Но­вий Crafter: Про­сто кра­щий. І кра­пка.

У ве­ре­сні 2017 ро­ку роз­по­ча­лись про­да­жі но­во­го Volkswagen Crafter в Укра­ї­ні.

The Ukrainian Farmer - - АГРАРНА ПОЛІТИКА -

На сві­то­вій пре­зен­та­ції мо­де­лі, во­се­ни 2016 ро­ку, го­ло­ва прав­лі­н­ня Volkswagen Ко­мер­цій­ні ав­то­мо­бі­лі, д-р Екхард Шольц за­зна­чив: «Роз­роб­ка но­во­го Crafter — уні­каль­ний шанс, аби від­ки­ну­ти будь-які ком­про­мі­си й ви­ко­ри­ста­ти де­ся­ти­річ­чя до­сві­ду ро­бо­ти в се­гмен­ті. До то­го ж до­ся­гну­то си­нер­гії фо­ку­су на про­ду­кті та клі­єн­то­о­рі­єн­то­ва­но­сті. Ін­ши­ми сло­ва­ми — ми роз­ро­бля­ли цей ав­то­мо­біль з по­гля­ду клі­єн­та». Слід під­кре­сли­ти, що но­ве по­ко­лі­н­ня Crafter на 100% роз­ро­бле­но та спро­е­кто­ва­но ви­клю­чно фа­хів­ця­ми Volkswagen Ко­мер­цій­ні ав­то­мо­бі­лі з ви­ко­ри­ста­н­ням ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій кон­цер­ну VAG в ав­то­мо­бі­ле­бу­ду­ван­ні.

Аб­со­лю­тно но­ва роз­роб­ка хо­до­вої ча­сти­ни з еле­ктро­ме­ха­ні­чним під­си­лю­ва­чем ру­льо­во­го ке­ру­ва­н­ня, на­дій­ні еко­ном­ні дви­гу­ни, що опти­маль­но під­хо­дять як для пе­ре­їздів на дов­гі ди­стан­ції, так і для ін­тен­сив­но­го ру­ху в мі­сті, про­ду­ма­ні рі­ше­н­ня для лег­шо­го за­ван­та­же­н­ня й роз­ван­та­же­н­ня, пра­кти­чна під­го­тов­ка до пе­ре­о­бла­дна­н­ня, ер­го­но­мі­чне ро­бо­че мі­сце во­дія, а та­кож низ­ка си­стем під­трим­ки во­дія — все це бу­ло вті­ле­но в но­во­му Crafter, адже вся кон­це­пція ав­то­мо­бі­ля роз­ро­бле­на за­но­во на осно­ві кон­кре­тних по­ба­жань клі­єн­тів. На між­на­ро­дній ви­став­ці ко­мер­цій­них ав­то­мо­бі­лів IAA 2016 у Ган­но­ве­рі екс­пер­тне жу­рі від­зна­чи­ло но­вий Crafter на­го­ро­дою «Кра­щий між­на­ро­дний фур­гон 2017 ро­ку».

Уже на пер­ший по­гляд мо­жна по­ба­чи­ти, що Crafter пе­ре­йняв ри­си «сі­мей­но­го» ди­зай­ну та взір­це­ву якість сво­го «мен­шо­го бра­та» — Transporter'a Т6: ди­на­мі­чний, су­ча­сний і ма­нев­ре­ний ззов­ні, він во­дно­час про­по­нує низ­ку пе­ре­ваг усе­ре­ди­ні. За­но­во роз­ро­бле­на та ре­тель­но зба­лан­со­ва­на хо­до­ва ча­сти­на від­те­пер має ком­фор­тну пе­ре­дню вісь Ма­кфер­сон, а та­кож п’ять рі­зних ва­рі­ан­тів жорс­ткої за­дньої осі з па­ра­бо­лі­чною ре­со­рою. Крім то­го, опти­мі­зо­ва­но ер­го­но­мі­ку ро­бо­чо­го мі­сця во­дія: за ба­жа­н­ням мо­жна за­мо­ви­ти один із трьох ва­рі­ан­тів ер­го­но­мі­чно­го крі­сла, схва­ле­но­го ні­ме­цькою асо­ці­а­ці­єю вер­те­бро­ло­гів AGR (у рам­ках кам­па­нії «Здо­ро­ва спи­на»), з мо­жли­ві­стю ре­гу­лю­ва­н­ня й під­трим­кою по­пе­ре­ку та фун­кці­єю ма­са­жу. Се­рій­но в но­во­му Crafter уже до­сту­пні еле­ктро­скло­пі­ді­йма­чі, цен­траль­ний за­мок із ди­стан­цій­ним ке­ру­ва­н­ням, а та­кож пра­кти­чні й ер­го­но­мі­чно роз­та­шо­ва­ні мі­сця для збе­рі­га­н­ня мо­біль­но­го те­ле­фо­ну, но­ут­бу­ка й ба­га­то чо­го ін­шо­го.

Упер­ше за­сто­со­ва­ний у цьо­му се­гмен­ті еле­ктро­ме­ха­ні­чний під­си­лю­вач ру­льо­во­го ке­ру­ва­н­ня за­без­пе­чує від­мін­ну ке­ро­ва­ність, опти­мі­зо­ва­ну ма­нев­ре­ність, а та­кож без­пе­чні хо­до­ві яко­сті за будь-якої за­ван­та­же­но­сті. Для но­во­го Crafter до­сту­пна ці­ла низ­ка актив­них аси­стен­тів: аси­стент утри­ма­н­ня сму­ги ру­ху Lane Assist, пар­ку­валь­ний аси­стент Park Assist, си­сте­ма кон­тро­лю під час ру­ху з при­че­пом Trailer Assist, ада­птив­ний кру­їз-кон­троль ACC Follow to Stop і си­сте­ма фрон­таль­но­го кон­тро­лю Front Assist із фун­кці­єю екс­тре­но­го галь­му­ва­н­ня у мі­сько­му ци­клі ру­ху. Се­рій­но вста­нов­ле­но си­сте­ми за­по­бі­га­н­ня по­втор­них зі­ткнень, опо­ру бо­ко­во­му ві­тру, роз­пі­зна­ва­н­ня вто­ми во­дія, ке­ру­ва­н­ня даль­нім сві­тлом фар Light Assist і ба­га­то ін­шо­го.

Но­вий Crafter у сво­є­му кла­сі ви­рі­зня­є­ться фун­кціо­наль­ні­стю, про­ду­ма­ни­ми ти­па­ми під­го­то­вок для ви­ко­на­н­ня рі­зних зав­дань й опти­мі­зо­ва­ни­ми роз­мі­ра­ми: у вер­сії з пе­ре­днім при­во­дом об’єм йо­го ван­та­жно­го про­сто­ру до­ся­гає 18,4 м³ за до­зво­ле­ної ма­кси­маль­ної ма­си 3,0–4,0 т. Як і най­кра­щі по­ка­зни­ки у цьо­му кла­сі ав­то­мо­бі­лів — ши­ри­на між ко­лі­сни­ми ні­ша­ми ста­но­вить 1380 мм, а ма­кси­маль­на дов­жи­на ван­та­жно­го від­ді­ле­н­ня — 4855 мм. За­ван­та­же­н­ня й роз­ван­та­же­н­ня ста­ло ще про­сті­шим, а все зав­дя­ки від­кри­т­тю зсув­них две­рей на 1311 мм, ви­со­ті ван­та­жної пла­тфор­ми 570 мм і від­кри­т­тю за­дніх две­рей на 270° (опція для авто з пе­ре­днім при­во­дом). Но­вий Crafter опцій­но осна­щу­є­ться за ба­жа­н­ням на бо­ко­вих стін­ках, пе­ре­го­род­ці, да­ху та на під­ло­зі си­сте­мою шин для крі­пле­н­ня за­па­тен­то­ва­ної фор­ми для на­дій­ної фі­кса­ції ван­та­жу «з усіх бо­ків» або крі­пле­н­ня­ми для сте­ла­жів у під­ло­зі, що до­зво­ляє пе­ре­не­се­н­ня сте­ла­жів із лі­зин­го­вих ав­то­мо­бі­лів або по­пе­ре­дніх мо­де­лей.

Но­вий Crafter — пер­ший ав­то­мо­біль у сво­є­му кла­сі, який про­по­ну­є­ться з опціо­наль­ни­ми мо­дуль­ни­ми агре­га­та­ми, а са­ме — з до­да­тко­вим ком­пре­со­ром для хо­ло­диль­них уста­но­вок, чо­тир­ма ва­рі­ан­та­ми до­да­тко­во­го аку­му­ля­то­ра, до­да­тко­вим кон­ди­ціо­не­ром або дру­гим те­пло­об­мін­ни­ком для до­да­тко­вої си­сте­ми обі­грі­ву. Та­кож мо­же осна­щу­ва­ти­ся вбу­до­ва­ним ін­тер­фей­сом для ке­ру­ва­н­ня ав­то­пар­ком, який мо­жна ком­бі­ну­ва­ти з усі­ма пред­став­ле­ни­ми на рин­ку си­сте­ма­ми те­ле­ма­ти­ки, що до­зво­лить про­сто ін­те­гру­ва­ти ваш но­вий Crafter у на­яв­ний кор­по­ра­тив­ний парк те­хні­ки.

У ве­ре­сні 2017 ро­ку роз­по­ча­ли­ся про­да­жі но­во­го Volkswagen Crafter в Укра­ї­ні. Пер­шою в Укра­ї­ні про­по­ну­є­ться вер­сія Crafter у спе­ці­аль­ній ком­пле­кта­ції PROFIT — двигун 2.0 TDI (140 к. с. за 3500–3600 об./хв, 340 Нм за 1600–2250 об./ хв), 6-сту­пін­ча­ста ме­ха­ні­чна ко­роб­ка пе­ре­дач, при­від на пе­ре­дні ко­ле­са, дов­га ко­лі­сна ба­за — 4490 мм, пов­на ма­са — 3,5 т, ван­та­жність —до 2100 кг (за­ле­жно від ком­пле­кта­ції), з чи­слен­ни­ми опці­я­ми та ме­ді­а­си­сте­мою Composition Media з 8"-сен­сор­ним екра­ном і го­ло­со­вим ке­ру­ва­н­ням.

На­при­кін­ці 2017-на по­ча­тку 2018 ро­ку для за­мов­ле­н­ня бу­дуть до­сту­пні й ін­ші ва­рі­ан­ти мо­де­лі (зокре­ма із за­днім та пов­ним при­во­дом, ав­то­ма­ти­чною ко­роб­кою пе­ре­ми­ка­н­ня пе­ре­дач, а та­кож бор­то­ва ван­та­жів­ка та ша­сі).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.