­ре­дне­ною» те­хно­ло­гі­єю, їхній ге­не­ти­чний по­тен­ці­ал ре­а­лі­зу­є­ться ли­ше на 20–30%.

Про­те, що ро­би­ти, ко­ли їзди­ти до­во­ди­ться без­до­ріж­жям і го­лов­ною ме­тою є про­сто до­бра­ти­ся до пун­кту при­зна­че­н­ня. От то­ді в при­го­ді ста­не про­ста Ни­ва, яка не­ви­ба­гли­ва як до до­ріг, так і до паль­но­го.

Сор­ти пла­сти­чно­го ти­пу від­зна­ча­ю­ться ви­со­кою агро­еко­ло­гі­чною пла­сти­чні­стю: ма­ють ви­со­кі по­ка­зни­ки мо­ро­зо- й зи­мо­стій­ко­сті, до­бру ре­ге­не­ра­цій­ну зда­тність пі­сля пе­ре­зи­мів­лі.

Слід за­зна­чи­ти, що сор­ти цьо­го ти­пу ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться най­ви­щи­ми ада­пта­цій­ни­ми вла­сти­во­стя­ми: ма­ють ви­щий, ніж сор­ти ін­ших ти­пів, рі­вень уро­жай­но­сті за не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов, низь­ко­му ре­сур­сно­му за­без­пе­чен­ні, не­за­до­віль­них по­пе­ре­дни­ках. Однак за ви­со­ко­го агро­фо­ну, пі­сля кра­щих по­пе­ре­дни­ків і за спри­я­тли­вих умов зво­ло­же­н­ня сор­ти цьо­го ти­пу схиль­ні до ви­ля­га­н­ня й за рів­нем уро­жай­но­сті по­сту­па­ю­ться за­зна­че­ним ви­ще сор­там.

За до­сві­дом вдо­ско­на­ле­н­ня сор­то­вої агро­те­хні­ки в одно­му з най­успі­шні­ших Агро­хол­дин­гів По­ді­л­ля, в та­бли­цях на­ве­де­но сор­ти, які за­без­пе­чи­ли най­кра­щу про­ду­ктив­ність в сво­їй гру­пі за сту­пе­нем ін­тен­сив­но­сті.

ВИ­МО­ГИ ДО ПО­ПЕ­РЕ­ДНИ­КІВ

Най­кра­щий по­пе­ре­дник для ози­мої пше­ни­ці в зо­ні Лі­со­сте­пу — ба­га­то­рі­чні бо­бо­ві тра­ви (ко­ню­ши­на, лю­цер­на й ін.). Во­ни зба­га­чу­ють ґрунт азо­том і ви­со­ко­які­сною ор­га­ні­чною ма­сою з по­жнив­них ре­шток. З ро­слин­ни­ми реш­тка­ми в ґрун­ті за­ли­ша­є­ться до 150 кг/ га азо­ту. Крім то­го, по­лі­пшу­є­ться стру­кту­ра й під­ви­щу­є­ться біо­ло­гі­чна актив­ність ґрун­ту, змен­шу­є­ться за­бур’яне­ність по­сі­вів ози­мої пше­ни­ці.

Ві­дмін­ним по­пе­ре­дни­ком є зер­но­ві бо­бо­ві куль­ту­ри: го­рох, ви­ка, кор­мо­ві бо­би, соя й ін. Во­ни по­лі­пшу­ють стру­кту­ру ґрун­ту, не за­би­ра­ють із ньо­го азот, змен­шу­ють за­бур’яне­ність. Ува­жа­є­ться, що чим силь­ні­ше роз­ви­не­ний тра­во­стій зер­но­бо­бо­вих, тим біль­ший вплив їх на вро­жай­ність на­сту­пної куль­ту­ри.

СТРО­КИ СІВ­БИ

Про­ду­ктив­ність ро­слин змен­шу­є­ться як за ран­ніх, так і за пі­зніх стро­ків сів­би. У пер­шо­му ви­пад­ку ози­ма пше­ни­ця роз­ви­ває ве­ли­ку ве­ге­та­тив­ну ма­су, силь­но ку­щи­ться. Вна­слі­док пе­ре­ро­ста­н­ня ро­сли­ни по­чи­на­ють ін­тен­сив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти за­па­сні ре­чо­ви­ни й ста­ють менш стій­ки­ми до не­спри­я­тли­вих умов, зни­жу­ють зи­мо­стій­кість.ро­сли­ни пі­зніх стро­ків сів­би дов­ше схо­дять, не всти­га­ють во­се­ни роз­ку­щи­тись, роз­ви­ну­ти до­ста­тню ко­ре­не­ву си­сте­му й над­зем­ну ма­су.

Сор­ти іно­зем­ної се­ле­кції вимагають ран­ніх стро­ків сів­би, для пов­ної ре­а­лі­за­ції ге­не­ти­чно­го по­тен­ці­а­лу во­ни ма­ють прой­ти фа­зу ку­щі­н­ня.

Ни­ні на­бли­жа­є­ться най­від­по­від­аль­ні­ша по­ра для сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­ка — по­сів­на кам­па­нія ози­мих зер­но­вих куль­тур. І пер­ше, що по­тре­бує ува­ги за ви­ро­щу­ва­н­ня будь-ко­го ти­пу сор­ту, — це за­хист на­сі­н­ня.

Ре­зуль­та­ти фі­то­екс­пер­ти­зи на­сі­н­ня ози­мих куль­тур в біль­шо­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських ви­ро­бни­ків нев­ті­шні — ура­же­н­ня фу­за­рі­о­зом мо­же ся­га­ти по­над 20%.

Крім то­го, при оброб­ці на­сі­н­ня в Агро­хол­дин­гу обо­вяз­ко­во до­да­ють та­кі ком­по­нен­ти як мі­кро­до­бри­во Аван­гард

Старт — для сти­му­ля­ції по­ча­тко­во­го ро­сту ко­ре­не­вої си­те­ми ро­сли­ни, та іму­но­про­те­ктор -ан­ти­стре­сант Гу­мі­філд — для по­кра­ще­н­ня енер­гії про­ро­ста­н­ня та зня­т­тя стре­су про­рос­тків у фа­зі схо­дів

Гі­дною від­по­від­дю на та­кі ви­кли­ки є оброб­ка на­сі­н­ня про­труй­ни­ком ТЕВІРОН ТМ «Бай­тон» — ЗЗР укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва за ка­над­ськи­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Ді­ю­чі ре­чо­ви­ни в пре­па­ра­тах ТМ «Бай­тон» по­єд­на­но з фор­му­ля­ці­я­ми дру­го­го по­ко­лі­н­ня, вна­слі­док чо­го по­зи­тив­ні яко­сті пре­па­ра­тів по­си­ле­ні, а не­га­тив­ні, та­кі як при­гні­че­н­ня куль­тур­них ро­слин і вве­де­н­ня в стрес, — змен­ше­ні.

За­сто­су­ва­н­ня цьо­го про­труй­ни­ка до­зво­ляє май­же 100%-во зни­щи­ти шкі­дли­ву мі­кро­фло­ру як на по­верх­ні на­сі­ни­ни, так і зне­за­ра­зи­ти за­ро­док на­сі­ни­ни.

Для су­ча­сно­го агра­рія в на­го­ді ста­не і успі­шний до­свід Агро­хол­дин­гу про­ве­де­н­ня са­ме осін­ньо­го за­хи­сту ози­мої пше­ни­ці від бу­ря­нів. Зокре­ма, най­біль­шу ді­є­вість до­ве­ла ба­ко­ва су­міш гер­бі­ци­ду ТМ «Бай­тон»

Трамп — 2,5 л/га з гер­бі­ци­дом суль­фо­ніл­се­чо­вин­ної гру­пи

Ко­жне сіль­сько­го­спо­дар­ське під­при­єм­ство має ін­ди­ві­ду­аль­но оби­ра­ти сорт куль­ту­ри за­ле­жно від ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних умов і сво­їх фі­нан­со­вих мо­жли­во­стей, про­те се­ле­кцій­на на­у­ка не сто­їть на мі­сці й дає гі­дну від­по­відь у ви­гля­ді но­вих ви­со­ко­про­ду­ктив­них сор­тів най­більш ада­пто­ва­них до ви­кли­ків клі­ма­ту, що змі­ню­є­ться.

Рис.1. Ре­зуль­та­ти ана­лі­зу ура­же­н­ня про­рос­тків на­сі­н­ня пше­ни­ці ози­мої ру­лон­ним ме­то­дом

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.