Ро­бо­та на ви­со­ких ти­трах

БІО­ПРЕ­ПА­РА­ТИ Є ГОЛОВНИМИ СОЮЗНИКАМИ СОЇ В ДОСЯГНЕННІ ВИ­СО­КОЇ ПРО­ДУ­КТИВ­НО­СТІ. ОСО­БЛИ­ВО, ЯКЩО ЦЕ ЯКІ­СНІ ПРЕ­ПА­РА­ТИ І ЇХ ЗА­СТО­СУ­ВА­Н­НЯ ВІД­БУ­ЛО­СЯ ПРА­ВИЛЬ­НО

The Ukrainian Farmer - - ТЕМА НОМЕРА - Пав­ло Ко­ро­тич

Одну з най­ці­ка­ві­ших ло­ка­цій під час цьо­го­рі­чно­го Агро­пі­кні­ка (що йо­го тра­ди­цій­но про­во­дить на сво­їх по­лях на Пол­тав­щи­ні ТОВ «Рост-агро») пред­ста­ви­ла ком­па­нія «Агрі­те­ма». Під­ви­ще­ний ін­те­рес до те­хно­ло­гі­чних рі­шень ці­єї ком­па­нії мо­жна по­ясни­ти дво­ма про­гре­сив­ни­ми трен­да­ми, оби­два з яких «Агрі­те­ма» охо­плює. По-пер­ше, це соя — най­більш ди­на­мі­чна у сво­є­му роз­ви­тку куль­ту­ра на укра­їн­ських по­лях. По-дру­ге, (утім, ма­буть, це є го­лов­ним), тренд до біо­ло­гі­за­ції сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Те­ма біо­ло­гі­чних пре­па­ра­тів із ко­жним ро­ком усе по­ту­жні­ше лу­нає на всіх аграр­них кон­фе­рен­ці­ях, се­мі­на­рах і днях по­ля, все біль­ше при­хиль­ни­ків цих те­хно­ло­гій з’яв­ля­є­ться по всьо­му сві­ті. На­віть про­від­ні хі­мі­чні ком­па­нії до­да­ють у свої про­ду­кто­ві лі­ній­ки біо­пре­па­ра­ти, або ж по­гли­на­ють мен­ші біо­те­хно­ло­гі­чні фір­ми.

Отож пе­ре­йде­мо до кон­кре­ти­ки. Що ж про­по­нує ком­па­нія «Агрі­те­ма» укра­їн­ським фер­ме­рам? На­сам­пе­ред це біо­ло­гі­чні іно­ку­лян­ти для сої, без яких сьо­го­дні уяви­ти ін­тен­сив­не ви­ро­бни­цтво ці­єї куль­ту­ри не­мо­жли­во. Лі­ній­ка цих пре­па­ра­тів мі­стить рі­зно­ма­ні­тні фор­му­ля­ції з уча­стю рі­зних шта­мів азо­тфі­ксу­валь­них ба­кте­рій, фо­сфор- і сір­ко­мо­бі­лі­за­то­рів. Крім то­го, ком­па­нія має рі­ше­н­ня для іно­ку­ля­ції лю­цер­ни, го­ро­ху, в її лі­ній­ці є біо­ло­гі­чні сти­му­ля­то­ри ро­сту ро­слин, фун­гі­ци­ди, ан­ти­стре­сан­ти.

Ко­ри­сту­ю­чись на­го­дою, жур­нал The Ukrainian Farmer узяв не­ве­ли­чке ін­терв’ю в агро­но­ма ком­па­нії «Агрі­те­ма» Пав­ла Во­лин­ця, у яко­му роз­пи­тав про осо­бли­во­сті ро­бо­ти на укра­їн­сько­му рин­ку та про де­я­кі ре­зуль­та­ти за­сто­су­ва­н­ня біо­пре­па­ра­тів на сої. Про­по­ну­є­мо до ува­ги чи­та­чів ви­клад від­по­від­ей па­на Пав­ла.

«Цьо­го ро­ку бу­ла прохо­ло­дна ве­сна з ма­лою кіль­кі­стю опа­дів. Від­по­від­но, по­ча­тко­вий пе­рі­од ро­сту сої був ду­же слаб­ким. А от бур’яни роз­ви­ва­ли­ся нор­маль­но, на­віть по­ту­жно. То­му ми й ба­чи­мо сьо­го­дні до­во­лі ба­га­то за­бур’яне­них по­лів сої.

Що бу­ло ро­би­ти за та­ких умов сіль­го­спви­ро­бни­ко­ві?

На­ве­ду при­клад. На­ші пар­тне­ри в Пол­тав­ській обла­сті ТОВ «Про­грес» за­сто­су­ва­ли іно­ку­лянт Бі­о­буст Плюс®(лі­квід), який у сво­є­му скла­ді мі­стить ба­кте­рії, що фі­ксу­ють азот і сір­ку, які, не­зва­жа­ю­чи на умо­ви де­фі­ци­ту во­ло­ги й не­опти­маль­ні тем­пе­ра­ту­ри, ду­же по­ту­жно сти­му­лю­ва­ли роз­ви­ток ро­слин. Тоб­то ро­сли­ни сої вча­сно за­кри­ли ґрунт, ефе­ктив­но бо­ро­ли­ся з бур’яна­ми. І я ба­чу, що на сьо­го­дні обро­бле­ні по­сі­ви цьо­го го­спо­дар­ства від­со­тків на 10–15 ви­щі за не­о­бро­бле­ні, зе­ле­ні­ші, більш ви­рів­ня­ні. Тоб­то в Укра­ї­ні сьо­го­дні є пре­па­ра­ти, що зда­тні на­віть за не­спри­я­тли­вих умов до­по­мог­ти ро­сли­нам сої бо­ро­ти­ся з та­ким стре­сом, як по­су­ха та низь­кі тем­пе­ра­ту­ри.

Однак іно­ку­лян­ти на рин­ку є рі­зні. Від чо­го мо­же за­ле­жа­ти їхня ефе­ктив­ність? На­сам­пе­ред тре­ба звер­та­ти ува­гу на ви­ро­бни­ка. Ми пра­цю­є­мо з ка­над­ською ком­па­ні­єю — ви­ро­бни­ком біо­пре­па­ра­тів «Лал­ле­манд», у якій ду­же су­во­рий вну­трі­шній кон­троль яко­сті. Бі­о­фа­бри­ка ком­па­нії, де ми роз­мі­щу­є­мо за­мов­ле­н­ня на ви­го­тов­ле­н­ня пре­па­ра­тів під на­ши­ми брен­да­ми, роз­та­шо­ва­на в Уру­гваї. Осо­бли­ві­стю ці­єї кра­ї­ни є те, що там існує ще один етап кон­тро­лю яко­сті про­ду­кції — дер­жав­ний. І цей кон­троль над­зви­чай­но жорс­ткий. Дер­жав­ні ор­га­ни пе­ре­ві­ря­ють ко­жну пар­тію про­ду­кції, що від­прав­ля­є­ться з кра­їн на експорт. Отож ми пра­цю­є­мо із цим під­при­єм­ством уже тре­тій рік, і в нас не бу­ло жо­дно­го ра­зу збою. Ду­маю, й не бу­де.

Дру­гий аспект яко­сті на­ших пре­па­ра­тів — ви­со­кий титр ба­кте­рій. Він дає змо­гу сто­від­со­тко­во за­ра­жу­ва­ти ко­жну на­сі­ни­ну, на­віть якщо це від­бу­ва­є­ться за не­спри­я­тли­вих умов, ко­ли ве­ли­ка кіль­кість ба­кте­рій пі­сля ви­сі­ва­н­ня на­сі­н­ня про­сто ги­не. Про­те зав­дя­ки най­біль­шо­му ти­тру в Укра­ї­ні, а це мі­ні­мум 10 млрд ба­кте­рій в 1 мл, ми до­ся­га­є­мо то­го, що іно­ку­льо­ва­ні по­сі­ви сої до­бре фі­ксу­ють азот і да­ють у по­лі ма­кси­маль­ну від­да­чу.

І тре­тій аспект — це так зва­ні екс­тен­де­ри, чи в на­шо­му ви­пад­ку Бі­о­про­те­ктор®, у дво­ком­по­нен­тних пре­па­ра­тах, зав­дя­ки яким на­сі­н­ня ви­жи­ває за не­спри­я­тли­вих умов — по­су­хи, ви­со­ких тем­пе­ра­тур, хі­мі­чних про­тру­єнь то­що.

Ось ці три го­лов­них чин­ни­ки да­ють нам мо­жли­вість го­во­ри­ти про ви­со­ку якість іно­ку­ля­ції, тоб­то про та­ку, яка сто­від­со­тко­во пра­цює в по­лі й за­без­пе­чує отри­ма­н­ня ви­со­ко­го вро­жаю.

Зві­сно, ко­ли йде­ться про ефе­ктив­ність біо­пре­па­ра­тів, не мо­жна обі­йти пи­та­н­ня що­до до­три­ма­н­ня те­хно­ло­гій їх за­сто­су­ва­н­ня та збе­рі­га­н­ня. Адже ба­кте­рії — це жи­ві ор­га­ні­зми, й во­ни ду­же «ка­при­зні». Не се­крет, що біо­пре­па­ра­ти ви­мо­гли­ві­ші, ніж хі­мія. На­віть та­кі чин­ни­ки, як тем­пе­ра­ту­ра на скла­ді, в транс­порт­но­му за­со­бі під час пе­ре­ве­зе­н­ня ма­ють ве­ли­ке зна­че­н­ня. То­му пе­ре­ве­зе­н­ня на­ших пре­па­ра­тів із фа­бри­ки в Україну від­бу­ва­ю­ться у реф-кон­тей­не­рах за тем­пе­ра­ту­ри від 4 до 10 гра­ду­сів. У Бро­ва­рах ми ма­є­мо своє схо­ви­ще з ка­ме­ра­ми кон­тро­льо­ва­ної тем­пе­ра­ту­ри від ви­ро­бни­ків про­ми­сло­во­го хо­ло­диль­но­го обла­дна­н­ня Agrovent® і Tolsma®, ку­ди кла­де­мо пре­па­ра­ти від­ра­зу пі­сля до­став­ки. Тоб­то в нас на скла­ді ба­кте­рії в іно­ку­лян­тах сто­від­со­тко­во жи­ві й го­то­ві до за­ра­же­н­ня на­сі­н­ня сої.

Ін­ше пи­та­н­ня — як по­ку­пці по­во­дя­ться з пре­па­ра­та­ми пі­сля їх отри­ма­н­ня зі скла­ду. Ме­ні ві­до­мі ви­пад­ки, ко­ли ба­кте­рії ги­ну­ли під час пе­ре­ве­зе­н­ня пре­па­ра­ту

або збе­рі­га­н­ня. Роз­по­вім про один та­кий ви­па­док. Якось я від­во­зив на один із на­сін­нє­вих за­во­дів пар­тію іно­ку­лян­тів, і там ме­ні за­про­по­ну­ва­ли по­кла­сти ван­таж у ме­та­ле­во­му га­ра­жі. А це вже був кі­нець бе­ре­зня — по­ча­ток кві­тня. Зро­зумі­ло, що в та­кий пе­рі­од тем­пе­ра­ту­ра в ме­та­ле­во­му га­ра­жі ся­гає +60 °С. І в цьо­го під­при­єм­ства ра­ні­ше вже бу­ли про­бле­ми з іно­ку­ля­ці­єю: во­ни за­сто­со­ву­ва­ли ін­ший пре­па­рат, який не спра­цю­вав, тож те­пер за­хо­ті­ли спро­бу­ва­ти наш. Я в них і за­пи­тую: «А ви й то­рік тут збе­рі­га­ли пре­па­рат?» «Так». То­ді я ка­жу: «Сю­ди іно­ку­лянт ви­ван­та­жу­ва­ти не бу­ду, бо він тут за­ги­не». Во­ни по­слу­ха­ли­ся, все зро­би­ли пра­виль­но. А во­се­ни отри­ма­ли чу­до­вий ре­зуль­тат у по­лі — бу­ли ду­же за­до­во­ле­ні. Отож по­мил­ка бу­ла ли­ше в умо­вах збе­рі­га­н­ня пре­па­ра­ту: те­хно­ло­га не ці­ка­ви­ла тем­пе­ра­ту­ра на скла­ді, він ду­мав ли­ше про те, щоб ван­таж десь со­бі ле­жав і ні­ко­му не за­ва­жав.

Або та­кий ось ви­па­док: в одно­му го­спо­дар­стві про­сто по­се­ред по­ля ді­лян­ка сої від­рі­зня­ла­ся від ре­шти по­сі­ву сво­їм жов­тим ко­льо­ром. Спо­ча­тку агро­но­ми не мо­гли зро­зу­мі­ти, у чо­му ж спра­ва. І вре­шті зга­да­ли, що са­ме у цьо­му мі­сті на­ве­сні зла­мав­ся тра­ктор, тра­кто­рист від­че­пив сі­вал­ку, і во­на ці­лий день про­сто­я­ла під сон­цем. Зві­сно, за та­ких об­ста­вин ба­кте­рії на на­сін­ні за­ги­ну­ли. А по­тім тра­ктор по­ла­го­ди­ли, він зно­ву за­че­пив сі­вал­ку й до­сі­яв на­сі­н­ня.

Отож, щоб та­ких ви­пад­ків бу­ло яко­мо­га мен­ше, з ко­жним ящи­ком пре­па­ра­ту ми да­є­мо до­кла­дну ін­стру­кцію, де вка­зу­є­ться, як йо­го пе­ре­во­зи­ти, як збе­рі­га­ти, як на­но­си­ти на на­сі­н­ня та як по­тім це обро­бле­не на­сі­н­ня збе­рі­га­ти й ви­сі­ва­ти».

На за­вер­ше­н­ня хо­ті­ло­ся б до­да­ти, що цьо­го ро­ку «Агрі­те­ма» за­ре­є­стру­ва­ла ба­га­то но­вих біо­пре­па­ра­тів і ни­ні їх ви­про­бо­вує. Зокре­ма, це іно­ку­лянт для го­ро­ху і со­че­ви­ці Агрі­ба­ктер® Го­рох і фо­сфор­мо­бі­лі­за­цій­ний пре­па­рат — сти­му­ля­тор ро­сту з фун­гі­ци­дною ді­єю Райс Пі®, який ми ре­ко­мен­ду­є­мо до ком­бі­но­ва­но­го на­не­се­н­ня на сою ра­зом із на­шим рід­ким пре-іно­ку­лян­том Агрі­ба­ктер®. Ду­же до­брі ре­зуль­та­ти що­до та­ко­го ком­бі­но­ва­но­го за­сто­су­ва­н­ня отри­ма­но в Ка­на­ді, США, Бра­зи­лії, Ар­ген­ти­ні. І ті ре­зуль­та­ти, що вже ви­дно цьо­го ро­ку на укра­їн­ських по­лях, за­свід­чу­ють кра­щу ефе­ктив­ність цьо­го по­єд­на­н­ня, ніж за­сто­су­ва­н­ня зви­чай­них одно­ком­по­нен­тних іно­ку­лян­тів. То­му й ті го­спо­дар­ства, які ри­зи­кну­ли й ку­пи­ли тро­шки до­рож­чу ге­ктар­ну нор­му, ни­ні ду­же за­до­во­ле­ні ста­ном сво­їх по­сі­вів сої.

Тож ба­жа­є­мо укра­їн­ським ви­ро­бни­кам до­да­ти до сво­їх со­є­вих те­хно­ло­гій біль­ше біо­ло­гі­чних рі­шень і одер­жа­ти на­сту­пно­го ро­ку кра­щі ре­зуль­та­ти.

ГО­ВО­РЯТЬ ЕКС­ПЕР­ТИ Во­ло­ди­мир Мо­кляк, го­ло­ва СФГ «До­слі­дне»:

Сво­го ча­су ми ви­про­бо­ву­ва­ли ба­га­то іно­ку­лян­тів для сої — і ві­тчи­зня­них, і за­кор­дон­них; і до­ро­гих, і де­ше­вих. Вре­шті від ба­га­тьох від­мо­ви­ли­ся, а за­ли­ши­ли со­бі пре­па­ра­ти тіль­ки двох ви­ро­бни­ків. Один із цих ви­ро­бни­ків — ком­па­нія «Агрі­те­ма». Пра­цю­ють їхні іно­ку­лян­ти ду­же ефе­ктив­но. По­ди­ві­ться: цей рік за по­го­дни­ми умо­ва­ми для сої про­сто жа­хли­вий, але на­ші по­ля від­ра­зу ви­дно, бо во­ни зе­ле­ні. А якщо ви­сми­кну­ти ро­сли­ну з ґрун­ту, то ко­рі­н­ня пов­ні­стю облі­пле­не буль­бо­чка­ми.

«Агрі­те­ма» не ли­ше по­ста­чає нам іно­ку­лян­ти, а й на­да­ла для оброб­ки по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу ка­над­ські про­тру­ю­ва­чі Graham Seed Treating Systems, які ви­ко­ну­ють цю ро­бо­ту ду­же які­сно, швид­ко й не трав­му­ю­чи на­сі­н­ня.

Я знаю всі пре­па­ра­ти, що є у нас на рин­ку. В де­яких ці­ни про­сто за­хмар­ні, а чо­му — не­зро­зумі­ло. А тут — і фі­кса­ція азо­ту, і мо­бі­лі­за­ція фо­сфо­ру, і ці­на прийня­тна — та­ка, що мо­жна бра­ти.

Іван Ли­тви­нен­ко, го­лов­ний агро­ном ТОВ «Ма­дег»

У нас в го­спо­дар­стві 9 тис. ге­кта­рів зем­лі. Сою ви­рі­ши­ли по­сі­я­ти вперше, від­ве­ли під неї 1300 ге­кта­рів. Зу­пи­ни­ли­ся на сор­тах ком­па­нії «Про­грейн», а во­ни вже по­ра­ди­ли за­сто­су­ва­ти іно­ку­лян­ти фір­ми «Агрі­те­ма». Ми за­сто­со­ву­ва­ли Бі­о­буст Плюс® (Лі­квід) ра­зом із про­труй­ни­ком Фе­вер, яко­го да­ва­ли мі­ні­маль­ну кіль­кість — 250 г, для під­стра­хов­ки. Хо­ча пре­па­рат Бі­о­буст Плюс® (Лі­квід) дає змо­гу стій­кі сор­ти ви­ро­щу­ва­ти еко­ло­гі­чно чи­сти­ми, без за­сто­су­ва­н­ня про­труй­ни­ка, зав­дя­ки ба­кте­ри­ци­дній дії ба­кте­рії Delftia acidovorance, що вхо­дить до скла­ду цьо­го іно­ку­лян­ту.

Крім то­го, ду­же во­ни нам до­по­мо­гли з про­тру­ю­ва­чем. Був уже по­ча­ток трав­ня, на­сі­н­ня ле­жить під­го­тов­ле­не, ди­ре­ктор під­га­няє — да­вай уже сі­я­ти! А про­тру­ю­ва­ча не­має! Пе­ре­го­во­ри­ли з Пав­лом Во­лин­цем. Він ка­же — є у нас віль­ний, мо­же­мо вам на­да­ти в ко­ри­сту­ва­н­ня. При­ве­зли. Ди­ви­мо­ся — що за те­хні­ка… Спо­ча­тку ске­пти­чне бу­ло до ньо­го став­ле­н­ня. А як по­ча­ли ро­би­ти — так це лег­ко, без мо­ро­ки! Шу­му від па­ді­н­ня зер­на ве­ли­ко­го не­має, во­но про­сто пли­ве, а це свід­чить про те, що во­но не трав­му­є­ться. Да­ва­ли 7 л рі­ди­ни на тон­ну на­сі­н­ня, іно­ку­лянт на­ніс­ся рів­но­мір­но. Отож, ске­псис що­до цьо­го про­тру­ю­ва­ча швид­ко ми­нув, і те­пер я мо­жу ска­за­ти одно­зна­чно: він у нас бу­де. Про­ду­ктив­ність у ньо­го 35 т/год, але ми так швид­ко не пра­цю­ва­ли, бо до­ки під­во­зи­ли-від­во­зи­ли біг-бе­ги, ча­су ви­тра­ча­ло­ся біль­ше.

Обро­би­ли, за­ван­та­жи­ли в біг-бе­ги, і на хор­шів­ських сі­вал­ках ви­сі­я­ли. Хло­пці з «Агрі­те­ми» при­їзди­ли, кон­суль­ту­ва­ли, спа­си­бі їм за це.

Да­ли під сою азо­ту — КАСУ 120 кг і роз­ки­да­ли 100 кг суль­фа­ту амо­нію. На сьо­го­дні во­на сто­їть тем­но-зе­ле­на. Про­те спо­ча­тку бу­ло не все так до­бре. Ми від­сі­я­ли­ся на по­ча­тку трав­ня, під по­су­ху, і соя си­ді­ла аж до 28 трав­ня. То­ді як у су­сі­да, який по­сі­яв на­при­кін­ці кві­тня, на той час бу­ло вже по три трій­ча­тни­ки. Однак на­ша пі­шла, пі­шла, обі­гна­ла йо­го по­сі­ви. Він при­хо­дить, пи­тає: «А що ти їй ро­бив». «Та ні­чо­го, — ка­жу, — тіль­ки обро­би­ли на­сі­н­ня нор­маль­но». Що­прав­да, в на­шо­му по­сі­ві під­ня­ли­ся ду­же бур’яни, тож до­ве­ло­ся по­пра­цю­ва­ти гер­бі­ци­да­ми.

Бу­де­мо те­пер про­си­ти в «Агрі­те­ми» пре­па­ра­ти на лю­цер­ну, бо цьо­го ро­ку ми ду­же не­за­до­во­ле­ні ре­зуль­та­та­ми: 40 ц/га — це пра­кти­чно ні­що. Ду­же спо­ді­ва­є­мо­ся на ефе­ктив­ну іно­ку­ля­цію лю­цер­ни буль­бо­чко­ви­ми ба­кте­рі­я­ми.

Якість іно­ку­ля­ції сої не ви­кли­кає сум­ні­вів

Уча­сни­ки Дня по­ля актив­но ці­кав­ля­ться ста­ном сої

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.